EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК НЕЗАЛУЧЕНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС
Р. П. Циток

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.74

УДК: 330.3

Р. П. Циток

ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК НЕЗАЛУЧЕНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС

Анотація

Проаналізовано демографічну ситуацію, динаміку кількості домогосподарств, відзначено факт стрімкої депопуляції, найвищими темпами по великих містах. Керуючись даними вибіркових обстежень умов життя домогосподарств України, з'ясовано структуру доходів та витрат домогосподарств, розраховано середню схильність до споживання та середню схильність до заощадження, проведено порівняння схильності до заощадження з показниками інших країн. Аналіз структури сукупних ресурсів та витрат домогосподарств залежно від розміру середньодушових загальних доходів у місяць показує, що найзаможніша група домогосподарств генерує більше половини нагромадження фінансового ресурсу, а домогосподарства із загальним доходом нижче половини середнього доходу мають мінімальне нагромадження фінансового ресурсу.
Розглянуто основні форми заощаджень домогосподарств, показано динаміку депозитних вкладів фізичних осіб у національній та іноземній валютах, частка яких є практично паритетною. Розглянуто обсяги коштів населення залучених на будівництво житла, відзначено, що на наступний після кризового рік населення активно акумулює та вкладає кошти в будівництво житла, намагаючись зберегти заощадження від девальвації гривні. Розглянуто сальдо купівлі-продажу валюти населенням, відзначено, що три останні після кризові роки сальдо купівлі-продажу від'ємне, домогосподарства активно використовують у тому числі і неорганізовані валютні заощадження для придбання гривні та фінансування своїх поточних споживчих потреб.
При збереженні та примноженні заощаджень домогосподарства вступають у фінансові відносини з різними суб'єктами економіки та взаємодіють з податковою системою держави, ринком товарів та послуг, фінансовим ринком. У межах взаємодії домогосподарства з фінансовим ринком при намаганні зберегти та примножити заощадження розглянуто основні критерії та мотиви інвестування, доступні на ринку для цього активи та причини, з яких вони не використовуються. Відзначено низьку фінансову грамотність населення, обмежене коло ліквідних фінансових інструментів, складність їх купівлі, незахищеність інвестицій від девальвації гривні.
Розглянуто інструмент залучення коштів державою — облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України та можливості зробити його більш доступним та привабливим для домогосподарств шляхом переходу на продаж у документарній формі, зменшенням номіналу.

Ключові слова: домогосподарства; інвестиції; фінанси домогосподарств; фінансові ресурси домогосподарств; сукупні витрати; організовані заощадження; неорганізовані заощадження.

Література

1. Державна служба статистики України: Структура сукупних ресурсів домогосподарств [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Державна служба статистики України: Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Організація економічного співробітництва та розвитку. Визначення заощадження домогосподарств [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://data.oecd.org/hha/household-savings.htm
4. Державна служба статистики України: Витрати і ресурси домогосподарств у 2016 році. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Національний банк України. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
6. Агентство США з міжнародного розвитку: Фінансова грамотність та обізнаність в Україні: Факти та висновки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1369/84/finlit_survey_6dec2010_ua.pdf
7. Закон України про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
8. Про внесення змін до статті 10 закону України про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4093-17
9. Агентство розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://smida.gov.ua/db/emitent/search
10. Річний звіт національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://smida.gov.ua/docs/nssmc_2015.pdf
11. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Кошти, що гарантуються фондом [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia

R. Tsytok

HOUSEHOLD SAVINGS AS AN UNCOMMITTED INVESTMENT RESOURCE

Summary

We analyzed the demographic situation and the dynamics of households and underlined the fact of fast depopulation rate, with the highest rates in big cities. Considering the selected data of household conditions, we determined the structure of household incomes and expenditures, calculated the average propensity to consume and the average propensity to save and compared the average propensity to save data with the data of other countries. The analysis of the structure of aggregate household resources and expenditures, depending on the size of total average monthly incomes, shows that the richest group of households saves more than half of financial resources, and the households with lower-middle incomes saves the minimum finances.
We reviewed the main saving methods used by households and described the dynamic of individual bank deposits in national and foreign currencies, the parts of which are almost equal. The amount of the funds invested by people in the construction of residential property was estimated, and it was underlined that the year following the crisis the population invested heavily in the construction of residential property, trying to mitigate the effect of devaluation of the hryvnia. We estimated the net balance of currency purchase. It is highlighted that during the last three years after the crisis the net balance of currency purchase has been negative, households have been vastly using uncontrolled forex savings to purchase hryvnia and fund their current consumption needs.
When it comes to saving and accumulation of funds, households establish financial relations with different economic entities and interact with the tax system, the market of goods and services and the financial market. Considering the interaction of households with the financial market and the intention to save and increase funds, we reviewed the main criterion and reasons for investments as well as the assets available on the market and the reasons of their non-use. We emphasized the low financial literacy of population, the limited list of liquid financial instruments, the difficulties related to their purchase, the impact of devaluation of the hryvnia on investments.
The review considers the capital instrument used by the state, domestic government bonds of Ukraine (DGB), and the possibilities to make it more available and attractive for households by using certificated securities and decreasing their nominal value.

Keywords: household; investments; finances of households; financial resources of households; expenditures; organized savings; unorganized savings.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2017), "The structure of total household resources", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 27 Oktober 2017).
2. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Socio-demographic characteristics of households in Ukraine. Statistical book.", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 27 Oktober 2017).
3. The Organisation for Economic Cooperation and Development (2017), "Definition of Household saving", available at: https://data.oecd.org/hha/household-savings.htm (Accessed 27 Oktober 2017).
4. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Household expenditures and resources in 2016. Statistical book.", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 27 Oktober 2017).
5. National bank of Ukraine. "Key performance indicators of banks", available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 (Accessed 10 December 2017).
6. United States Agency for International Development. "Financial literacy and awareness in Ukraine: Facts and conclusions" , available at: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1369/84/finlit_survey_6dec2010_ua.pdf (Accessed 28 Oktober 2017).
7. "Law of Ukraine About securities and the stock market", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (Accessed 28 Oktober 2017).
8. "On Amendments to Article 10 of the Law of Ukraine About securities and the stock market" , available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4093-17 (Accessed 28 Oktober 2017).
9. "Stock market infrastructure development agency of Ukraine", available at: https://smida.gov.ua/db/emitent/search (Accessed 28 Oktober 2017).
10. "Annual report of the national securities and stock market commission" , available at: https://smida.gov.ua/docs/nssmc_2015.pdf (Accessed 28 Oktober 2017).
11. Deposit Guarantee Fund. "Maximum coverage limit", available at: http://www.fg.gov.ua/en (Accessed 28 Oktober 2017).

№ 12 2018, стор. 74 - 80

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 218

Відомості про авторів

Р. П. Циток

аспірант кафедри менеджменту, Інститут економіки та менеджменту Університету "Україна"

R. Tsytok

graduate student of the Department of Management, Institute of Economics and Management University "Ukraine"

Як цитувати статтю

Циток Р. П. Заощадження домогосподарств як незалучений інвестиційний ресурс. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.74

Tsytok, R. (2018), “Household savings as an uncommitted investment resource”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.