EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ю. М. Марчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.35

УДК: 338.46:502:332.142.6

Ю. М. Марчук

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розкриваються сутнісні характеристики формування фінансово-економічного механізму на різних таксономічних рівнях, а також виокремлюються його основні складові (фінансово-кредитна та бюджетно-податкова). Встановлено, що формування фінансово-економічного механізму природокористування відзначається комплексом особливостей та супроводжується численними інституціональними обмеженнями, які пов'язані з домінуванням державної форми власності на природні та природно-господарські активи, нецільовим використанням акумульованих в бюджетах різного рівня природно-ресурсних платежів, а також залишковим характером фінансування природоохоронних проектів суб'єктами великого бізнесу. На основі аналізу динаміки надходжень рентної плати за спеціальне використання природних ресурсів до Зведеного бюджету України та видатків на охорону навколишнього середовища з державного та місцевих бюджетів виявлено, що має місце значний розрив між бюджетним ефектом від господарського використання природно-ресурсного потенціалу і величиною фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат на природоохоронну діяльність за рахунок бюджетних джерел. Обгрунтовано, що підвищення рівня інвестиційної активності держави, регіонів та територіальних громад у сфері природокористування стане можливим за рахунок підвищення рівня концентрації природно-ресурсних платежів у спеціальних фондах відповідних бюджетів. Доведено, що підвищення дієвості асигнувань з державного та місцевих бюджетів на реалізацію природоохоронних проектів відбудеться за умови одночасного залучення приватних інвестицій на основі реалізації угод публічно-приватного партнерства, що дасть можливість забезпечити поєднання публічних природоохоронних фінансів з фінансовими можливостями суб'єктів підприємницької діяльності.

Ключові слова: інвестиційна діяльність; природокористування; спеціальне використання природних ресурсів; державний бюджет; видатки; територіальна громада.

Література

1. Григоренко В.О. Теоретичні основи бюджетно-податкового регулювання процесу формування фінансового потенціалу території. Ефективна економіка. 2013. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1807
2. Корбутяк А.Г. Передумови формування ефективного фінансово-економічного механізму підприємства в сучасних умовах. Scientific Journal "ScienceRise". — 2015. — № 5/3(10). — С. 53—57.
3. Полторак А.С. Фінансово-економічний механізм регулювання розвитку інтелектуального капіталу в Україні. Економіка та управління національним господарством. — 2016. — № 2. — C. 51—55.
4. Стецюк П.А. Фінансово-кредитний механізм аграрного розвитку. Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". — 2014. — № 11 (41). — С. 357—348.
5. Тарангул В.І. Бюджетно-податковий механізм у системі фінансового стимулювання розвитку регіонів. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). — 2012. — № 4 (59). — С. 74—81.
6. Ярема Б.П., Ситник Н.С. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації. Вісник Хмельницького національного університету. — 2016. — № 2. — C. 75—80.

Yu. Marchuk

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF NATURE MANAGEMENT: INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT ACTIVITIES

Summary

The article reveals the essential characteristics of the formation of the financial and economic mechanism at different taxonomic levels as well as its main components (financial-credit and fiscal). It has been established that the formation of the financial and economic mechanism of nature management is characterized by a range of features and is accompanied by numerous institutional constraints that are connected with the dominance of the state form of ownership of natural and natural-economic assets, the misuse of natural resource payments accumulated in budgets of different levels, as well as leftover nature of financing of environmental projects by large business entities. Based on the analysis of the dynamics of the special use of natural resources rent receipts to the Consolidated Budget of Ukraine and expenditures on environmental protection from the state and local budgets, it has been revealed that there is a significant gap between the budgetary effect of economic use of natural resources potential and the amount of financing of capital investments and current expenditures on environmental activities at the expense of budgetary sources. It has been substantiated that raising the level of investment activities of the state, regions and territorial communities in the field of nature management can be achieved by increasing the level of concentration of natural resources payments in special funds of the respective budgets. It has been proven that increasing the efficiency of allotments for implementation of environmental protection projects from the state and local budgets will take place under the condition of simultaneous attraction of private investments on the basis of implementation of public-private partnership agreements, which will enable to combine public environmental finance with financial possibilities of business entities.

Keywords: investment activities; nature management; special use of natural resources; state budget; expenditures; territorial community.

References

1. Hryhorenko, V.O. (2013), "Theoretical bases of fiscal regulation of the process of forming the financial potential of the territory", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1807
2. Korbutyak, A.H. (2015), "Prerequisites for the formation of an effective financial and economic mechanism of the enterprise under the modern conditions", Scientific Journal "ScienceRise", vol. 5/3 (10), pp. 53—57.
3. Poltorak, A.S. (2016), "Financial and economic mechanism of regulation of intellectual capital development in Ukraine", Ekonomika ta upravlinnya natsional'nym hospodarstvom, vol. 2, pp. 51—55.
4. Stetsyuk, P.A. (2014), "Financial and credit mechanism of agrarian development", Ekonomichni nauky, Seriya "Oblik i finansy", vol. 11 (41), pp. 357—348.
5. Taranhul, V.I. (2012), "Fiscal mechanism in the system of financial incentives for the development of regions", Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu DPS Ukrayiny (ekonomika, pravo), vol. 4 (59), pp. 74—81.
6. Yarema, B.P. and Sytnyk, N.S. (2016), "Fiscal policy of Ukraine and directions of its implementation", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 2016, vol. 2, pp. 75—80.

№ 12 2018, стор. 35 - 40

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 153

Відомості про авторів

Ю. М. Марчук

к. с.-госп. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Marchuk

Candidate of agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Марчук Ю. М. Фінансово-економічний механізм природокористування: інституціональні засади інвестиційної діяльності. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.35

Marchuk, Yu. (2018), “Financial and economic mechanism of nature management: institutional foundations of investment activities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.