EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. Ю. Ніколаєць

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.87

УДК: 331.53(4 УКР)"2014/2018"

О. Ю. Ніколаєць

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено зміни характеру зовнішніх трудових міграцій населення України. Досліджено основні чинники, які обумовлювали умови зовнішньої трудової міграції в Україні протягом 2014—2018 рр. Висвітлено вплив зовнішніх трудових міграцій на розвиток промисловості та сільського господарства України, характер втілення у життя програм інноваційного розвитку. Визначено специфіку попиту на українських працівників на зовнішніх ринках праці в умовах поглиблення процесу євроінтеграції. Визначено причини зростання темпів зовнішньої трудової міграції з України та скорочення кількості трудових мігрантів до Російської Федерації із одночасним зростанням темпів міграції до країн ЄС. Висвітлено обставини, що вплинули на поширення дестимуляції економічної діяльності громадян на теренах України. Визначено залежність віку трудових мігрантів і терміну зовнішньої трудової міграції, а також показано зміни настроїв трудових мігрантів стосовно перспектив використання в Україні коштів, зароблених за кордоном. Висвітлено вплив ситуативного реагування державних органів на проблеми у сфері міграційної політики на характер зовнішньої трудової міграції.

Ключові слова: зовнішні трудові міграції; міграційна політика; мотивація трудової діяльності; зайнятість населення; трудові маятникові міграції.

Література

1. Все меньше украинцев согласны ехать на заработки в Россию. UPL: https://www.rupor.info/news/122365/vse-menshe-ukraintsev-soglasny-ehat-na-zarabotki-v-rossiyu
2. Зовнішні трудові міграції населення України / За наук. ред. Е. Лібанової, О. Позняка. — К.: РВПС України, 2002. — 206 с.
3. Ивахнюк И.В. Развитие миграционной теории в условиях глобализации // Век глобализации. — 2016. — № 1—2. — С. 26
4. Ідзьо В. Українська діаспора в Росії. — Львів: БаК, 2000. — 304 с.
5. Кравчук К.Скільки українців працює за кордоном? URL: http://lb.ua/society/2013/11/28/243134_skilki_ukraintsiv_pratsyuie.html
6. Логін В.В. Державне управління міграційними процесами в Україні: автореф. канд. наук з державного управління: 25.00.01 / Львівський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові України. — Львів, 2010. — 20 с.
7. Майданік І. Вплив зовнішніх трудових міграцій на економічний розвиток регіонів // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць: Спец. Вип.: Міжнар. Наук.-практ. конф. "Демографічний розвиток України і пріоритетні завдання демографічної політики". Т. 2: Демографічні аспекти регулювання і відтворення трудового потенціалу. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 77—86.
8. Майданік І. Українська молодь на ринках праці зарубіжних країн. Київ: Ін-т демографії и соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. — 176 с.
9. Малиновська О.А. Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України: дис.... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія державного управління при Президентові України. — К., 2005. — 426 с.
10. Міграція в Україні: факти і цифри. — К., 2016. — 32 с.
11. Немерюк Е.Е., Аникин Л.С. Теоретические подходы к исследованию причин миграции // Известия Саратовского университета. Новая серия: Социология. Политология. — Т. 14. — Вып. 3. — 2014. — С. 23—28.
12. РФ стала лидером по прямым иностранным инвестициям в Украину. URL: http://biz.censor.net.ua/news/3021676/rf_stala_liderom_po_pryamym_inostrannym_investitsiyam_v_ukrainu
13. У 2018 році в Польщі працевлаштуються 3 мільйони українців. URL: http://ampua.org/novyny/u-2018-roci-v-polshhi-pracevlashtuyutsya-3-mil/
14. Україна серед лідерів: 6,6 млн українців шукають щастя за кордоном. URL: http://holosua.com/news/ukrajina_sered_lideriv_6_6_mln_gromadjan_shukajut_shhastja_poza_ jiji_kordonami/2012-01-20-23938
15. Чулаєвська М.Є. Державне управління трудовою міграцією України в контексті європейської інтеграції: Автореф. канд. наук з державного управління: 25.00.01 / Національна академія державного управління при Президентові України. — К., 2013. — 20 с.
16. Appleyar R. T. International migration: Challenge for the Nineties. Geneva, 1991 Rosemarie R. The future of refugee flows and policies / R.T. Appleyar // International review. — 1992. — Vol. XX VI. — No. 4: 1112-1143.
17. Castles S., Miller M. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. — London: Macmillan. — 1993. — 420 р.
18. Hollifield J. The Politics of International Migration: How Can We "Bring the State Back In" / J. Hollifield // Migration Theory: Talking across Disciplines / Ed. вy C. Bretell, J. Hollifield. — N.Y.: Routledge, 2000. — P. 137—186.
19. International Migration Law. URL: https://www.iom.int/international-migration-law
20. Sassen S. The de facto Transnationalizing of Immigration Polisy / S. Sassen // Challenge to the nation-state: Immigration in the Western Europe a. the U.S. / Ed. by Joppke Chr. Oxford: Oxford univ.press, 1998. — P. 50—85.
21. Unesco. URL: http://en.unesco.org

O. Nikolaiets

THE INFLUENCE OF THE LABOR MIGRATION ON UKRAINIAN ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The changes in the character of the external labor migration of Ukrainian population were defined. Main reasons that conditioned the reasons of external labor migration in Ukraine during 2014—2018th were investigated. The influence of external labor migration on industry and agriculture development in Ukraine and character of realization of innovation development programs in life were highlighted. Demand specificity on Ukrainian workers in external labor markets in conditions of deepening the European integration process was defined. The reasons for growing rates of external labor migration from Ukraine and reduction of labor migrant's quantity to Russian Federation with simultaneous growth of migration rates to EU countries were defined. Circumstances which influenced on peoples economic activity dissimulation spread in Ukraine were highlighted. The age dependence and the external labor migration term was defined and changes in the migrant workers mood regarding the prospects of using in Ukraine funds earned abroad were showed. The influence of situational regulation of the government on external labor migration character problems in migration policy sphere was highlighted.

Keywords: external labor migration; migration policy; motivation of employment; employment of the population; labor pendulum migration.

References

1. Rupor.info (2017), "Less and less ukrainians agree to work in Russia", available at: https://www.rupor.info/news/122365/vse-menshe-ukraintsev-soglasny-ehat-na-zarabotki-v-rossiyu (Accessed 05 Sept 2018).
2. Libanova, E. and Pozniak, O. (2002), Zovnishni trudovi mihratsii naselennia Ukrainy [External labor migration of people of Ukraine], RVPS, Kyiv, Ukraine.
3. Yvakhniuk, Y.V. (2016), "Development of the migration theory in globalization", Vek hlobalyzatsyy, vol. 1—2, pp. 26
4. Idzo, V. (2000), Ukrainska diaspora v Rosii [Ukrainian diaspora in Russia], BaK, Lviv, Ukraine.
5. LB.ua (2013), "Ukrainian workers abroad", available at http://lb.ua/society/2013/11/28/243134_skilki_ukraintsiv_pratsyuie.html (Accessed 05 Sept 2018).
6. Lohin, V.V. (2010), "Government regulation of migration processes in Ukraine", Ph.D. Thesis, Public administration, Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Lviv, Ukraine.
7. Maidanik, I. (2006), "The influence of labor migrations on economic development of regions", Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. prats: Spets. Vyp.: Mizhnar. Nauk.-prakt. konf. [The formation of the market economy: collection of scientific works: special edition: International scientific conference], Demohrafichnyi rozvytok Ukrainy i priorytetni zavdannia demohrafichnoi polityky. T.2: Demohrafichni aspekty rehuliuvannia i vidtvorennia trudovoho potentsialu [Demographic development of Ukraine and prioritized tasks of demographic policy. T.2: Demographic regulation aspects and reproduction of labor potential], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 77—86.
8. Maidanik, I. (2010), Ukrainska molod na rynkakh pratsi zarubizhnykh krain [Ukrainian youth on foreign labor markets], In-t demohrafii y sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Malynovska, O.A. (2005), "The regulation of external migrations in Ukrainian European integration context", Abstract of Ph.D. dissertation, Government regulation, National academy of government regulation under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. Malinovska, O. (2016), Mihratsiia v Ukraini: fakty i tsyfry [Migration in Ukraine: facts and numbers], Kyiv, Ukraine.
11. Nemeriuk, E.E. and Anykyn, L.S. (2014), "Theoretical approaches to the reasons of migration research", Yzvestyia Saratovskoho unyversyteta. Novaia seryia: Sotsyolohyia. Polytolohyia, vol. 3, pp. 23—28.
12. Business Censor (2017), "RF became the leader of direct foreign investments in Ukraine", available at: http://biz.censor.net.ua/news/3021676/rf_stala_liderom_po_pryamym_inostrannym_investitsiyam_v_ukrainu (Accessed 05 Sept 2018).
13. All-Ukrainian Association of International Employment Companies (2017), "In 2018 in Poland will be employed 3 miilion Ukrainians", available at : http://ampua.org/novyny/u-2018-roci-v-polshhi-pracevlashtuyutsya-3-mil/ (Accessed 05 Sept 2018).
14. Latest News (2012), "Ukraine among leaders: 6,6 millions of Ukrainians are in findings of happiness abroad", available at : http://holosua.com/news/ukrajina_sered_lideriv_6_6_mln_gromadjan_shukajut_shhastja_poza_ jiji_kordonami/2012-01-20-23938 (Accessed 05 Sept 2018).
15. Chulaievska, M.Ie. (2013), "Government regulation of labor migration of Ukraine in European in European integration context", Ph.D. Thesis, Government regulation, National academy of government regulation under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
16. Appleyar, R.T. (1992), "International migration: Challenge for the Nineties", International review, vol. XX VI, no. 4, pp. 1112—1143.
17. Castles, S. and Miller, M. (1993), The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Macmillan, London, UK.
18. Hollifield, J. (2000), The Politics of International Migration: How Can We "Bring the State Back In", Migration Theory: Talking across Disciplines, Routledge, NY, USA, pp. 137—186.
19. International organization for migration (2018), "International Migration Law", available at : https://www.iom.int/international-migration-law (Accessed 05 Sept 2018).
20. Sassen, S. (1998), The de facto Transnationalizing of Immigration Policy, Challenge to the nation-state: Immigration in the Western Europe, Oxford univ.press, Oxford, USA, pp. 50—85.
21. Unesco (2018), available at : http://en.unesco.org/ (Accessed 05 Sept 2018).

№ 9 2018, стор. 87 - 90

Дата публікації: 2018-09-28

Кількість переглядів: 1229

Відомості про авторів

О. Ю. Ніколаєць

здобувач освітнього ступеня "бакалавр" спеціальність "Міжнародні економічні відносини", Київський національний торговельно-економічний університет

O. Nikolaiets

Bachelor degree in Field of Science of "International economic relation" of Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Ніколаєць О. Ю. Вплив зовнішньої трудової міграції на розвиток економіки України. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 87–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.87

Nikolaiets, O. (2018), “The influence of the labor migration on ukrainian economic development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 87–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.