EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПДВ
Л. М. Очеретько, В. О. Сітало

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.66

УДК: 657.633.5

Л. М. Очеретько, В. О. Сітало

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПДВ

Анотація

У статті розглянуто особливості організації внутрішнього контролю розрахунків за податком на додану вартість. З'ясовано, що цей податок, безсумнівно, є найбільш бюджетоутворюючим, але разом із тим він має низку невирішених проблем, що дає підгрунтя для подальшого дослідження та вдосконалення. Систематизовано основні завдання внутрішнього контролю розрахунків за податком на додану вартість. Зазначено основні зміни в законодавчо-нормативній базі податкових розрахунків. Проаналізовано основні етапи проведення внутрішнього контролю, а також запропоновано для кожного окремого етапу робочі документи, які створено з метою систематизувати роботу перевіряючого і надати можливість, в разі допущення, виявити помилки та вчасно їх виправити, і таким чином підвищити фінансову безпеку підприємства. Отримані результати можуть бути використані підприємствами для удосконалення внутрішньогосподарського контролю.

Ключові слова: податковий контроль; податок на додану вартість; Податковий кодекс України; розрахунки; адміністрування податків.

Література

1. Податковий кодекс України: прийнятий Верховною Радою України 2 груд. 2010 р. № 275517: текст зі змін., редакція від 01.01.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-5--podatkoviy-kontrol/
2. Даценко Г.В., Сімакович М.В. Організація внутрішнього контролю за нарахуванням та сплатою ПДВ на підприємстві / Г.В. Даценко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=73244
3. Сліпченко Г.М. Щодо здійснення внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість / Г.М. Сліпченко // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "актуальні питання економічних наук" (13—14 травня 2016 року) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/17may2016/18.pdf
4. Адамович Н. Загальний механізм блокування-2018 / Н. Адамович // Податки та бухгалтерський облік. — 2018. — № 48 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/june/issue-48/article-37162.html
5. Зупинення реєстрації ПН [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/zupinennya-reestratsii-pn/334096.html
6. Шигун М.М., Уллубієва К.К. "Методичний інструментарій внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ" / М.М. Шигун, К.К. Уллубієва //Вісник ХНУ. — 2012. — C. 83 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_2_1/083-086.pdf

L. Ocheretko, V. Sitalo

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL OF PAYMENTS FOR VALUE ADDED TAX

Summary

The article considers the peculiarities of the organization of internal control of payments for value added tax. It is established that this tax is undoubtedly the most budget-generating, but at the same time it has a number of unresolved problems, which provides the basis for further research and improvement. The main tasks of internal control of payments for value added tax are systematized. The main changes in the legislative and normative base of tax calculations are indicated. The main stages of internal control are analyzed, as well as for each individual stage the working documents, which are created for the purpose of systematizing the work of the controller, and the possibility, if allowed, to identify errors and correct them in time, and thus increase the financial security of the enterprise, can be obtained. Used by enterprises to improve farm management.

Keywords: tax control; value added tax; the Tax Code of Ukraine; calculations; tax administration.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Tax Code of Ukraine", available at: http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-5--podatkoviy-kontrol/ (Accessed 10 Sept 2018).
2. Datsenko, H.V. and Simakovych, M.V. (2014), "Organization of internal control over charging and payment of VAT at the enterprise", available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=73244 (Accessed 10 Sept 2018).
3. Slipchenko, H.M. (2016), "On the implementation of internal control over payments with the budget for value added tax", available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/17may2016/18.pdf (Accessed 10 Sept 2018).
4. Adamovych, N. (2018), "General blocking mechanism-2018", Podatky ta bukhhalters'kyj oblik, vol. 48, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/june/issue-48/article-37162.html (Accessed 10 Sept 2018).
5. State Fiscal Service of Ukraine (2018), "Stop the registration of the MF", available at: http://sfs.gov.ua/baneryi/zupinennya-reestratsii-pn/334096.html (Accessed 10 Sept 2018).
6. Shyhun, M.M. and Ullubiieva, K.K. (2012), "Methodical tool for internal control of payments for VAT", Visnyk KhNU, available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_2_1/083-086.pdf (Accessed 10 Sept 2018).

№ 9 2018, стор. 66 - 70

Дата публікації: 2018-09-28

Кількість переглядів: 1028

Відомості про авторів

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

L. Ocheretko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University


В. О. Сітало

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет

V. Sitalo

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Очеретько Л. М., Сітало В. О. Особливості організації внутрішнього контролю розрахунків за пдв. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.66

Ocheretko, L. and Sitalo, V. (2018), “Features of the organization of internal control of payments for value added tax”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.