EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ БАНКУ
Д. М. Гриджук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.44

УДК: 336.71

Д. М. Гриджук

УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ БАНКУ

Анотація

Бізнес-модель банку розглядається в статті не з точки зору управління фінансами банку, а з точки зору бізнес-інжинірингу та загального управління всією діяльністю банку. Проаналізовано головний принцип, який закладається в сучасні банківські інформаційні системи, що полягає в обробці і автоматизації бізнес-процесів, спрямованих на залучення й утримання найбільш вигідних клієнтів, персоналізації взаємин з клієнтами, що дає змогу мінімізувати операційні, адміністративні та інші витрати на роботу з ними. Наведені приклади більшості компонентів, які входять до її складу бізнес-моделі банку: дерево і моделі бізнес-процесів, стратегічні цілі і показники, організаційна структура, системна архітектура, моделі з операційних ризиків, маркетингу. Показано, що розробка і впровадження комплексної бізнес-моделі в банку значно підвищує ефективність його роботи та менеджменту, забезпечує стабільний організаційний і технологічний розвиток.

Ключові слова: бізнес-модель; бізнес-процеси; система менеджменту якості; документообіг; управління ризиками; стратегічне управління; управління проектами.

Література

1. Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank
2. Комплексная бизнес-модель коммерческого банка. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bankiram.pro/2011/11/blog-post_7790.html
3. Користін О. Є., Чернявський С. С. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності: навч. посібник / За ред. О.М. Джужі. — К.: КНТ, 2009. — 612 с.
4. Корнієнко Т. Ліквідність комерційного банку; фактори, що впливають, методи управління / Т. Корнієнко //Финансовые риски. — 2001. — № 3. — С. 51—54.
5. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление. — М.: Олимп-Бизнес, 2005. — 569 с.
6. Кочетков В.В. Ефективність витрат підприємства на реєстрацію інформаційних потоків / В.В. Кочетков // Економічні інновації: Зб. наук. праць — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. — Вип. 45. — С. 118—123.
7. Кириченко О.С. Вплив зовнішнього оточуючого середовища на ефективність роботи підприємства та систему його економічної безпеки / О.С. Кириченко, І.В. Кудря // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. — 2011. — №6. — С. 121—128.
8. Гриджук Д.М. Роль конкурентного середовища на ринку банківських послуг в забезпеченні ефективності банківської діяльності / Д.М. Гриджук // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 2. — С. 16—22.
9. Гриджук Д.М. Сучасні моделі та методи оцінювання вартості банківського бізнесу в макроекономічному середовищі // Інтернаука. — 2018. — № 4. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-4-3460. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2018/4/3460/
10. Dmytro Grydzhuk, Nataliia Savchuk. Modern tendencies of the Ukrainian banking system development // Business Perspectives. Banks and Bank Systems (open-access). — 2017. — Vol. 12 (4), pp. 105—113 doi:10.21511/bbs.12(4).2017.10. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-270/modern-tendencies-of-the-ukrainian-banking-system-development
11. Grydzhuk D. Application of new approaches in assessment and management of efficiency in modern Banking business. Journal of Academy of Business and Economics (JABE), Vol. 18, Issue 1, P. 13—30. March 2018, USA. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.iabe.org/domains/IABE-DOI/article.aspx?DOI=JABE-18-1.2
12. Блудова Т.В., Токар В.В. Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства // Ефективна економіка. — 2013. — № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_2_58
13. Исаев Р. А., Секреты успешных банков. Бизнес-процессы и технологии. — М.: Инфра-М, 2017.

D. Grydzhuk

MANAGEMENT STRUCTURE OF THE MODERN BANK BUSINESS MODEL

Summary

The bank's business model is considered in this article not from the point of view of financial management of the bank, but from the point of view of business engineering and general management of all activities of the bank. The main principle laid out in modern banking information systems is analyzed, which consists in processing and automating business processes aimed at attracting and retaining the most profitable clients, personalizing relationships with clients, which minimizes operational, administrative and other expenses for work with them. Examples of most of the components that are part of the bank's business model are tree and business process models, strategic goals and indicators, organizational structure, system architecture, operational risk models, and marketing. It is shown that the development and implementation of a complex business model in a bank greatly increases the efficiency of its work and management, provides stable organizational and technological development.

Keywords: usiness model; business processes; quality management system; document management; risk management; strategic management; project management.

References

1. Isaev, R. (2018), "Complex typical business model of a commercial bank", available at: http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank (Accessed 20 Sept 2018).
2. bankiram.pro (2011), "Complex typical business model of a commercial bank", available at: http://www.bankiram.pro/2011/11/blog-post_7790.html (Accessed 20 Sept 2018).
3. Korystin, O. E. and Chernyavskyy, S. S. (2009), Protydiya vidmyvannyu koshtiv v Ukrayini: pravovi ta orhanizatsiyni zasady pravookhoronnoyi diyalnosti [Anti-Money Laundering in Ukraine: legal and organizational principles of law enforcement], KNT, Kyiv, Ukraine.
4. Korniyenko, T. (2001), "Liquidity of a commercial bank; influencing factors, management methods", Fynansovye risky, vol. 3, pp.51—54.
5. Kouplend, T. Koller, T. and Murryn, D. (2005), Stoymost kompanyy: otsenka i upravlenye [Cost of companies: evaluation and management], Olymp-Byznes,Moscow, Russia.
6. Kochetkov, V. V. (2011), "Efficiency of enterprise expenses on registration of information flows", Ekonomichni innovatsiyi, vol. 45, pp. 118—123.
7. Kyrychenko, O. S. (2011), "Influence of the external environment on the efficiency of the enterprise and its economic security system", Zovnishnya torhivlya. Ekonomichna bezpeka, vol.6, pp. 121—128.
8. Grydzhuk, D. M. (2018), "The role of a competitive environment in the market of banking services in ensuring the efficiency of banking activities", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 2, pp. 16—22.
9. Grydzhuk, D. M. (2018), "Modern models and methods for assessing the value of banking business in the macroeconomic environment", Internauka, vol.4, available at: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2018/4/3460/ (Accessed 20 Sept 2018).
10. Grydzhuk, D.M. and Savchuk, N.V. (2017), "Modern tendencies of the Ukrainian banking system development", Business Perspectives. Banks and Bank Systems (open-access), vol. 12 (4), pp. 105—113.
11. Grydzhuk, D. M. (2018), "Application of new approaches in assessment and management of efficiency in modern Banking business", Journal of Academy of Business and Economics (JABE), vol. 18, no. 1, pp. 13—30.
12. Bludova, T. V. and Tokar, V. V. (2013), "Modeling of innovation and investment activity in the context of enterprise economic security", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_2_58 (Accessed 20 Sept 2018).
13. Isaev, R. A. (2017), Secrety uspeschnych bankow. Bisness proccesy I technologii [Secrets of successful banks. Business processes and technologies], Infra, Moscow, Russia.

№ 9 2018, стор. 44 - 48

Дата публікації: 2018-09-28

Кількість переглядів: 1557

Відомості про авторів

Д. М. Гриджук

к. е. н., доцент, кафедра банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

D. Grydzhuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Banking, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Гриджук Д. М. Управлінська структура сучасної бізнес-моделі банку. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 44–48. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.44

Grydzhuk, D. (2018), “Management structure of the modern bank business model”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 44–48. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.