EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ І ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
В. І. Савенко, С. І. Доценко, С. В. Федоренко, С. С. Савенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.39

УДК: 658

В. І. Савенко, С. І. Доценко, С. В. Федоренко, С. С. Савенко

ШЛЯХИ І ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Протягом останніх років ринкові перетворення в Україні зумовлюють зміни в системі управління будівельними підприємствами, які адекватно відповідатимуть зовнішньому та сучасному конкурентному середовищу.
Конкурентоспроможність підприємства як об'єкт управління є сукупністю взаємопов'язаних елементів, спрямованою на забезпечення сильних позицій конкуренції, підтримання існуючих і створення нових конкурентних переваг. У сучасних умовах в Україні відбувається посилення конкуренції, внаслідок чого керівники підприємств знаходяться в постійному пошуку нових, відповідним умовам конкуренції, інструментів та способів управління конкурентоспроможністю підприємства, що й зумовлює актуальність вивчення цієї проблематики. Загальні властивості об'єктів динамічного (мінливого) світу, закономірності, виявлені О.О. Богдановим, дали людству потужний інструмент пізнання природи та суспільства і зокрема організаційного процесу як явища. Розв'язання будь-якої задачі — організаційний акт.
Концепція системного підходу до аналізу явищ природи і соціуму, об'єднання спеціалізованих наукових методів (теорія графів, теорія систем, теорія фірми та ін.), інформаційні технології — ефективні засоби для вирішення завдань загальної організаційної науки.

Ключові слова: реінжиніринг; менеджмент; контроль; бізнес-процес; система; принципи сучасної організації; аналіз; ринок.

Література

1. Шаповалова И.С. Социогенетический подход в изученииу организационной культуры // Научные ведомости БелГУ. — Белгород: Изд-во БелГУ. — 2009. — № 5. — С. 159—167.
2. Новіков О.В. Основи функціональної теорії еволюції економічних систем // Питання економіки і права. — 2011. — № 7. — С. 141—144.
3. Астаф'єв Б.А. Геном і закони Світу — основа організації життя майбутнього людства [Електронний ресурс] // Веб-сайт Російської академії природничих наук, відділення "Ноосфера світу". — Режим доступу: http://www.raen-education.webhost.ru/plan_3_2.htm
4. Модель досконалості EFQM // EFQM. — Брюссель. — 2011 // Офіційний сайт EFQM. — Режим доступу http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model
5. Калита П.Я. Головна ланка, або як витягнути ланцюг соціально-економічних проблем (на прикладі України) // Стандарти
6. Модель досконалості EFQM // EFQM. — Брюссель. — 2011 // Офіційний сайт EFQM. — Режим доступу: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model
7. ІСО 9001: 2008. Системи менеджменту якості. Вимоги. Переводчик Google для бизнеса -Инструменты переводчика Переводчик сайтов Служба "Анализ рынков.
8. Ратнер В.А. Генетика, молекулярна кібернетика: Особистості та проблеми. — Новосибірськ: Наука, 2002. — 272 с.
9. Калита П.Я. Нарис про геномі успішності організацій і держави. Частина 1 / П. Калита // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2014. — № 1.
10. Калита П.Я. Стабільність якості продукції. Оціночні показники // Стандарти і якість. — 1991. — № 2.
11. Калита П.Я. Від процесів управління якістю до цілісної технології безперервного вдосконалення організації // Стандарти і якість. — 2001. — № 1.
12. Калита П.Я. Системний технологічний комплекс управління якістю продукції // Стандарти і якість. — 1988. — № 4.
13. Калита П.Я. Системний технологічний менеджмент // Світ якості України. — 2004. — № 2.
14. Калита П.Я. Інженерна технологія забезпечення якості продукції по зворотних зв'язках // Стандарти і якість. — 1989. — № 5.
15. Системи якості. Комплекси автоматизованого управління якістю системні технологічні. Загальні вимоги до інформаційно-технологічних моделей керування якістю: ДСТУ 2927-94. — Держстандарт України.
16. Бачевський Б.Є., Решетняк Є.А. Діагностика та оцінка потенціалу підприємства. Маркетинг: теорія і практика: Зб. наук. пр. Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Вип. № 13. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. — 280 с.
17. Богданов О.О. Загальна організаційна наука —тектологія. Додатки. Ч. 1. — М. — Л., 1925. — С. 110.
18. Пригожин А.И. Методы развития организаций — М. Знание, 2007. — 567 с.
19. Савенко В.І Доценко С.І. та ін. Конкурентоздатність будівельної організації — основа виживання економіки: монографія / УАН Центр навчальної літер. — К., 2017. — 128 с.
20. Савенко С.С., Савенко В.І. та ін. Аналіз фінансового стану будівельної організації: монографія. — К.: УАН Центр навч. літер. — К., 2017. — 95 с.

V. Savenko, S. Dotsenko, S. Fedorenko, S. Savenko

WAYS AND EFFECTIVE METHODS OF RATIONAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF BUILDING ORGANIZATION

Summary

In Ukraine there is strengthening of competition in the modern terms of market in Ukraine. In such situation, leaders of building enterprises are in permanent search of new instruments and management methods for competition ability of building enterprises. Studying of this problem is very important and actual. The general object properties of a dynamic (changing) world, the patterns revealed by A. Bogdanov, gave humanity a powerful tool for understanding nature and society and in particular the institutional process as a phenomenon. The solution to any problem is an organization act.
The concept of a systematic approach to the analysis of the phenomena of nature and society, unification of specialized scientific methods (the graph theory, systems theory, theory of a firm, etc.), information technology are effective tools for solving problems of General organizational science.

Keywords: eigeniring; control; business-process; organization; analys ; market; management; system.

References

1. Shapovalova, Y.S. (2009), "Sociogenetic approach in the study of organizational culture", Nauchnye vedomosty BelHU, vol. 5, pp. 159—167.
2. Novikov, O.V. (2011), "Fundamentals of the functional theory of the evolution of economic systems", Pytannia ekonomiky i prava, vol. 7, pp. 141—144.
3. Astaf'iev, B.A. (2002), "The genome and laws of the world are the basis of the organization of the life of the future of mankind", available at: http://www.raen-education.webhost.ru/plan_3_2.htm (Accessed 05 Sept 2018).
4. EFQM (2011), "EFQM Excellence Model", available at: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model (Accessed 05 Sept 2018).
5. Kalyta, P.Ya. (2011), "The main link, or how to draw a chain of socio-economic problems (for example, Ukraine)", available at: http://www.qualitypro.org.ua/index.php (Accessed 05 Sept 2018).
6. EFQM (2011), "EFQM Excellence Model", available at: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model (Accessed 05 Sept 2018).
7. Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality (2008), "ISO 9001: 2008. Quality management systems. Requirements", available at: http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (Accessed 05 Sept 2018).
8. Ratner, V.A. (2002), Henetyka, molekuliarna kibernetyka: Osobystosti ta problemy [Genetics, molecular cybernetics: Particularity with problems], Nauka, Novosybirs'k, Russia.
9. Kalyta, P.Ya. (2014), "Essay on the genome of the success of organizations and the state", Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, iakist', vol. 1.
10. Kalyta, P.Ya. (1991), "Stability of product quality. Estimates", Standarty i iakist', vol. 2.
11. Kalyta, P.Ya. (2001), "From processes of quality management to a holistic technology of continuous improvement of the organization", Standarty i iakist', vol. 1.
12. Kalyta, P.Ya. (1988), "System technological complex of product quality management", Standarty i iakist', vol. 4.
13. Kalyta, P.Ya. (2004), "System technology management", Svit iakosti Ukrainy, vol. 2.
14. Kalyta, P.Ya. (1989), "Engineering technology for quality assurance of products by feedback", Standarty i iakist', vol. 5.
15. Derzhstandart (), Systemy iakosti. Kompleksy avtomatyzovanoho upravlinnia iakistiu systemni tekhnolohichni. Zahal'ni vymohy do informatsijno-tekhnolohichnykh modelej keruvannia iakistiu: DSTU 2927-94 [Quality systems. Complexes of automated quality control system technological. General requirements for information technology models of quality management: DSTU 2927-94], Derzhstandart Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
16. Bachevs'kyj, B.Ye. and Reshetniak, Ye.A. (2007), "Diagnostics and assessment of the company's potential", Marketynh: teoriia i praktyka: Zb. nauk. pr. Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu im. V. Dalia, vol. 13.
17. Bohdanov, O.O. (1925), Zahal'na orhanizatsijna nauka — tektolohiia [General organizational science — tectology], Moscow, Russia.
18. Pryhozhyn, A.Y. (2007), Metody razvytyia orhanyzatsyj [Methods of development of organizations], Znanye, Moscow, Russia.
19. Savenko, V.I. and Dotsenko, S.I. (2017), Konkurentozdatnist' budivel'noi orhanizatsii — osnova vyzhyvannia ekonomiky [Competitiveness of a construction organization is the basis of the economy's survival], UAN Tsentr navchal'noi liter, Kyiv, Ukraine.
20. Savenko, S.S. and Savenko, V.I. (2017), Analiz finansovoho stanu budivel'noi orhanizatsii [Analysis of the financial condition of a construction organization], UAN Tsentr navch. liter, Kyiv, Ukraine.

№ 9 2018, стор. 39 - 43

Дата публікації: 2018-09-28

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

В. І. Савенко

к. т. н., доктор будівництва, доцент КНУБА, м. Київ, Україна

V. Savenko

Ph.D., Doctor of Construction, Associate Professor KNUBA, Kyiv, Ukraine


С. І. Доценко

д. т. н., академік, АБУ Харківський державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

S. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Academician, Corresponding Member of Academy of Building of Ukraine Kharkiv State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine


С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, Академік академії будівництва України

S. Fedorenko

PhD in Engineering sciences, docent, Academician of academy of building of Ukraine


С. С. Савенко

магістр, студент, КНТУ КПІ, м. Київ, Україна

S. Savenko

magistr student of KNTU KPI, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Савенко В. І., Доценко С. І., Федоренко С. В., Савенко С. С. Шляхи і ефективні методи раціонального управління та розвитку будівельної організації. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 39–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.39

Savenko, V., Dotsenko, S., Fedorenko, S. and Savenko, S. (2018), “Ways and effective methods of rational management and development of building organization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 39–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.