EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ
О. М. Кудирко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.34

УДК: 657.6:004.4:65

О. М. Кудирко

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті розглянуто організацію процесу аудиту та сформовано ряд вимог до програмного забезпечення для проведення аудиту. Досліджено основні причини, що перешкоджають впровадженню комп'ютерних технологій у процес проведення аудиту. Проведено дослідження українського ринку комп'ютерних технологій. Узагальнено переваги і недоліки прикладних комп'ютерних програм з аудиту в практиці вітчизняних аудиторських фірм. Встановлено, що ефективність аудиторських перевірок помітно зростає із застосуванням аудиторами спеціалізованих програмних продуктів. Досліджені особливості інформаційної технології "KІT.Аудит". Розглянуто механізми забезпечення автоматичної роботи в програмі та методи, які підвищують якість та прозорість роботи аудиторської фірми за допомогою системи "KІT.Аудит". Доведено, що основними напрямами ефективної автоматизації аудиту є вибір оптимального програмного забезпечення.

Ключові слова: підприємство; аудит; автоматизована інформаційна система; процес комп'ютеризації.

Література

1. Богданова Є.А. Порівняльний аналіз функціональних і технічних можливостей вітчизняних програм з автоматизації аудиторської діяльності / Є. А. Богданова, А.В. Кузнєцов, Л.М. Макарова // Системне управління: електронне наукове видання. — 2010 . — № 1 (7). — С. 1—17.
2. Кудрицький Б.В. Комп'ютеризація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання / Б.В. Кудрицький // Збірник наукових праць. "Фінанси, облік і аудит". — Київ. КНЕУ — Випуск 18, 2011. — С. 320—328.
3. Макарова Л.М. Автоматизація аудиторської діяльності як інструмент підвищення рівня якості послуг, що надаються в області аудиту / Л.М. Макарова, Є.В. Леушина // Молодий учений. — 2014 . — № 1 . — С. 383—385.
4. Макарова Л.М. Оцінка сучасних програмних продуктів автоматизації аудиторської діяльності / Л.М. Макарова, Ю.Н. Скворцова // Молодий учений. — 2014. — № 1. — С. 385—389.
5. Ходаківська Л.О. Комп'ютерні технології аудиту в умовах розвитку сучасних інформаційних систем / Л.О. Ходаківська, К.С. Ходаківська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Спецвипуск. — Полтава: ПДАА. — 2012. — С. 136—141.

O. Kudirko

COMPUTERIZATION OF AUDIT IN UKRAINE: ACTUAL PROBLEMS AND REAL PROSPECTS

Summary

The article discusses the organization of the audit process and generates a number of requirements for software for conducting an audit. The main reasons preventing the introduction of computer technologies into the audit process are investigated. The research of the Ukrainian market of computer technologies was conducted. The advantages and disadvantages of applied computer audit programs in the practice of domestic auditing firms are summarized. It has been established that the effectiveness of audits increases significantly with the use of auditors of specialized software products. The features of information technology "KIT.Audit" are investigated. The mechanisms of providing automatic work in the program and methods that increase the quality and transparency of the audit firm's work with the help of the KІT.Audit system are considered. It is proved that the main areas of effective audit automation is the choice of optimal software.

Keywords: enterprise; audit; automated information system; computerization process.

References

1. Bohdanova, Ye.A. Kuznietsov, A.V. and Makarova, L.M. (2010), "Comparative analysis of functional and technical capabilities of domestic programs for automation of audit activity", Systemne upravlinnia, vol. 1, pp. 1—17.
2. Kudrytskyi, B.V. (2010), "Computerization of audit activity in Ukraine: problems and ways of overcoming", Finansy, oblik i audyt, vol. 18, pp. 320—328.
3. Makarova, L.M. and Leushyna, Ye.V. (2014), "Automation of auditing as a tool for improving the quality of services provided in the field of audit", Molodyi uchenyi, vol. 1, pp. 383—385.
4. Makarova, L.M. and Skvortsova, Yu.N. (2014), "Estimation of modern software products for automation of audit activity", Molodyi uchenyi, vol. 1, pp. 385—389.
5. Khodakivska, L.O. and Khodakivska, K.S. (2012), "Computer technology of audit in the development of modern information systems", Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, pp. 136—141.

№ 9 2018, стор. 34 - 38

Дата публікації: 2018-09-28

Кількість переглядів: 1219

Відомості про авторів

О. М. Кудирко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

O. Kudirko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Кудирко О. М. Комп'ютеризація аудиту в Україні: актуальні проблеми та реальні перспективи. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 34–38. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.34

Kudirko, O. (2018), “Computerization of audit in Ukraine: actual problems and real prospects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 34–38. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.