EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРАРНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ, ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
А. М. Сундук, В. А. Голян, І. І. Андрощук, В. В. Савчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.19

УДК: 330:061.66:631.1

А. М. Сундук, В. А. Голян, І. І. Андрощук, В. В. Савчук

АГРАРНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ, ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Встановлено, що основними складовими аграрного природокористування виступають: господарське освоєння земельно-ресурсного потенціалу (обробіток грунту, внесення органічних і мінеральних добрив та насіння, а також засобів захисту рослин, випасання худоби та інше використання сільськогосподарських угідь для розвитку тваринництва); сільськогосподарське водокористування (сільськогосподарське водопостачання, використання води на зрошення, створення протиповеневих та протипаводкових дамб на гірських територіях та в гумідній зоні); меліоративні заходи (агролісомеліорація, гідромеліорація, фітомеліорація, хімічна меліорація (вапнування та гіпсування грунтів)); здійснення заходів з охорони земель (створення протиерозійних ставків, водоскидних споруд, берегоукріплень, залуження сильнодеградованої і забрудненої шкідливими речовинами ріллі, створення валів-канав, валів-терас, валів-доріг).
Виявлено, що інституціональне підгрунтя еколого-деструктивного аграрного природокористування в Україні є взаємозв'язком між інституціональними обмеженнями і пастками та надмірною уніфікацією фінансово-економічного забезпечення природоохоронних проектів і виникненням господарських перегинів в аграрному природокористуванні, що призводить до посилення проявів виснажливого землекористування, монокультуризації землеробства, зменшення масштабів здійснення заходів по охороні земель, а також проведення половинчатих меліоративних заходів.
Обгрунтовано, що інституціональною пасткою раціоналізації аграрного природокористування є невідповідність між господарськими пріоритетами використання сільськогосподарських угідь та вимогами природоохоронного законодавства, що зумовлено намаганням переважної більшості сільськогосподарських товаровиробників максимізувати прибуткові надходження на основі максимально можливого господарського освоєння земельно-ресурсного потенціалу.

Ключові слова: аграрне природокористування; земельно-ресурсний потенціал; меліоративні заходи; інституціональне підгрунтя; фінансово-економічне забезпечення; фіскальні регулятори.

Література

1. Борисова В. А. Екологічні основи природокористування в АПК. — Суми: Видавництво "Довкілля", 2004. — 356 с.
2. Веденичев П.Ф., Пасхавер Б.И., Трегобчук В.М. Социально-экономическая эффективность использования аграрного ресурсного потенциала. — К.: Наукова Думка, 1988. — 311 с.
3. Дорогунцов С.І., Борщевський П.П., Данилишин Б.М. Удосконалення управління природокористуванням в АПК: монографія. — К.: Урожай, 1992. — 128 с.
4. Концепція ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України (наукові засади). — К., ЦП "Компринт". — 2015. — 22 с.
5. Лукинов И., Онищенко А., Пасхавер Б. Аграрный потенциал: исчисление и использование // Вопросы экономики. — 1988. — № 1. — С. 12—21.
6. Новаковский Л. Я. Экономические проблемы использования и охраны земельных ресурсов. — К., Вища школа, 1985. — 207 с.
7. Ромащенко М. Наукові засади розвитку меліорації земель в Україні // Водне господарство України. — 2013. — № 1. — С. 35—42.

A. Sunduk, V. Golyan, I. Androshchuk, V. Savchuk

AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN UKRAINE: INSTITUTIONAL BASIS, MAIN TRENDS AND FINANCIAL-ECONOMIC MECHANISMS OF RATIONALIZATION

Summary

It has been established that the main components of agrarian nature management are as follows: development of land and resource potential (soil tillage, application of organic and mineral fertilizers and seeds, as well as plant protection products, grazing of cattle and other use of agricultural lands for animal farming); agricultural water use (agricultural water supply, use of water for irrigation, building flood-control dams and floodwalls in mountainous areas and in the humid zone); reclamation measures (agricultural afforestation, hydrotechnical amelioration, vegetative reclamation, chemical reclamation (liming and gypsuming of soil)); implementation of the land protection measures (building anti-erosion ponds, water discharge facilities, shoreline stabilization structures, grassing of highly degraded and harmful substances-contaminated arable lands, building diversion terraces, terrace ridges, terrace roads).
It has been found out that the institutional basis of ecologically destructive agrarian nature management in Ukraine is the interconnection between institutional constraints and traps as well as the excessive unification of financial and economic support for environmental protection projects and the emergence of economic exaggerations in agrarian nature management, which leads to increased manifestations of exhausting land use, single-crop agriculture, reducing the scope of land protection measures, as well as carrying out inconsistent ameliorative measures.
It has been substantiated that the institutional trap of the rationalization of agrarian nature management is the discrepancy between the economic priorities of the use of agricultural lands and the requirements of environmental legislation, which is caused by the attempts of the vast majority of agricultural producers to maximize their income on the basis of as high as possible development of land and resource potential.

Keywords: agrarian nature management; land and resource potential; land reclamation measures; institutional basis; financial and economic support; fiscal regulators.

References

1. Borysova,V.A. (2004), Ekolohichniosnovypryrodokorystuvannya v APK [Environmental principles of nature use in agro-industrial complex]. Sumy, vydavnytstvo "Dovkillya", 356 p. [in Ukrainian].
2. Vedenichev, P.F. Pashaver, B.I. Tregobchuk, V.M. (1988), Social'no-jekonomicheskajajeffektivnost' ispol'zovanijaagrarnogoresursnogopotenciala[Socio-economic efficiency of use of agrarian resource potential]. Kyiv, NaukovaDumka, 311 p. [in Russian].
3. Dorohuntsov, S.I. Borshchevs'kyy, P.P. Danylyshyn, B.M. (1992), Udoskonalennya upravlinnyapryrodokorystuvannyam v APK [Improvement of the naturemanagement in the agro-industrial complex]. Kyiv, Urozhay, 128 p. [in Ukrainian].
4. Kontseptsiya efektyvnoho vykorystannya osushuvanyk hzemel' humidnoyi zony Ukrayiny (naukovizasady) [The concept of effective use of reclaimed lands of the Ukrainian humid zone (scientific foundations)]. Kyiv, TsP "Komprynt", 2015, 22 p. [in Ukrainian].
5. Lukinov, I. Onishhenko, A. Pashaver, B. (1988), Agrarnyjpotencial: ischislenieiispol'zovanie [Agrarian potential: calculation and use]. Voprosyjekonomiki, no. 1, pp. 12—21 [in Russian].
6. Novakovskij, L.Ja. (1985), Jekonomicheskie problemyi spol'zovanijaiohranyzemel'nyhresursov [Economic problems of use and protection of land resources].Kyiv, Vishhashkola, 207 p. [in Russian].
7. Romashchenko, M. (2013), Naukovizasadyrozvytkumelioratsiyizemel' v Ukrayini [Scientific principles of land reclamation development in Ukraine]. VodnehospodarstvoUkrayiny, no. 1, pp. 35—42 [in Ukrainian].

№ 9 2018, стор. 19 - 29

Дата публікації: 2018-09-28

Кількість переглядів: 947

Відомості про авторів

А. М. Сундук

д. е. н., Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

A. Sunduk

Doctor of Economic Sciences, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv


В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv


І. І. Андрощук

к. е. н., викладач, Луцький національний технічний університет

I. Androshchuk

PhD (Economics), Lecturer of the Lutsk National Technical University


В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Сундук А. М., Голян В. А., Андрощук І. І., Савчук В. В. Аграрне природокористування в Україні: інституціональне підгрунтя, основні тенденції та фінансово-економічні механізми раціоналізації. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 19–29. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.19

Sunduk, A., Golyan, V., Androshchuk, I. and Savchuk, V. (2018), “Agrarian nature management in Ukraine: institutional basis, main trends and financial-economic mechanisms of rationalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 19–29. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.