EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
С. М. Голубка, П. А. Овчар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.4

УДК: 338.242: 338.47

С. М. Голубка, П. А. Овчар

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті здійснено систематизацію механізмів державного регулювання автомобільним транспортом. Їх доцільно розділяти на групи: інституціональні — формування і підтримка інституціонального середовища розвитку; нормативно-правові — формування і розвиток правової основи регулювання; регуляторні — орієнтовані на розвиток бізнесу; фінансові — формування і розвиток фінансового забезпечення; ринкові — створення економічного середовища з певними конкурентними умовами; зовнішньо-торговельні — підтримка міжнародної діяльності; кадрові — кадрове забезпечення сфери; інноваційні — орієнтовані на впровадження і продукування новітніх технологій; інформаційні — формування і розвиток інформаційного супроводу регулюючих впливів; культурологічні — формування і розвиток ціннісно-ментальних поведінкових характеристик населення і бізнесу. Кожна група механізмів включає перелік конкретних інструментів регулюючого впливу. Окрему увагу звернено на групи регуляторних і фінансових механізмів державного регулювання автомобільним транспортом.
Акцентовано, що децентралізація, посилення громадського контролю та інтеграція (впровадження європейських стандартів) мають бути основою вдосконалення механізмів державного регулювання автомобільним транспортом в Україні.
Обгрунтовано черговість удосконалення механізмів державного регулювання автомобільним транспортом в Україні: у рамках інституціональних удосконалень — розвиток форм самоорганізації суб'єктів бізнесу і споживачів та ефективізація державно-приватного партнерства; фінансових — подальша практика міжнародного кредитування проектів розбудови автотранспортної інфраструктури, ефективне функціонування.

Ключові слова: автомобільний транспорт; механізм державного регулювання; регуляторні механізми; ціноутворення; оподаткування; Державний дорожній фонд.

Література

1. Горобінська І.В. Оподаткування транспортних підприємств в системі податкового реформування в Україні / І.В. Горобінська // Наукові записки. Серія "Економіка". — 2009. — Вип. 11. — С. 19—25.
2. Державний дорожній фонд: децентралізоване фінансування доріг (2.01.2018): DW [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.dw.com/uk/державний-дорожній-фонд-децентралізоване.../a-4200003...
3. Железняк О.О. Визначення собівартості пасажирсько-транспортного процесу / О.О. Железняк, Л.М. Олещенко // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 11. — С. 218—226.
4. Криворучко О. Як відновити українські дороги: кредити, OPRC і Дорожній фонд (2.05.2018 року): ZN,UA [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/yak-vidnoviti-ukrayinski-dorogi-krediti-oprc-i-dorozhniy-fond-276490_.html
5. Мітелаєва К.О. Регіональна транспортна система та її місце в соціально-економічному розвитку регіону / К.О. Мітелаєва // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 256. — С. 77—80.
6. Мних О.Б. Розвиток транспортної політики в Україні згідно з вимогами ЄС на прикладі вантажних перевезень залізничного і автомобільного транспорту / О.Б. Мних, Б.Д. Гречин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Логістика. — 2012. — № 749. — C. 434—440.
7. Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" [...]: Верховна Рада України; Закон від 17.11.2016 року № 1762-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1762-19
8. Скільки грошей вкладуть у дороги у 2018: все про Державний дорожній фонд (18.01.2018): Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/8054
9. Степанов В.Ю. Державне регулювання транспортною сферою / В.Ю. Степанов // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. — 2016. — Вип. 1. — С. 97—103.
10. The challenge: sustainable road transport [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.unescap.org/sites/default/files/roadprice_ch1.pdf

S. Holubka, P. Ovchar

MECHANISMS OF REGULATION OF MOTOR TRANSPORT IN THE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMY

Summary

The article deals with the systematization of the mechanisms of state regulation of motor transport. It is expedient to divide them into groups: institutional — formation and support of the institutional environment of development; normative-legal — formation and development of the legal basis of regulation; regulatory — business-oriented; financial — formation and development of financial security; market — creation of an economic environment with certain competitive conditions; foreign trade — support of international activity; staffing — staffing of the sphere; innovative — focused on the introduction and production of the latest technologies; information — the formation and development of information support of regulatory influences; culturological — formation and development of value-mental behavioral characteristics of the population and business. Each group of mechanisms includes a list of specific regulatory instruments. Particular attention is paid to the groups of regulatory and financial mechanisms of state regulation of motor transport.
It is emphasized that decentralization, strengthening of public control and integration (introduction of European standards) should be the basis for improving the mechanisms of state regulation of motor transport in Ukraine.
The order of improvement of mechanisms of state regulation of motor transport in Ukraine is grounded: in the framework of institutional improvements — the development of forms of self-organization of business entities and consumers and the efficacy of public-private partnership; financial — the further practice of international lending for the development of motor transport infrastructure, effective functioning.

Keywords: auto transport; state regulation mechanisms; regulatory mechanisms; pricing; taxation; state road fund.

References

1. Horobinska, I.V. (2009), "Taxation of Transport Enterprises in the System of Tax Reform in Ukraine", Scientific Notes. The series "Economics", vol. 11, pp. 19—25.
2. DW (2018), "State Road Fund: Decentralized road financing", available at: https://www.dw.com/uk/state-dependent-fund-decentralized.../a-4200003... (Accessed 27 Aug 2018).
3. Zheleznyak, O. and Oleschenko, L. M. (2012), "Determination of the cost of the passenger-transport process", Current problems of the economy, vol. 11, pp. 218—226.
4. Krivoruchko, O. (2018), "How to restore Ukrainian roads: loans, OPRC and Road Fund", ZN,UA available at: (Accessed 27 Aug 2018) [Electronic resource]. — Access mode: https://dt.ua/macrolevel/yak-vidnoviti-ukrayinski-dorogi-krediti-oprc-i-dorozhniy-fond-276490_.html
5. Mitelaeva, K. O. (2013), "Regional transport system and its place in the socio-economic development of the region", Culture of the peoples of the Black Sea region, vol. 256, pp. 77—80.
6. Mnych, O.B. and Hrechin, B. D. (2012), "Development of transport policy in Ukraine in accordance with EU requirements for freight transport of rail and road transport", Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic": Logistics, vol. 749, pp. 434—440.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "On amendments to the Law of Ukraine "On sources of financing of road economy of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1762-19 (Accessed 27 Aug 2018).
8. Decentralization provides opportunities (2018), "How much money will be put into the road in 2018: all about the State Road Fund", available at: https://decentralization.gov.ua/news/8054 (Accessed 27 Aug 2018).
9. Stepanov, V. Yu. (2016), "State regulation of transport sphere", Bulletin of the National University of Civil Protection of Ukraine. Series: Public Administration, vol. 1, pp. 97—103.
10. UNESCAP (2002), "The challenge: sustainable road transport", available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/roadprice_ch1.pdf (Accessed 27 Aug 2018).

№ 9 2018, стор. 4 - 10

Дата публікації: 2018-09-28

Кількість переглядів: 1128

Відомості про авторів

С. М. Голубка

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Київ

S. Holubka

Doctor of Economics, Professor, Professor in the Department of Finance, Banking and Insurance, University of Banking, Kyiv


П. А. Овчар

к. н. з держ. упр., заслужений працівник транспорту України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

P. Ovchar

Candidate of Sciences in Public Administration, Honored Worker of Transport of Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Голубка С. М., Овчар П. А. Механізми регулювання автотранспортом у системі національного господарства. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.4

Holubka, S. and Ovchar, P. (2018), “Mechanisms of regulation of motor transport in the system of national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.