EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНЕРЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ СЦЕНАРІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ПЛАСТИКУ У СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
Насіров Мехді Фарман огли

Назад

УДК: 338.242.2

Насіров Мехді Фарман огли

ІНЕРЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ СЦЕНАРІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ПЛАСТИКУ У СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Анотація

У статті констатовано, що де-юре в Україні спостерігаються певні поступи у розв'язанні питань поводження з відходами, де-факто ж національна політика, яка б відповідала вимогам Директив 1999/31/ЄC та 2008/98/ЄC до нині остаточно не сформована. Проаналізовано за статистичними даними основні показники утворення відходів в Україні та поводження з ними протягом 2012—2016 рр. Встановлено, що найбільше у центрі уваги перебувають відходи пластику, оскільки ПЕТ-тара та пластикова упаковка стали невід'ємним атрибутом життя сучасної людини. Доведено, що налагодження механізму поводження з відходами пластику у відповідності до вимог міжнародних стандартів потребує значних, незіставних з можливостями державного бюджету, фінансових ресурсів. Охарактеризовано інерційний та інноваційний сценарії поводження з твердими побутовими відходами. Обгрунтовано доцільність вибору інерційного чи інноваційного сценарію поводження з відходами пластику у середньо- та довгостроковій перспективі. Виокремлено недоліки існуючої моделі поводження з відходами пластику. Наголошено на перевагах європейської моделі поводження з відходами. Визначено першочергові заходи з імплементації європейського досвіду поводження з ПЕТ-тарою у вітчизняній практиці. Запропоновано введення збору з операцій по виробництву та імпорту ПЕТ-тари, упаковок та подібних їм товарів з пластику. Визначено основні елементи збору з операцій по виробництву та імпорту ПЕТ-тари, упаковок та подібних їм товарів з пластику.

Nasirov Mehdi Farman ogly

INERTIAL AND INNOVATIVE SCENARIOS CONDUCTING WITH PLASTIC WASTE IN THE MIDDLE AND LONG-TERM PERSPECTIVE

Summary

The article states that de jure in Ukraine there are certain steps in addressing waste management issues; de facto, a national policy that complies with the requirements of Directives 1999/31 / EC and 2008/98 / EC is not yet fully formed . According to the statistical data, the main indicators of waste generation in Ukraine and their handling during 2012—2016 are analyzed. The largest attention in the focus is on plastic waste, since PET packaging and plastic packaging became an integral part of the life of a modern person. It has been proved that adjustment of the mechanism of plastic waste management in accordance with the requirements of international standards requires significant, incommensurate with the possibilities of the state budget, financial resources. The inertial and innovative scenarios for dealing with solid household waste are characterized. The expediency of choosing the inertial or innovative scenario of plastic waste management in the medium and long term is substantiated. The disadvantages of the existing plastic waste management model are highlighted. The advantages of the European model of plastic waste management are emphasized. The primary measures for the implementation of the European experience in handling PET bottles in Ukrainian practice are determined. It is proposed to introduce an eco-collection from operations on the production and import of PET packaging, packaging and similar plastic products. The basic elements of the eco-collection from operations on manufacture and import of PET-packages, packages and similar plastic products are determined.

№ 8 2018, стор. 71 - 75

Кількість переглядів: 847

Відомості про авторів

Насіров Мехді Фарман огли

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

Nasirov Mehdi Farman ogly

Graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Насіров Мехді Фарман огли Інерційний та інноваційний сценарії поводження з відходами пластику у середньо- та довгостроковій перспективі. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 71–75.

Nasirov Mehdi Farman ogly (2018), “Inertial and innovative scenarios conducting with plastic waste in the middle and long-term perspective”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 71–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.