EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
В. Є. Скоцик

Назад

УДК: 338.2:631.173.6

В. Є. Скоцик

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Анотація

Важливе місце в інфраструктурному забезпеченні досліджуваному ринку відводиться розвитку підприємствами-виробниками техніки дилерських структур. Зазначимо, що в індустріально розвинутих країнах світу такий підхід до сервісного забезпечення не використовується. Щоб забезпечити свого дилера необхідними запасними частинами, створюється мережа з метою надання сервісу продукції — спеціалізовані центри.
Для проведення технічного сервісу сучасної сільськогосподарської техніки обгрунтовано більш ефективну порівняно з традиційною організацію системи регіонального технічного сервісу за дворівневою системою. Крім безпосереднього регіонального дилерського центру (1-й рівень), така система передбачає наявність мережі опорних пунктів (2-й рівень), розташованих у зонах найбільш інтенсивного розміщення сільськогосподарських підприємств.
Дієвим напрямом модернізації технічної бази сільськогосподарських товаровиробників є використання програми Trade in — системи взаємозаліку, за якої вживану техніку можна використовувати як засіб для часткової оплати нового обладнання.
Невирішеним нині є питання щодо відповідної підготовки кадрів, насамперед механізаторів, тому що в сільськогосподарському виробництві використовуються інноваційні складні технічні системи. На нашу думку, при придбанні технічно складної техніки важливого значення набуває також надання документа про допуск до роботи на ній механізаторів, що може стати однією із гарантій її ефективного використання, а також здійснення підготовки й перепідготовки інженерно-технічного та агротехнічного персоналу аграрних підприємств.

V. Skotsyk

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE FORMATION OF A SYSTEM OF SERVICE OF AGRICULTURAL MACHINERYORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE FORMATION OF A SYSTEM OF SERVICE OF AGRICULTURAL MACHINERY

Summary

An important place in the infrastructure provision of the market under study is the development of enterprises-manufacturers of equipment dealerships. It should be noted that in the industrially developed countries of the world such an approach to service provision is not used. In order to provide its dealer with the necessary spare parts, a network is created to provide service products — specialized centers.
The technical service of modern agricultural machinery is substantiated more effectively than the traditional organization of the regional technical service system in a two-tier system. In addition to a direct regional dealer center (1st level), this system implies the availability of a network of reference points (level 2) located in the zones most intensive placement of agricultural enterprises.
The effective direction of modernization of the technical base of agricultural producers is the use of the program Trade in — a system of offsets, in which the used technique can be used as a means for the partial payment of new equipment.
Unresolved issues concerning the appropriate training of personnel, first of all mechanizers, are currently being discussed, as innovative complex technical systems are used in agricultural production. In our opinion, when acquiring technically complicated machinery, it also becomes important to provide a document on the admission to operation of its machinery, which can become one of the guarantees of its effective use, as well as the training and retraining of engineering, technical and agrarian personnel of agricultural enterprises.

№ 7 2018, стор. 17 - 21

Кількість переглядів: 642

Відомості про авторів

В. Є. Скоцик

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Skotsyk

doctor of economics, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

Як цитувати статтю

Скоцик В. Є. Організаційно-економічні засади формування системи сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 17–21.

Skotsyk, V. (2018), “Organizational and economic principles of the formation of a system of service of agricultural machineryorganizational and economic principles of the formation of a system of service of agricultural machinery”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.