EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИМІРІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
О. М. Кононенко

Назад

УДК: 332.1: 316.42(477)

О. М. Кононенко

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИМІРІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті висвітлено проблеми сталого розвитку сільських територій з позиції регіонального людського розвитку. Здійснено ретроспективний аналіз державної політики щодо їх розвитку та деструктивного галузевого підходу до життєзабезпечуючого простору в період здійснення радикальних реформ в аграрній сфері в 30-ті й пізніші роки минулого століття. На прикладі чинних нормативно-правових актів регуляторного характеру, прийнятих в умовах незалежної Україні, показано негативну спадковість методів централізовано-планової економіки в частині галузевого підходу до сільського розвитку. З урахуванням стану соціально-економічного, демографічного, екологічного, інфраструктурного та інших чинників доведено його невідповідність засадам сталого розвитку. Розкрито показники регіонального людського розвитку за його складниками (відтворення населення, соціальне становище, комфортне життя, добробут, гідна праця, освіта) в руслі сталого розвитку сільських територій. Проаналізовано діяльність Державного фонду регіонального розвитку, реалізовані ним інвестиційні проекти та ефективність використання коштів за даними Рахункової палати України. Опрацьовано пропозиції, спрямовані на удосконалення державного управління сталим розвитком сільських територій та багатофункціональності з урахуванням фіскальної децентралізації, адміністративно-територіальної, медичної, освітньої, пенсійної реформ та посилення ролі й відповідальності органів місцевого самоврядування за дотримання загальноприйнятних стандартів рівня життя у сільській місцевості.

O. Kononenko

RURAL OF UKRAINE IN MEASURING REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT

Summary

The article deals with problems of sustainable development of rural areas from the point of view of regional human development. A retrospective analysis of the state policy on their development and a destructive sectoral approach to the livelihoods space during the period of radical reforms in the agrarian sector in the 30th and later years of the last century was carried out. On the example of the current normative regulatory acts adopted in the conditions of independent Ukraine, the negative heredity of the methods of the centralized and planned economy in the part of the sectoral approach to rural development is shown. Taking into account the state of socio-economic, demographic, ecological, infrastructure and other factors, its inconsistency with the principles of sustainable development has been proved. The indicators of regional human development according to its components (reproduction of the population, social status, comfortable life, welfare, decent work, education) are revealed in the framework of sustainable development of rural territories. The activity of the State Fund for Regional Development, the investment projects implemented by it and the efficiency of the use of funds according to the Accounting Chamber of Ukraine are analyzed. Proposals aimed at improving the state management of sustainable development of rural areas and multifunctionality, taking into account fiscal decentralization, administrative-territorial, medical, educational, pension reforms and strengthening of the role and responsibility of local self-government bodies for observing the generally accepted standards of living standards in rural areas, have been worked out.

№ 4 2018, стор. 104 - 111

Кількість переглядів: 109

Відомості про авторів

О. М. Кононенко

молодший науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

O. Kononenko

junior researcher, National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.