EnglishНа русском

ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АПК УКРАЇНИ
Н. Г. Варшавська

УДК: 330(083.71):349.42

Н. Г. Варшавська

науковий співробітник, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АПК УКРАЇНИ

N. Varshavska

Researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ESTIMATION AND FORECASTING OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF THE NATIONAL AGRO INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

У статті здійснено аналіз рівня конкурентоспроможності національного агропромислового комплексу України. Для розв'язання поставленої проблеми пропонується використовувати економіко-математичні моделі нового типу, що дозволяють проводити проблемно-орієнтований пошук, здійснювати аналіз інформації, а також надавати користувачеві фактографічну інформацію у доступному вигляді. В теперішній час зазначені проблеми вирішуються шляхом застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання, а саме, теорії нечітких множин. Класифіковано фактори впливу на рівень конкурентоспроможності національного АПК, які систематизовано в групи: виробничо-економічні, фінансові та просторові. Використання економіко-математичної моделі нового типу дало можливість отримати результати оцінювання та прогнозування рівня конкурентоспроможності національного АПК на 2020 рік. За результатами моделювання рівня конкурентоспроможності національного АПК у 2018 та 2020 роках рівень конкурентоспроможності національного АПК буде віднесено до класу 3 — "задовільний рівень конкурентоспроможності". У 2019 році прогнозний рівень конкурентоспроможності національного АПК погіршиться до класу 4 — "незадовільний рівень конкурентоспроможності".

The article analyzes the level of competitiveness of the national agro-industrial complex of Ukraine. To solve the problem, it is proposed to use economic and mathematical models of a new type that allow for problem-oriented search, analyze information, and provide the user with information in an accessible form. At present, these problems are solved by applying modern methods of economic-mathematical modeling, namely the theory of fuzzy sets. The factors influencing the level of competitiveness of the national agro-industrial complex, which are systematized into groups: production-economic, financial and spatial, are classified. Using the new type of economic-mathematical model gave an opportunity to obtain the results of the estimation and forecasting of the level of competitiveness of the national agro-industrial complex for 2020. According to the results of the modeling of the competitiveness level of the national agro industrial complex in 2018 and 2020, the level of competitiveness of the national agricultural complex will be classified in class 3 — "satisfactory level of competitiveness". In 2019, the predicted level of competitiveness of the national agricultural complex will deteriorate to class 4 — "unsatisfactory level of competitiveness".

№ 3 2018, стор. 105 - 109

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12