EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОВІДНА РОЛЬ КИТАЮ У ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ СЕКТОРУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ: НОВА РЕАЛЬНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
Л. Л. Антонюк, Н. І. Черкас

Назад

УДК: 339.5(6)

Л. Л. Антонюк, Н. І. Черкас

ПРОВІДНА РОЛЬ КИТАЮ У ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ СЕКТОРУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ: НОВА РЕАЛЬНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Анотація

Впродовж останніх трьох декад внаслідок економічної глобалізації відбувалась активна фрагментація світової торгівлі, що передбачала розподіл виробничих мереж у географічних масштабах. Участь у глобальних мережах надає можливості для країн підвищувати рівень спеціалізації у відповідності до відносних порівняльних переваг. Нами проаналізовано розвиток глобальних мереж виробництва і торгівлі у секторі високих технологій та виокремлено роль Китаю у цих процесах. Проаналізовано динаміку експорту високих технологій Китаю у порівнянні із основними країнами-конкурентами. Досліджено показники 20 країн-лідерів міжнародної торгівлі за період 20 років (1995—2015) для оцінки їх конкурентних позиції на світовому ринку з допомогою методу порівняльних переваг Б. Баласси. Проведено оцінку внутрішньогалузевої торгівлі Китаю у високотехнологічному секторі загалом та з основними торговельними партнерами — США та ЄС-28 з використанням індексу Грубеля-Ллойда. Результати засвідчили зростання міжнародної спеціалізації Китаю у секторі високих технологій завдяки активній участі у глобальних мережах виробництва та торгівлі. Проаналізовано чинники сповільнення економічного зростання Китаю та запропоновано напрями першочергових інституційних змін для підвищення міжнародної конкурентоспроможності.

L. Antoniuk, N. Cherkas

THE LEADING ROLE OF CHINA IN GLOBAL NETWORKS OF HIGH-TECH SECTOR: A NEW REALITY AND MODERN CHALLENGES

Summary

Over the past three decades the accelerating globalization caused active fragmentation of international trade and distribution of production networks worldwide. Participation in global networks allows the countries to increase their level of specialization according to competitive advantages. We analyze the development of global networks of production and trade in high-tech sector and a particular role of China in these processes. The dynamics of high-tech export of China in comparison to its main competitors is analyzed. The data of 20 countries-leaders of international trade for the period of 20 years (1995—2015) was used for analysis of their competitive positions on the world market by the method of comparative advantages of B. Balassa. We perform the estimation of intra-industry trade of China with its main trade partners — USA and EU-28 with the use of Grubel-Lloyd index. The results show the growth of international specialization of China in high-tech sector due to active participation in global networks of production and trade. The factors of economic growth slowdown of China are analyzed and the measures of institutional changes needed to increase the international competitiveness are suggested.

№ 12 2017, стор. 14 - 22

Кількість переглядів: 749

Відомості про авторів

Л. Л. Антонюк

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

L. Antoniuk

Doctor in Economics, Professor, vise-rector for Science and Research, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv


Н. І. Черкас

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

N. Cherkas

Ph.D. in Economics, Associate Professor, International Economics Department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Антонюк Л. Л., Черкас Н. І. Провідна роль китаю у глобальних мережах сектору високих технологій: нова реальність та сучасні виклики. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 14–22.

Antoniuk, L. and Cherkas, N. (2017), “The leading role of china in global networks of high-tech sector: a new reality and modern challenges”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 14–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.