EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
О. П. Савич

Назад

УДК: [339.332:656.96]:629.33/36 (043.3)

О. П. Савич

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті досліджено вплив глобалізації на державне регулювання автомобільної промисловості. Визначені фактори глобалізації, які впливають на державну підтримку автомобільної галузі та розроблено власні рекомендації щодо використання інструментів державного регулювання автомобільного ринку. На думку автора, найбільший вплив на державну регулятивну функцію автомобільного ринку мають демографічні, економічні, екологічні, організаційні та законодавчі фактори, а також сукупність їх інструментаріїв. Визначено, що продаж та виробництво легкових автомобілів впливає на економіку країни, зайнятість, надходження податкових платежів, валютну виручку країни тощо. Тому держава повинна належним чином регулювати автомобільну промисловість країни та стимулювати її розвиток. Сучасною характеристикою середовища діяльності підприємств є вплив глобальних процесів: конкуренція з боку глобальних компаній (транснаціональних корпорацій), глобальні риси уподобання споживачів, необхідність у виробництві уніфікованих та високоякісних товарів, розробка єдиної глобальної чи регіональної маркетингової стратегії та маркетингового комплексу.

O. Savych

GLOBALIZATION IMPACT AT STATE GOVERNANCE OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

Summary

The globalization impact at state regulation of automotive industry has been researched at the article. The factors of the globalization, which influence governmental support of automotive industry as well as recommendations regarding application of main tools for state governance, have been determined. On the opinion of the author the biggest impact at the state regulative function of car market has demographic, economic, ecological, organizational and legal factors as well as number of its tools. The author has defined that sales and production of cars has strong impact at country economy, unemployment, tax incomes and etc. Therefore governments have to regulate in a good way the automotive domestic industry and stimulate its development. The modern features of environment where company acts includes impact of global processes: competition from the side of transnational corporations, global features of consumers, the necessity in production of regular and qualitative goods, development single global or regional marketing strategy and marketing mix.

№ 11 2017, стор. 81 - 83

Кількість переглядів: 9

Відомості про авторів

О. П. Савич

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

O. Savych

candidate for economic sciences, docent of marketing chair at Kyiv National Economic University after Vadim Hetman, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.