EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ
Ю. А. Рак

Назад

УДК: 339.137

Ю. А. Рак

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ

Анотація

Статтю присвячено обгрунтуванню напрямів розвитку конкуренції на прикладі ринку консалтингових послуг України. Для зазначеного ринку характерною рисою є наявність цілої низки проблем, які створюють перешкоди на шляху розвитку ринкової конкуренції. В статті виокремлено найбільш суттєві з них: інформаційна асиметрія; високий ступінь диференціації продукції; низький рівень капіталовкладень у наукову сферу; несформованість інституційного механізму; нецілісність системи державного регулювання, нестача кваліфікованих кадрів та ін. Для їх вирішення запропоновано системний підхід, в основі якого лежить розробка комплексної цільової програми, реалізація якої дозволяє охопити одразу найбільш важливі проблеми розвитку конкуренції на досліджуваному ринку. Одним з пріоритетних напрямів зазначеної програми визначено підвищення рівня якості консалтингових послуг. У статті розглянуто проблему організації економічних відносин на ринку та запропоновано систему стандартизації консалтингових послуг, що дасть змогу проаналізувати якість наданих послуг, прослідкувати схему та повноту їх надання.

Iu. Rak

CREATION OF PROPOSALS FOR DEFINING THE DIRECTIONS OF COMPETITION DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to substantiation of directions of competition development on the example of the consulting services market of Ukraine. A characteristic feature of this market is the presence of a number of problems that create barriers to the market competition development. The article outlines the most significant of them: information asymmetry; high degree of product differentiation; low investment in the scientific sphere; inconsistency of the institutional mechanism; the inadequacy of the state regulation system, the lack of skilled personnel, etc. There were proposed a system approach, based on the development of a comprehensive target program. The implementation of this approach allows covering the most important problems of the competition development on the market. One of the priority directions of the said program is the improvement of the quality of consulting services. The article deals with the problem of organization of economic relations on the market. In this article was proposed a system of standardization of consulting services, which is enable to analyze the quality of services rendered, to follow the scheme and completeness of their provision.

№ 11 2017, стор. 47 - 51

Кількість переглядів: 5

Відомості про авторів

Ю. А. Рак

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Iu. Rak

сand.sc.(econ.), senior lecturer of department of economic theory and competition policy, Kyiv National University of Trade and Economy, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.