EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАКРОБЮДЖЕТНА СТАТИСТИКА ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ
К. В. Захожай

Назад

УДК: 336.114: 336.14: 311.2: 330.101.541

К. В. Захожай

МАКРОБЮДЖЕТНА СТАТИСТИКА ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

Анотація

Статтю присвячено розробці основних засад макробюджетної статистики, що дозволить на основі існуючої методології аналізу бюджетних показників проводити аналітичні дослідження у будь-якій сфері народного господарства, аналізуючи планові і фактичні параметри Держбюджету України, зокрема формування доходів та використання видатків, а також визначатиме їх взаємозв'язок з показниками соціально-економічного розвитку.
У результаті дослідження запропоновано впровадження нової галузі фінансової науки — макробюджетної статистики, розглянуто її основні завдання, інформаційну базу, об'єкт, предмет. Досліджено особливості макробюджетної статистики, її принципи, відповідний інструментарій. Визначено складові механізму та методи макробюджетної статистики. Виявлено роль, що відіграє макробюджетна статистика на кожній стадії бюджетного процесу. Доведено, що модернізація системи управління фінансами повинна проводитися шляхом застосування інструментарію макробюджетної статистики. Запропоновано шляхи досягнення макрофінансової стабільності. Рекомендовано до застосування нововведену модель макробюджетної статистики.

K. Zakhozhay

MACROBUDGET STATISTICS AS A NEW DIRECTION OF FINANCIAL SCIENCE

Summary

This article is devote to development of the basic principles of macrobudget statistics, which will allow, base on the existing methodology for analyzing budget indicators, conduct analytical studies in any sphere of the national economy, analyzing the planned and actual parameters of the State Budget of Ukraine, in particular the formation of incomes and the use of expenditures. It's also determine their relationship with social indicators economic development.
This article contains a proposal to invade a new branch of financial science — macrobudget statistics; its main tasks, informational base, object and subject-matter are examined herein. The peculiarities of macrobudget statistics, its principles, and relevant tools are exposed. The components of the mechanism and methods of macrobudget statistics are determined. The role, played by macrobudget statistics at each stage of the budget process, is revealed. It is proved that the modernization of the financial management system is to be provided by using macrobudget statistics tools. The ways to achieve a macrofinancial stability are offered. A newly founded macrobudget statistics model is recommended to apply.

№ 10 2017, стор. 67 - 73

Кількість переглядів: 636

Відомості про авторів

К. В. Захожай

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

K. Zakhozhay

Ph.D., Associate professor, Associate professor of Finance Department, SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

Як цитувати статтю

Захожай К. В. Макробюджетна статистика як новий напрям фінансової науки . Економіка та держава. 2017. № 10. С. 67–73.

Zakhozhay, K. (2017), “Macrobudget statistics as a new direction of financial science”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 67–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.