EnglishНа русском

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
Л. Г. Кльоба

УДК: 336.71[005.52:055.334]

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

L. Kloba

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance, accounting and analysis, Institute of Business and Technology Policy, National University "Lviv Polytechnic"

DIRECTIONS OF PERFECTION OF MANAGEMENT BANK RISKS

Банківський ризик — це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та надходження банку. Надійність і ефективність системи управління банківськими ризиками залежить від здатності банку своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому й внутрішньому середовищі. Вдосконалення управління банківськими ризиками полягає використанні сукупності методів, прийомів і заходів направлених на своєчасне прогнозування ризиків, визначення їхніх ймовірних розмірів і наслідків з метою запобігання чи мінімізації пов'язаних з ними втрат.

A bank risk is probability of that events, expected or unexpected, can have a negative influence on a capital and receipt of bank. Reliability and efficiency of control system by bank risks depends on ability of bank in good time to react on changing in an external and internal environment. Perfection of management bank risks consists the use of aggregate of methods, receptions and measures of the risks determination of their credible sizes and consequences directed on timely prognostication, with the purpose of prevention or minimization of the losses related to them.

№ 6 2017, стор. 80 - 85

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12