EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВІД ІДЕЇ ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ: Ч. 1 — СТАН І ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ)
О. О. Корнійчук, В. Ф. Столяров, О. В. Шинкарюк

Назад

УДК: 336.1

О. О. Корнійчук, В. Ф. Столяров, О. В. Шинкарюк

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВІД ІДЕЇ ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ: Ч. 1 — СТАН І ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ)

Анотація

Наведено індикатори реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020" та Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. За результатами регіональних консультацій систематизовано пріоритетні Цілі Сталого Розвитку в розрізі України та 10 регіонів на період до 2030 року.
На підставі розкриття інституціонального забезпечення розробки Регіональних стратегій та Планів заходів з їх реалізації визначено порядок і терміни розробки цих документів для Хмельницької області.
Розкрито сутність та зміст базових категорій механізму державного регулювання регіонального людського розвитку: "Матриця природи", "Мистецтво життя", "Розвиток екоспільнот", "Рівень життя", "Стандарт життя", "Якість життя".
Представлено структуру механізму державного регулювання регіонального людського розвитку, яка включає провідні елементи і основні складові, алгоритм функціонування та логічну схему оцінки результативності та ефективності.

O. Korniychuk, V. Stolyarov, O. Shynkaryuk

FORMATION OF MECHANISM OF STATE REGULATION SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT OF KHMELNYTSKY REGION (FROM IDEA TO EXPERIMENT: PART 1 — STATUS AND PROBLEMS OF STATE REGULATION)

Summary

The authors presented the indicators of the Strategy implementation of sustainable development "Ukraine-2020" and the State Regional Development Strategy for the period until 2020. Scientists in collaboration with civil servants systematized priority Aims of Sustainable Development in the context of Ukraine as whole and 10 regions for the period until 2030 on the results of regional consultations.
The order and deadlines of the development of Regional strategies and Action plans to their implementation have been identified for Khmelnitsky region based on the disclosure of institutional support for these documents development.
The authors disclosed the nature and content of basic categories of state regulation of regional human development such as "Matrix nature", "Art of Living", "Development of ecological community", "Level of Life", "Standard of Life", "Standard Life", "Quality of life".
The framework of state regulation of regional human development, which includes major elements and main components, the algorithm logic circuit operation and evaluation of effectiveness and efficiency.

№ 3 2017, стор. 4 - 15

Кількість переглядів: 707

Відомості про авторів

О. О. Корнійчук

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації

O. Korniychuk

Head of Khmelnytsky Region State Administration


В. Ф. Столяров

д. е. н., професор, позаштатний радник голови Хмельницької ОДА, перший проректор, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

V. Stolyarov

Doctor of Economics, professor, freelance adviser to the chairman of Khmelnitsky ODA; First Vice-Rector, Berdyansk University of Management and Business


О. В. Шинкарюк

к. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів, Бердянський університет менеджменту і бізнесу; докторант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

O. Shynkaryuk

Ph.D., assistant professor of accounting and finance, Berdyansk University of Management and Business; doctoral candidate, Research Institute Information and Modeling Economic, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Як цитувати статтю

Корнійчук О. О., Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В. Формування механізму державного регулювання стійкого людського розвитку хмельницької області (від ідеї до експерименту: ч. 1 — стан і проблеми державного регулювання). Економіка та держава. 2017. № 3. С. 4–15.

Korniychuk, O., Stolyarov, V. and Shynkaryuk, O. (2017), “Formation of mechanism of state regulation sustainable human development of khmelnytsky region (from idea to experiment: part 1 — status and problems of state regulation)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 4–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.