EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Т. В. Вакар

Назад

УДК: 35.077.6 339.138

Т. В. Вакар

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Досліджено та виявлено передумови для корегування подальших аграрних реформ в Україні на основі імплементації фактору брендингу сільських територій. Методологія такого брендингу, окрім загальної теорії брендингу та її територіального концепту, передбачає опис моделі ефективності через ідентифікацію інституційних активів, які мають місце у кожній сільській громаді та є унікальними (монопольними), а також алгоритму реалізації їхнього соціально-економічного потенціалу. Визначено комплексний соціально-економічний зміст брендингу сільських територій, що грунтується на мультиплікативному впливі прямих та опосередкованих інвестицій. Акцентовано увагу на корпоративному змісті брендингових проектів, що має місце у зусиллях сукупності різних груп економічних агентів із власними інтересами та очікуваннями; звідси найбільш проблемним при реалізації таких проектів визначено умову контрактного узгодження зазначеної співпраці. На цій основі запропоновано методику оцінювання результативності та ефективності брендингових проектів, яка передбачає множину соціальних та економічних критеріїв і показників.

T. Vakar

METHODOLOGICAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF BRANDING OF RURAL AREAS

Summary

There had been researched and revealed preconditions for correction of further agrarian reforms in Ukraine on the base of implementation, branding factor of rural areas. The methodology of such branding, accept for the general theory of branding as well as its territorial concept provides for description of the efficiency model via the identification of institutional assets which are in every rural community and are unique (monopoly) and algorithm for implementation of their social and economic potential. Thre had been determined the complex of socio and economic content of branding of rural areas, based on the multiplier impact of direct and indirect investments. Emphasized had been made on corporate content pf branding projects which take place in efforts together different groups of economic agents with interests and expectations; threfore the condition of contractual agreement of the above cooperation had been determined to be the most problematic during realization of such projects. On this base there had been suggested the methodic for the evaluating of the efficiency and effectiveness of branding projects, which provides for the set of social and economic criteria and indicators.

№ 9 2016, стор. 80 - 83

Кількість переглядів: 532

Відомості про авторів

Т. В. Вакар

здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

T. Vakar

Researcher of the Department of of management and modeling in economy, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Вакар Т. В. Методологічні та методичні основи брендингу сільських територій . Економіка та держава. 2016. № 9. С. 80–83.

Vakar, T. (2016), “Methodological and methodical principles of branding of rural areas”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.