EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ УКРАЇНИ
В. М. Семцов

Назад

УДК: 330.837

В. М. Семцов

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено аналіз неспостережуваних економічних процесів, що відбуваються в аграрному секторі України. Особливу увагу приділено сучасним тіньовим економічним схемам. Розглянуто взаємозв'язок між неспостережуваною економікою та процесами забезпечення стійкого соціально-економічного ландшафту в Україні. Встановлено, що вітчизняний аграрний сектор економіки має чіткі ознаки системної кризи в процесах регулювання ринкового середовища. Продемонстровано недоліки проведення системного контролю за діяльності вітчизняних агентів ринку. Здійснено критичний аналіз аргументів щодо проведення гуманізації відповідальності за правопорушення в економічній сфері. Ідентифіковано основні обставини, які слід враховувати під час протидії неспостережуваним економічним операціям. На основі аналізу емпіричних даних зроблено висновок про необхідність посилення відповідальності суб'єктів господарської діяльності за участь у неспостережуваних економічних процесах.

V. Semtsov

NON-OBSERVED ECONOMY AS A FACTOR OF SOCIAL AND ECONOMIC LANDSCAPE OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the observed economic processes taking place in the agrarian sector of Ukraine. Special attention is given to modern economic shady schemes. We consider the relationship between the unobserved economy and the processes of sustainable socio-economic landscape in Ukraine. It was established that the domestic agricultural sector has clear signs of a systemic crisis in the process of regulating the market environment. Demonstrated the shortcomings of the system of control over the domestic market agents. The critical analysis of arguments concerning the humanization of responsibility for violations in the economic sphere. The identified main factors to consider when unobservable counter transactions. Based on the analysis of empirical data concluded that the need for strengthening the responsibility of business entities for participating in unobservable economic processes.

№ 4 2016, стор. 53 - 56

Кількість переглядів: 835

Відомості про авторів

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Семцов В. М. Неспостережувана економіка як фактор соціально-економічного ландшафту України. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 53–56.

Semtsov, V. (2016), “Non-observed economy as a factor of social and economic landscape of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 53–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.