EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
Н. О. Валявська

Назад

УДК: 656.6

Н. О. Валявська

ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано існуючі види стратегій підприємств. Досліджено питання вибору стратегії розвитку річкових портів України. Запропоновано схему формування стратегії підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Представлено матрицю SWOT-аналізу з розглядом сильних та слабких сторін, конкурентних можливостей та загроз функціонування річкових портів України. Обгрунтовано вибір стратегії центрованої диверсифікації з метою створення та реалізації нових портових послуг на базі існуючих. Розглянуто шляхи реалізації диверсифікаційної стратегії розвитку річкових портів на принципах взаємодії маркетингової та логістичної складової. Запропоновано включення до існуючого логістичного міксу восьмого правила — "провайдер".

N. Valiavska

SELECTION STRATEGY OF UKRAINE RIVER PORT

Summary

The article analyzes the existing types of business strategies. The question of the choice of strategy river ports of Ukraine. The scheme forming business strategy, taking into account the impact of external and internal environment. Presented matrix SWOT-analysis with consideration of strengths, weaknesses, opportunities and competitive threats operation of river ports of Ukraine. The choice of strategy centered diversification to create and implement new port services on the basis of the existing ones. The ways of implementing diversification strategies of river ports on the principles of interaction between marketing and logistics component. An inclusion in the existing logistics mix eighth rule — "provider".

№ 3 2016, стор. 93 - 97

Кількість переглядів: 568

Відомості про авторів

Н. О. Валявська

асистент кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

N. Valiavska

assistant of transport technology and logistics, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

Як цитувати статтю

Валявська Н. О. Вибір стратегії розвитку річкових портів України. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 93–97.

Valiavska, N. (2016), “Selection strategy of Ukraine river port”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.