EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
М. М. Думікян

Назад

УДК: 339.13.021:621.39

М. М. Думікян

ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Досліджено особливості екзогенних та ендогенних детермінант транснаціоналізації світового ринку телекомунікаційних послуг. Надано визначення основним поняттям теми, що досліджується. Окреслено роль транснаціоналізації у капіталізації телекомунікаційного ринку. Виявлено роль поширення інформаційного суспільства як базового екзогенного фактора для сфери телекомунікаційних послуг. Вказується на тому, що становлення інформаційного суспільства грунтується на телекомунікаціях, а також підвищеній ролі послуг із надання інформації. З'ясовано значення глобальної економічної динаміки та диференціації між окремими країнами та регіонами світу у розвитку телекомунікаційного сектора (із наведенням відповідних статистично-прогнозних показників). Оцінено перспективи розвитку такої визначальної сфери телекомунікаційних послуг, як мобільний Інтернет. Виокремлено ряд внутрішніх детермінант розвитку телекомунікацій, зокрема розподіл ринку між провідними ІТ-корпораціями, рівень технологічного потенціалу і споживчого попиту в конкретній країні. Виділено наявні ризики міжнародному телекомунікаційному сектору. Розглянуто внутрішні фактори впливу на розвиток сфери телекомунікаційних послуг на прикладі вітчизняного ринку.

M. Dumikyan

THE EXOGENOUS AND ENDOGENOUS DETERMINANTS OF TRANSNATIONALISM OF WORLD MARKET OF TELECOMMUNICATION SERVICES

Summary

The features of exogenous and endogenous determinant of transnationalism of world market of telecommunication services are investigated. Determination the basic concepts of the probed theme is given. The role of transnationalism is outlined in capitalization of telecommunication market. The role of distribution of informative society is exposed as a base exogenous factor for the sphere of telecommunication services. Specified on that becoming of informative society is based on telecommunications, and also enhanceable role of services after the giving of information. The value of global economic dynamics and differentiation is found out between separate countries and world regions in development of telecommunication sector (with bringing the proper statistically-prognosis indexes over). The prospects of development of such determining sphere of telecommunication services as mobile Internet are appraised. The row of internal determinant of development of telecommunications is selected, in particular distributing of market between leading IT-corporations, level of technological potential and consumer demand in a concrete country. Present risks are selected to the international telecommunication sector. The internal factors of influence on development of sphere of telecommunication services are considered on the example of domestic market.

№ 11 2015, стор. 122 - 125

Кількість переглядів: 177

Відомості про авторів

М. М. Думікян

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

M. Dumikyan

graduate student of International Economics of Kyiv National University of trade and economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.