EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СЕКТОРУ ДОМОГОСПОДАРСТВ
І. А. Дем'янчук

Назад

УДК: 336.

І. А. Дем'янчук

ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СЕКТОРУ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація

Стаття присвячена важливому аспекту фіскальної політики — регулюванню доходів і витрат домогосподарств. Визначено інструменти фіскальної політики у сфері регулювання доходів і витрат сектору домогосподарств у періоди економічних спадів. Встановлено причинно-наслідковий зв'язок між фіскальними інструментами підтримки сектору домогосподарств та можливими довгостроковими наслідками для економіки. Проаналізовано негативні наслідки механізму фінансування і обсягів соціальних трансфертів населенню, в нестабільних економічних умовах. На основі досвіду реалізації податкової політики європейських держав у частині формування механізму індивідуального прибуткового оподаткування обгрунтовано напрями, спрямовані на вирішення наявних соціальних проблем. З метою зменшення навантаження на фонд оплати праці запропоновано зниження ставки єдиного соціального внеску для роботодавців, що сприятиме збільшенню податкових надходжень від ПДФО до бюджету та збільшенню сукупного попиту, що у цілому позитивно відображатиметься на економічній динаміці.

I. Demianchuk

FISCAL ADJUSTMENT TOOLS SECTOR INCOME AND EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS

Summary

The article deals with the important a spect of fiscal politics — management of income and expenditure of households. The tools of fiscal politics in the field of management of income and expenditure household sector in times of economic downturn are determined. Established a causal relationship between fiscal tools of support the household sector and the possible long-term consequences for the economics. The negative consequences of financial mechanism and volumes of social transfers to the population in an unstable economic condition sare analyzed. Based on the experience of realization tax politics by European states in part of forming individual income tax mechanism the directions of solving present social problems are grounded. The order to reduce the load on the fund of labor payment the reduction in the rate of only social payment for employers is proposed, that will assist the increase tax revenues from PDFO in a budget and the increase of the combined demand which will be positively reflected on an economic dynamics totally.

№ 4 2015, стор. 69 - 72

Кількість переглядів: 754

Відомості про авторів

І. А. Дем'янчук

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

I. Demianchuk

Ph.D., in Economics. Associate Professor, private higher education establishment academician stepan demianchuk International university of economics and humanities, Rivne

Як цитувати статтю

Дем'янчук І. А. Фіскальні інструменти регулювання доходів і витрат сектору домогосподарств. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 69–72.

Demianchuk, I. (2015), “Fiscal adjustment tools sector income and expenditure of households”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 69–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.