EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСКОРПОРАТИВНИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. П. Кириченко

Назад

УДК: 591.61:629.5.081

О. П. Кириченко

ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСКОРПОРАТИВНИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Окреслено транскорпоративні важелі впливу на активізацію інноваційної діяльності суднобудівних підприємств, що передбачають кластеризацію та застосування кластерного доходу. Визначено, що мотиваційним чинником до залучення в кластер потенційних його учасників є синергічний ефект, що виникає в локалізованих виробництвах і виражається в отриманні власниками і топ-менеджментом підприємств фінансового результату кооперації підприємств і розглядається як надприбуток за сприятливих умов господарювання. Проаналізовано переваги та недоліки інтеграції в суднобудівний кластер потенційних підприємств-учасників. Розроблено схему управління кластером суднобудівної промисловості, що враховує активну співпрацю бізнесу і науки в процесі комерціалізації нововведень. Визначено пріорітетні цілі створення суднобудівного кластеру Миколаївської області. Сформульовано основні переваги від впровадження розробленого методичного підгрунтя в реальне життя щодо застосування кластерного підходу в суднобудуванні.

O. Kyrychenko

APPLICATION OF TRANSCORPORATE FORMS OF INNOVATIVE POTENTIAL IMPLEMENTATION OF SHIPBUILDING ENTERPRISES

Summary

Means of transcorporate influence on activation of innovative activities of shipbuilding enterprises, involving cauterization and application of the cluster approach have been defined. It was shown that a motivation factor for attraction to the cluster of potential participants has a synergetic effect, arising in localized enterprises and it is expressed in receiving by the owners and the top managers of companies a financial result of cooperation of the enterprises and is regarded as surplus profit under favorable circumstances. Advantages and disadvantages of potential enterprises-participants integration into the shipbuilding cluster have been analyzed. A shipbuilding cluster administration plan considering active cooperation of business and science in the process of innovations commercialization has been developed. Priority targets in creation of a shipbuilding cluster in Mykolayiv region have been defined. Essential advantages of the guidance basis implementation in real life with application of the cluster approach in shipbuilding have been formulated.

№ 10 2014, стор. 28 - 31

Кількість переглядів: 123

Відомості про авторів

О. П. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

O. Kyrychenko

PhD in Economics, the associate professor of the Department of Economics and Enterprise Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.