EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В. Д. Бєлік

Назад

УДК: 331.101.3: 658.512.62

В. Д. Бєлік

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Сучасна харчова сфера характеризується такими негативними тенденціями: неефективне формування кадрової політики, низький рівень науково-інноваційної діяльності, недостатньо розвинута логістична система, велика плинність кадрів, переважання серед персоналу дешевої робочої сили. Ефективне управління розвитком підприємств харчової промисловості насамперед пов'язане з активізацією людського фактору, використанням глибинних рушійних сил мотивації та стимулювання учасників трудових відносин до забезпечення сталого соціально-економічного зростання. З цього погляду, удосконалення управління персоналом виробників харчової продукції є першочерговим стратегічним завданням, від вирішення якого безпосередньо залежить створення організаційно-економічних умов для реалізації переваг підприємницької діяльності. У статті розроблено теоретико-методичні засади і практичні рекомендації з удосконалення управління персоналом на підприємствах харчової промисловості. Обгрунтовано застосування комплексного системного підходу до вирішення проблеми управлінського регулювання в сфері формування та розвитку персоналу. Визначено загальні принципи, на яких має формуватися механізм мотиваційного управління персоналом на підприємствах харчової промисловості.

V. Belik

THE FORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF MANAGEMENT BY THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

Summary

The modern food sphere is characterized by such negative tendencies: inefficient formation of personnel selection, low level of the scientific — innovative activity, insufficiently advanced logistical system, significant turnover of staff, prevalence among the personnel of a cheap labor. Efficient control development of the enterprises of the food-processing industry, first of all, is connected to activization of the human factor, use of deep driving forces of motivation and stimulation of participants of labor relations to maintenance of constant social and economic growth. From this point of view, perfection of management by the personnel of manufacturers of food production is a prime strategic problem on which decision creation of organizational — economic conditions for realization of advantages of enterprise activity directly depends. The theoretical and methodical bases and practical recommendations on perfection of management by the personnel at the enterprises of the food-processing industry are developed. Application of the complex system approach to the decision of a problem of administrative regulation in sphere of formation and development of the personnel is proved. The common principles on which the mechanism of motivational management by the personnel at the enterprises of the food-processing industry should be formed are determined.

№ 9 2014, стор. 74 - 76

Кількість переглядів: 759

Відомості про авторів

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

Як цитувати статтю

Бєлік В. Д. Формування теоретико-методологічних засад управління персоналом підприємств харчової промисловості. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 74–76.

Belik, V. (2014), “The formation of theoretical and methodological bases of management by the personnel of the enterprises of the food-processing industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 74–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.