EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
С. Т. Пілецька

Назад

УДК: 631.15: 330

С. Т. Пілецька

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Запропоновано механізм антикризового управління економічною стійкістю підприємства, який має комплексний, системний характер і представляє взаємодією локальних механізмів різної природи, що дозволяє істотно розширити потенційні можливості з його практичного використання. Він сприяє забезпеченню розробки і здійснення стратегії у рамках забезпечення економічної стійкості підприємства з повнішим обліком змін, що відбуваються не лише в системі підприємства, але і в зовнішньому економічному просторі. Реалізація функцій механізму антикризового управління економічною стійкістю підприємства відбувається шляхом постійного обміну інформацією з зовнішнім середовищем функціонування підприємства та локальними механізмами, дія яких базується на принципах комплексної системи антикризового управління економічною стійкістю. Розроблений механізм антикризового управління економічною стійкістю підприємства найбільш інформативно відображає послідовність змін в системі управління, економічних зв'язків, що оцінюють трансформацію економіки та потенціал підприємства за стадіями його життєвого циклу. Усе це завдяки системному застосуванню дозволяє забезпечити отримання ефекту синергії та дає змогу досягти мети механізму антикризового управління економічною стійкістю підприємства.

S. Piletska

THEORETICAL IS METHODOLOGICAL APPROACH TO FORMING OF LOCAL MECHANISMS OF ANTICRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE ECONOMIC FIRMNESS

Summary

The mechanism of anticrisis management of enterprise economic firmness is proposed, that has complex, system character and presents co-operation of local mechanisms of different nature that allows substantially extending potential possibilities on his practical use. He promotes the development and implementation of the strategy in the framework of economic firmness of enterprise, taking full account of changes occurring not only in the system of enterprise, but also in external economic space. Implementation mechanism of anticrisis management of enterprise economic firmness takes place by continuous exchange of information between environment of functioning of enterprise and local functioning mechanisms that is based on principles of the complex system of anticrisis management economic firmness. Designed mechanism of anticrisis management of enterprise economic firmness is most informative represents the sequence of changes in control system, economic relations that estimate transformation of economy and potential of enterprise on the stages of its life cycle. All of it allows obtaining synergy effect due to systemic use, and allows you to achieve objective mechanism of anticrisis management of enterprise economic firmness.

№ 9 2014, стор. 48 - 51

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

С. Т. Пілецька

к. е. н., доцент, докторант, Національний авіаційний університет, м. Київ

S. Piletska

PhD in Economics, Аssociate Professor, Candidate of economics ciences, National Aviation University, Kyiv

Як цитувати статтю

Пілецька С. Т. Теоретико-методологічний підхід до формування локальних механізмів антикризового управління економічною стійкістю підприємства. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 48–51.

Piletska, S. (2014), “Theoretical is methodological approach to forming of local mechanisms of anticrisis management of enterprise economic firmness”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 48–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.