EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТІНЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
В. М. Опанасенко

Назад

УДК: 94(477)''1991/2014'':330.341.42

В. М. Опанасенко

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТІНЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто проблему розповсюдження тіньової економіки в Україні в період кінця ХХ — початок ХХІ століть. Визначено причини тіньової економіки в Україні які не залежать від податкових навантажень на приватне підприємництво. Зроблений акцент на взаємозалежність між розвитком нелегальних інститутів та діяльністю державних установ, особливо через існування бюрократичного апарату управління. Показано негативні сторони української державної номенклатури. Зроблено аналіз тіньових аспектів приватизації державних підприємств, прикладом якого стала приватизація збанкрутілих заводів та фабрик, безконтрольні державні субсидії та таке інше. Проаналізовано вплив інфляційних процесів на підвищення нелегальної діяльності, особливо в перші роки незалежності. Окреслено ефективну протидію у державній політиці щодо зменшення тіньових процесів, не лише за допомогою санкцій за порушення умов заборони, які потребують значних бюджетних коштів, а й утворення нормативної та соціальної системи взаємодії між суб'єктами економічної діяльності та державою.

V. Opanasenko

HISTORICAL ANALYSIS OF THE SOURCES OF SHADOW PROCESSES IN INDEPENDENT UKRAINE

Summary

This paper considers the problem of propagation of shadow economy in Ukraine during the late twentieth beginning of the XXI century. Identified causes of the shadow economy in Ukraine that are independent of the tax load to a private enterprise. Focuses on the interdependence between the development of illegal institutions and government agencies , in particular the existence of a bureaucratic administration. Shown negative aspects Ukrainian state nomenclature . The analysis of the shadow aspects of privatization of state enterprises , an example of which was the privatization of bankrupt factories and factories, uncontrolled government subsidies and so on. The influence of inflation on the increase of illegal activities, especially in the first years of independence. Outlined an effective response to public policy to reduce shadow processes , not only with sanctions for breach of the prohibition which require substantial budget and the formation of regulatory and social interaction between economic agents and state.

№ 9 2014, стор. 35 - 37

Кількість переглядів: 769

Відомості про авторів

В. М. Опанасенко

к. е. н., доцент кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

V. Opanasenko

k. e. s., assistant professor history and theory of economy, DVNZ "Kyiv National Economic University V. Hetmana"

Як цитувати статтю

Опанасенко В. М. Історичний аналіз джерел формування тіньових процесів у незалежній Україні. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 35–37.

Opanasenko, V. (2014), “Historical analysis of the sources of shadow processes in independent Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 35–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.