EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. В. Алейнікова

Назад

УДК: 330.101.541

О. В. Алейнікова

СТРАТЕГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Проаналізовано стратегію співставлення цілей забезпечення конкурентоспроможності національної економіки і конкурентоспроможності підприємств. Досліджено проблему конкуренції, а також пов'язаного з нею питання конкурентоспроможності з моменту зародження економічної науки. Наведено різні підходи до визначення понять конкуренція, конкурентоспроможність. Виділено основні фактори та чинники, що визначають конкретні переваги підприємств й сприяють побудові їх конкурентних стратегій. Розкрито тісний взаємозв'язок стратегії кожного підприємства з умовами виробництва в конкретній галузі, структурою цієї галузі і позицією, яку підприємство займає в галузі. Наведено позицію національної економіки у рейтингу глобальної конкурентоспроможності СЕФ. Обгрунтовано необхідність в утворенні кластерів як основи підвищення функціонування економічних систем. Дано зіставлення підприємства і національної економіки в контексті забезпечення конкурентоспроможності як частини та цілого. Розглянуто національну конкурентоспроможність як умову підтримання усього комплексу параметрів розвитку макроекономічної системи країни. Виділено першочергові завдання стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України.

O. Aleinikova

STRATEGY OF THE MACROECONOMIC REGULATION OF COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY

Summary

Strategy of comparison of aims of providing of competitiveness of national economy and competitiveness of enterprises is analysed. The problem of competition is investigational, and also the question of competitiveness related to her from the moment of origin of economic science. Different approaches over are brought to determination of concepts competition, competitiveness. Basic factors and factors that determine concrete advantages of enterprises and assist a construction them competition strategies are distinguished. Close intercommunication of strategy of every enterprise is exposed with the terms of production in concrete industry, by the structure of this industry and position that an enterprise occupies in industry. The brought position over of national economy in rating of global competitiveness of WEF. A necessity is reasonable for formation of clusters as bases of increase of functioning of the economic systems. Comparison of enterprise and national economy is given in the context of providing of competitiveness as part and unit. A national competitiveness as condition of maintenance of all complex of parameters of development of the macroeconomic system of country is considered. Near-term tasks to strategy of providing of competitiveness of national economy of Ukraine are distinguished.

№ 7 2014, стор. 32 - 36

Кількість переглядів: 719

Відомості про авторів

О. В. Алейнікова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Aleinikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Manager of Department of Economic theory of the National University of Water Management and Nature Resourses Use, Rivne

Як цитувати статтю

Алейнікова О. В. Стратегія макроекономічного регулювання конкурентоспроможності національної економіки. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 32–36.

Aleinikova, O. (2014), “Strategy of the macroeconomic regulation of competitiveness of national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.