EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
І. М. Вальдшмідт, М. О. Гайдей

Назад

УДК: 336.672

І. М. Вальдшмідт, М. О. Гайдей

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Анотація

Для наближення системи вищої освіти в Україні вимогам сучасної інноваційної економіки. Згідно з прогнозами ЮНЕСКО в XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть тільки країни, в яких 40—50% працездатного населення буде мати якісну вищу освіту. На сьогодні, після радянської епохи, в Україні всього близько 13% населення з повною і 16—18% з неповною вищою освітою. Можна констатувати, що низький професійний й загальнокультурний рівень значної кількості населення, особливо молоді, становить загрозу не тільки перспективам економічного росту, але й соціальної стабільності. Проаналізовано основні проблеми вищої освіти в Україні: невідповідність діючої в Україні старої радянської системи освіти сучасним реаліям; старіння викладацького складу; недостатнє фінансування та неефективність використання ресурсів освіти. Розглянуто найкращий зарубіжний досвід формування, розвитку та фінансування освітніх систем. Наведено рекомендації щодо модернізації системи вищої освіти в Україні, впровадження яких дозволить усунути дисбаланс між попитом та пропозицією на кваліфікованих працівників на сучасному ринку праці України, а також сприятиме підвищенню міжнародного іміджу вітчизняної вищої освіти.

I. Waldschmidt, M. Haidey

THE MAIN PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AND WAYS OF ITS MODERNIZATION

Summary

For the approximation of higher education in Ukraine demands of modern innovative economy. According to estimates by UNESCO in the XXI century. civilized welfare achieved only country in which 40—50 % of the population will have a quality higher education. Today, after the Soviet era in Ukraine only about 13 % of the population with full and 16—18 % with incomplete higher education. We can conclude that the low professional and general cultural level of a significant number of people, especially young people, is a threat not only to the prospects for economic growth, but also social stability. The basic problems of higher education in Ukraine: Ukraine discrepancy existing in the old Soviet system of education to modern realities, aging faculty, insufficient funding and inefficient use of education resources. Considered the best international experience of formation, development and financing of educational systems. The recommendations on the modernization of higher education in Ukraine that can help eliminate the imbalance between supply and demand for skilled workers in today's labor market in Ukraine and will improve the international image of domestic higher education.

№ 6 2014, стор. 152 - 155

Кількість переглядів: 713

Відомості про авторів

І. М. Вальдшмідт

асистент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет

I. Waldschmidt

assistant of the Department of Finance, Vinnitsa National Technical University


М. О. Гайдей

студент 3-го курсу Інституту менеджменту, Вінницький національний технічний університет

M. Haidey

3d year student of Institute of Management, Vinnitsa National Technical University

Як цитувати статтю

Вальдшмідт І. М., Гайдей М. О. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 152–155.

Waldschmidt, I. and Haidey, M. (2014), “The main problems of higher education in Ukraine and ways of its modernization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 152–155.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.