EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н. Д. Шульга

Назад

УДК: 351.851

Н. Д. Шульга

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто зміст модернізації як процесу зміни, вдосконалення чогось відповідно до сучасних вимог, охарактеризовано її моделі і технології. Розкрито сутність модернізації у галузі освіти як фактору оптимізації державної освітньої політики України, механізму забезпечення стійкого розвитку системи освіти відповідно до соціальних та економічних потреб розвитку країни, запитам особи, суспільства, держави. Запропоновано підцілі досягнення результату модернізації в галузі освіти, що мають набути втілення в державній освітній політиці.

N. Shulga

MODERNIZATION TRANSFORMATIONS AS OPTIMIZATION FACTOR OF GOVERNMENT EDUCATIONAL POLICY OF UKRAINE

Summary

Maintenance of modernization as the process of change, perfection of something in accordance to modern requirements is considered, its models and technologies are described. Essence of modernization in industry of education as the factor of optimization of public educational policy of Ukraine, mechanism of providing of steady development of the system of education in accordance with the social and economic necessities of development of country to the queries of person, society, state is exposed. Subwhole of achievements of result of modernization in industry educations which must purchase embodiment in a public educational policy are offered.

№ 6 2014, стор. 145 - 148

Кількість переглядів: 600

Відомості про авторів

Н. Д. Шульга

кандидат технічних наук, доцент, директор Державного вищого навчального закладу "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College", National Transport University

Як цитувати статтю

Шульга Н. Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 145–148.

Shulga, N. (2014), “Modernization transformations as optimization factor of government educational policy of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 145–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.