EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
І. В. Голіков

Назад

УДК: 330.4: 339.92

І. В. Голіков

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті показано стан та перспективи розвитку транспортної галузі України. Визначено, що транспортний сектор відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку країни, оскільки транспортна галузь у валовій доданій вартості в Україні становить 13 %; вартість її основних засобів у виробничому потенціалі країни складає майже 35 %, середньооблікова кількість штатних працівників галузі становить 5 % зайнятого населення. У транспортній галузі України виявлено наступні проблеми: незадовільний технічний стан рухомого та тяглового складу: зношеність вантажних напіввагонів оцінюється у 80 %, а спеціальних вагонів — у понад 90 %; рівень зношеності існуючого локомотивного парку наближається до 100 %. На авіаційному транспорті спостерігається втрата суттєвої частки ринку пасажирських і вантажних перевезень. Так, у 1990 р. послугами авіаційного транспорту України скористалися 15 млн пасажирів, у 2012 р. — 8,1 млн пасажирів. На морському транспорті у 1990 р. обсяги відправлення (перевезення) вантажів вітчизняним морським флотом становили 53 млн т, річковим — 66 млн т, у 2012 р. — відповідно 3,5 і 4,3 млн т.
Зроблено висновок, що транспортна галузь України знаходиться у кризовому стані, коли необхідно розробка заходів, щодо оцінки і підвищення її економічної безпеки. Ситуація, що склалась у економічній системі та зокрема у транспортної галузі України, викликає багато непередбачуваних небезпек і загроз для держави. Зроблено висновок, що економічна безпека транспортної галузі повинна складатись з таких елементів, як науково-технологічна, інтелектуальна, кадрова, соціальна, організаційно-управлінська, фінансова, інвестиційна, правова, екологічна, інформаційна, силова, ринкова, інтерфейсна, ресурсна, виробнича, енергетична, демографічна, продовольча, макроекономічна та зовнішньоекономічна.

I. Golikov

THE ECONOMIC SECURITY COMPONENTS OF THE TRANSPORT INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

This article shows the state and development of the transport sector in Ukraine. The transport sector represents an important role in the socio-economic development. Prove that such indicators: the transport sector in gross value in Ukraine — 13%, the value of its fixed assets in production potential is about 35%, the average number of full-time workers in the sector is 5% employed. Transport sector in Ukraine revealed the following problems: poor technical state of rolling stock and traction stuff: depreciation freight wagons — 80%, special wagons — over 90%, the level of deterioration of the existing locomotive fleet approaching 100% Aviation is losing significant market share of passenger and freight traffic (in 1990 Air transport Ukraine benefited 15 million passengers, in 2012 — 8.1 million passengers). Maritime transport carried in 1990 totaled 53 million tons, river — 66 million tons in 2012 — respectively 3.5 and 4.3 million tons.
It is concluded that the transport industry of Ukraine is in a state of crisis when it is necessary to develop measures to assess and improve its economic security. The situation that exists in the economy and in the transport industry of Ukraine causes many unforeseen dangers and threats to the state. It is concluded that the economic security of the transport industry should consist of items such as science and technology, intellectual, human, social, organizational, managerial, financial, investment, legal, environmental, information, power, market, interface, resources, production, energy, population, food, macroeconomic and foreign trade.

№ 6 2014, стор. 78 - 82

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

І. В. Голіков

к. т. н, доцент, доцент кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

I. Golikov

Ph.D., Associate Professor, Department of Accounting and economic analysis, the Nicholas National University

Як цитувати статтю

Голіков І. В. Складові системи економічної безпеки транспортної галузі України. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 78–82.

Golikov, I. (2014), “The economic security components of the transport industry of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 78–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.