EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕТНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПАРАМЕТРІВ
К. Є. Двойних

Назад

УДК: 339.9 + 316.324 + 008.2

К. Є. Двойних

ЕТНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПАРАМЕТРІВ

Анотація

Сучасна економічна реальність (поступове домінування сітьової економіки) засвідчує крайню потребу у формуванні економічних моделей нового типу. Насамперед, це необхідно для адекватного прогнозування соціально-економічних наслідків міжнародної інтеграції і своєчасного прийняття рішень стосовно доцільності застосування усталених економічних підходів. В якості основи (певного інваріанту) створення таких моделей можуть виступати етнічні процеси.
З позицій етнологічного моделювання економічних процесів у світовому господарському просторі очевидно, що ринковий баланс є можливим лише при виконанні певних умов. Це врахування чітких кордонів суперетносів і порівняння історичних віків етнічних колективів, що вступили у взаємодію. Для побудови моделей економічної інтеграції необхідним є теоретико-методологічне осмислення різноманітного прояву етнічного чинника у світовій економіці. З цією метою статтю присвячено визначенню ключових параметрів етнологічної моделі міжнародної економічної інтеграції. Запропоновано низку нових призм оцінки відомих економічних процесів з етнологічної позиції.

K. Dvoynykh

INTERNATIONAL ECONOMICAL INTEGRATION ETHNOLOGY MODEL: THE KEY PARAMETERS DEFINITION

Summary

Modern economical reality (network economy gradual dominating) confirms utmost necessity to build economical models of new type. In the first turn it is actually for international integration social effect adequate forecast and timely decision making concerning stable economical approaches applications. As a basis (some invariant) for such models formation could be used international ethnical processes.
From international economical processes ethnological simulation is obviously: market balance could be achieved only under the fulfillments of certain conditions. The consideration of clear borders between superethnoses and their age proper comparison are obligatory. In order to economical integration models constructing we need to provide corresponding theoretical and methodological comprehension for ethnical phenomenon different displaying in world economy. Therefore, the purpose of article is to define key characteristics for international economical integration ethnology model. Along with this a numbers of new prisms for known economical processes evaluation from ethnological point of view were suggested.

№ 6 2014, стор. 51 - 54

Кількість переглядів: 559

Відомості про авторів

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

Як цитувати статтю

Двойних К. Є. Етнологічна модель міжнародної економічної інтеграції: визначення ключових параметрів . Економіка та держава. 2014. № 6. С. 51–54.

Dvoynykh, K. (2014), “International economical integration ethnology model: the key parameters definition”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 51–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.