EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОГРАМ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
А. М. Пугач

Назад

УДК: 351.773.13

А. М. Пугач

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОГРАМ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

Проведений аналіз реалізації державних науково-технічних програм щодо розвитку агропромислового виробництва свідчить про те, що на перший план висувається проблема застосування в аграрній сфері ресурсоощадних технологій і технічних засобів, раціональних та оптимальних схем і методів їх використання з метою істотного зменшення витрат у розрахунку на одиницю вироблюваної сільськогосподарської продукції.
Визначено, що катастрофічне згортання мережі соціальної інфраструктури потребує удосконалення цінової політики і спрощення системи оподаткування суб'єктів господарювання, пожвавлення ділової активності та поліпшення економічного стану підприємств, зміцнення дохідної частини низових ланок бюджетної системи у сільській місцевості. Держава відповідно до законодавства повинна створювати умови для задоволення першочергових життєвих потреб сільського населення на рівні встановлених соціальних нормативів. Під час визначення цих нормативів мають враховуватися характер розселення і регіональна специфіка проживання людей у сільських населених пунктах.

A. Pugach

ANALYSIS OF GOVERNMENT SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRAMS AND SOCIAL POTENTIAL IN AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The analysis of the implementation of public R & D programs for the development of agricultural production suggests that highlights the problem of application in agriculture resource saving technologies and technical means of rational and optimal circuits and methods for their use in order to substantially reduce the cost per unit produced agricultural products.
Determined that the catastrophic collapse of social network infrastructure needs to be improved pricing and simplify taxation of business entities, business recovery and improved economic performance, strengthening revenue side of the budget system of grass-roots units in rural areas. State in accordance with the legislation is to create the conditions to meet immediate subsistence needs of the rural population at the level of established social norms. In determining these standards are considered nature of settlement and regional specificity of human habitation in rural areas.

№ 4 2014, стор. 128 - 131

Кількість переглядів: 478

Відомості про авторів

А. М. Пугач

к. т. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

A. Pugach

Ph.D., Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian University

Як цитувати статтю

Пугач А. М. Аналіз реалізації державних науково-технічних програм та соціального потенціалу в аграрному секторі. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 128–131.

Pugach, A. (2014), “Analysis of government scientific and technical programs and social potential in agricultural sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 128–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.