EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РОЛІ ТА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
O. O. Демидюк

Назад

УДК: 330.342.146

O. O. Демидюк

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РОЛІ ТА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Ключовою проблемою економічної науки є визначення місця, ролі та функцій держави в економічній системі. У зв'язку з цим, метою статті є узагальнення теоретико-методологічних надбань інституціоналізму щодо ролі та функцій держави в ринковій економіці та розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення інституційного середовища в Україні.
У роботі охарактеризовано еволюцію наукових підходів представників основних шкіл та напрямів економічної думки щодо ролі та функцій держави в ринковій економіці, на основі чого зроблено висновок про визнання все більшої ролі держави як деміурга економічних процесів із паралельним визнанням того, що ця важлива роль у сучасному суспільстві багато в чому компенсується та врівноважується "недержавними інституціями". Саме такий багато в чому був започаткований прихильниками інституціональної теорії.
Дослідження наукових поглядів інституціоналістів на роль та функції держави в ринковій економіці дозволило стверджувати, що особливе місце держави в інституційній системі сучасних ринкових економік визначається тим, що держава розглядається як суб'єкт управління, який забезпечує організацію та функціонування всіх елементів соціально-економічної структури, будучи єдиним суб'єктом, який володіє законним правом примусу. Разом з тим, інституціоналісти вважають, що найважливішою передумовою формування та реалізації ефективної політики держави є наявність інституцій та обумовлених ними контрактних структур, здатних забезпечувати оптимальне використання економічних ресурсів з безумовною опорою на політичну підтримку.

O. Demydiuk

INSTITUTIONAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE STATE IN A MARKET ECONOMY

Summary

The key problem of economics is to determine the place, role and functions of the state in the economic system. In this context, the aim of the article is the generalization of theoretical and methodological achievements of institutionalism on the role and functions of government in a market economy and the development of the basis of practical recommendations for improving the institutional environment in Ukraine.
The paper describes the evolution of scientific approaches among the major schools and trends of economic thought on the role and functions of government in a market economy, from which it was concluded that the recognition of the increasing role of the state, as a demiurge of economic processes, with a parallel recognition that this important role in the modern society is largely compensated and balanced by "non-governmental institutions". This approach was largely initiated by representatives of institutional theory.
Research of the institutionalists' scientific views on the role and functions of the state in a market economy allowed to confirm that the special position of the state in the institutional system of modern market economies is determined, that the state is seen as an administration that provides the organization and operation of all elements of the socio- economic structure, being the only entity that has the legal right of coercion. However, institutionalists believe that the most important prerequisite for the formation and implementation of effective policy is the presence of institutions and due to their contractual structures that can ensure optimal use of economic resources based on unconditional political support.

№ 4 2014, стор. 94 - 97

Кількість переглядів: 1072

Відомості про авторів

O. O. Демидюк

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Demydiuk

postgraduate student, economic theory department, Taras Shevchenko national university

Як цитувати статтю

Демидюк O. O. Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 94–97.

Demydiuk, O. (2014), “Institutional approach to the analysis of the role and functions of the state in a market economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 94–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.