EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАСАД В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Р. М. Стрільчук

Назад

УДК: 65.01:330.33

Р. М. Стрільчук

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАСАД В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Управління стратегічними можливостями підприємства спрямоване на вирішення багатьох проблем, пов'язаних з реалізацією цілей діяльності підприємств, що відбувається в умовах значного впливу неконтрольованих зовнішніх факторів. Важливим аспектом за таких обставин виступає здійснення регулярного управління стратегічними можливостями, постійного моніторингу зовнішнього середовища, здійснення на основі його результатів розробки планування і реалізації стратегії з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства.
Ефективній реалізації зазначеного суттєво заважають кризові явища, циклічний розвиток яких вказує на наявність криз глобального характеру в сучасній економіці та поглиблення стагнаційних процесів в економіці України. Це призводить до зростання частки збиткових підприємств, погіршення їх фінансових результатів.
Вирішити зазначену проблему покликано запровадження антикризового управління стратегічними можливостями підприємства, яке повинно бузуватись на відповідній концептуальній моделі та включати такі підсистеми як управління виробничими можливостями, інноваційними можливостями, маркетинговими можливостями, фінансовими можливостями, організаційними можливостями та антикризове управління можливостями персоналу.
Реалізація оперативних, тактичних і стратегічних змін антикризового характеру на підприємстві повинна відбуватись після ухвалення стадій процесу стратегічного управління змінами на антикризових засадах під час реалізації управління стратегічними можливостями підприємства.

R. Strilchuk

THE EXPEDIENCY OF USING ANTI-CRISIS PRINCIPLES IN MANAGEMENT OF STRATEGIC OPPORTUNITIES OF ENTERPRISE IN CURRENT CONDITIONS

Summary

Management of enterprise's strategic opportunities aims at solving many problems associated with implementation of objectives of enterprises' activity that occurs in conditions of considerable influence of uncontrolled external factors. An important aspect in these circumstances is the implementation of regular management of strategic opportunities, constant monitoring of external environment, implementing, based on its results, development of planning and realization of strategy in order to improve enterprise's efficiency and competitiveness.
Effective implementation of the mentioned are significantly interfered by crisis phenomena, cyclic development of which indicates the presence of crises of global nature in the modern economy and deepening of stagnation processes in Ukraine's economy. It leads to growth of the share of unprofitable enterprises, worsening of their financial results.
Implementation of anti-crisis management of enterprise's strategic opportunities will help solving specified problem, it should be based on relevant conceptual model and include such subsystems as management of production opportunities, innovation opportunities, marketing opportunities, financial opportunities, organizational opportunities and anti-crisis management of opportunities of staff.
Implementation of operational, tactical and strategic changes of anti-crisis nature at the enterprise must take place after the approval of stages of process of strategic management of changes on anti-crisis basis during the implementation of management of enterprise's strategic opportunities.

№ 4 2014, стор. 70 - 75

Кількість переглядів: 454

Відомості про авторів

Р. М. Стрільчук

викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

R. Strilchuk

Lecturer, Rivne State Humanitarian University, Ukraine

Як цитувати статтю

Стрільчук Р. М. Доцільність використання антикризових засад в управлінні стратегічними можливостями підприємства в сучасних умовах. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 70–75.

Strilchuk, R. (2014), “The expediency of using anti-crisis principles in management of strategic opportunities of enterprise in current conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 70–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.