EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ
І. М. Крейдич

Назад

УДК: 330.322.2

І. М. Крейдич

ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Анотація

В статті обгрунтовано домінанти формування інвестиційної політики виробничо-економічних систем в умовах ресурсних обмежень. Досліджено методологічний базис активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Визначено, що система державної комплексної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності, розвитку виробництва, підвищення конкурентоспроможності та експорту наукомісткої продукції повинна грунтуватися на такому підході до вибору пріоритетних технологій, які містять охороноспроможні результати науково-технічної діяльності і мають високий комерційний потенціал. У статті акцентовано увагу на концепції сталого розвитку і парадигмі інноваційного розвитку як взаємодоповнюючих та взаємопов'язаних концепціях, які становлять теоретико-методологічне обгрунтування сучасних прогресивних глобальних і національних трансформацій суспільного розвитку. Запропоновано трактування сутності інвестиційної політики. Визначено принципи, на яких грунтується концепція формування та реалізації інвестиційної політики виробничо-економічних систем в умовах ресурсних обмежень.

I. Kreidych

THE DOMINANTS OF THE INVESTMENT POLICY FORMATION UNDER RESOURCE CONSTRAINTS

Summary

The dominants of the industrial-economic systems investment policy formation under resource constraints was substantiated in the article. Methodological innovation-investment activity intensification basis in Ukraine was investigated. It was determined that the innovation and investment activity state comprehensive support system, production development, competitiveness and high technology products exports increase should be based on the following approach to the selection of priority technologies that contain protectable results of scientific and technological activities and have a high commercial potential. The article emphasis on the concept of sustainable development paradigm and innovative development as complementary and interrelated concepts that constitute the theoretical and methodological basis of global and national social development modern progressive transformation. An interpretation of the nature of the investment policy was proposed. It was determined the principles on which the concept of the investment policy formation and implementation of industrial and economic systems under resource constraints is based.

№ 4 2014, стор. 61 - 64

Кількість переглядів: 475

Відомості про авторів

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

Як цитувати статтю

Крейдич І. М. Домінанти формування інвестиційної політики в умовах ресурсних обмежень . Економіка та держава. 2014. № 4. С. 61–64.

Kreidych, I. (2014), “The dominants of the investment policy formation under resource constraints”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 61–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.