Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9

Завантажити журнал №9, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.4

І. Р. Михасюк

д. е. н., професор, академік АН Вищої освіти України, завідувач кафедри економіки підприємства, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Б. І. Косович

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

I. Mihasiuk

Academician of the Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine,Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

B. Kosovych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economy of Enterprise, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

INTERNAL AND EXTERNAL RISKS FOR UKRAINE: CAUSES AND WAYS OF OVERCOMING

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.10

В. В. Лойко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

Ю. М. Жукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

А. М. Сундук

д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

П. А. Швець

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціальної інфраструктури, Інститут демографії та соціальних досліджень імені В. М. Птухи НАН України

ГЛОБАЛЬНІ УРБАНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІСТ ЯК ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

Yu. Zhukova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

A. Sunduk

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Land and Forest Resources Economics, State Institution "Institute of Economics of Nature Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

P. Shvets

PhD in Economics, Senior Researcher, Leading Researcher of the Department of Social Infrastructure, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

GLOBAL URBAN TENDENCIES OF CITY DEVELOPMENT AS INDIVIDUAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.19

Н. М. Вдовенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

І. Г. Бачкір

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРІОРИТЕТІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТУВАННЯ РИНКУ

N. Vdovenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Global Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

I. Bachkir

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv , Ukraine

MANAGEMENT PRINCIPLES OF MODELING STATE PRIORITIES IN THE INNOVATIVE ECONOMY: BUSINESS DIVERSIFICATION AND MARKET ADAPTATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.24

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

I INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF LAND ADMINISTRATION AND LAND USE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.33

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А. Ю. Мась

Почесний землевпорядник України, старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

К. Ю. Борисевич

заступник директора, Товариство з обмеженою відповідальністю "Український експертний центр по вимірюванню та оцінці"

КЛЮЧОВІ ОРІЄНТИРИ ВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

A. Mas

Honorary land surveyor of Ukraine, Senior Lecturer of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

K. Borysevych

Deputy Director, Limited Liability Company "Ukrainian Expert Center for Measurement and Evaluation", Mykolayiv, Ukraine

KEY GUIDELINES FOR LAND BUSINESS IN EU COUNTRIES: PROSPECTS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.38

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Кепко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

В. В. Новікова

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Білоцерківський національний аграрний університет

А. В. Непочатенко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ЯК СКЛАДОВА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

V. Kepko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Novikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Bila Tserkva National Agrarian University

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF ANALYTICAL SUPPORT FOR FORECASTING THE FINANCIAL RESULTS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.45

О. В. Ходаківська

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

Л. Д. Тулуш

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

М. І. Пугачов

д. е. н., професор, академік НААН, заступник директора, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

М. В. Крушельницький

к. е. н., старший науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПОШИРЕННЯМ COVID-19, НА ФІНАНСОВУ СКЛАДОВУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Khodakivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS, Deputy Director of Scientific and Project Work, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

L. Tulush

PhD in Economics, Senior Researcher, Head of the Department of Financial-Credit and Tax Policy, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

M. Pugachov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS, Deputy Director of Scientific Work, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics

M. Krushelnytskyi

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Management Organization, Public Governance and Administration, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE IMPACT OF QUARANTINE MEASURES RELATED TO THE SPREAD OF COVID-19 ON THE FINANCIAL COMPONENT OF THE AGRICULTURAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.52

К. М. Ніколаєць

д. і. н., професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Т. С. Ожелевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

СУЧАСНА ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ І УКРАЇНА

K. Nikolaiets

Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

T. Ozhelevskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

MODERN EDUCATIONAL MIGRATION AND UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.57

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. І. Шутько

к. е. н., асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. В. Чорнобай

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

І. Vіnіchenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Economics, Dnipro State University of Agrarian and Economics

T. Shutko

PhD in Economics, Assistant, Dnipro State University of Agrarian and Economics

А. Chornobai

Postgraduate student, Dnipro State University of Agrarian and Economics

PROBLEMS AND FEATURES OF HOUSEHOLD INCOME FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.60

О. В. Озерчук

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи, Київський національний торгівельно-економічний університет, м. Київ

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НЕГАРМОНІЗОВАНИХ АКЦИЗНИХ ПОДАТКІВ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА

O. Ozerchuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Banking, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

EXPERIENCE OF USING NON-HARMONIZED EXCISE TAXES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.68

А. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

Л. І. Стаднік

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

Р. П. Задорожна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

БРЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МАРКЕР ЕФЕКТИВНОСТІ В КОНСАЛТИНГОВИХ ТА БРОКЕРСЬКИХ ПОСЛУГАХ

A. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

L. Stadnik

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

R. Zadorozhna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University

BRAND MANAGEMENT AS A MARKER OF EFFICIENCY IN CONSULTING AND BROKERAGE SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.74

К. В. Багацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ВИБОРУ ПОЛІТИКИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

K. Bagatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economy, Kyiv National University of Trade and Economics

CLASSIFICATION OF MUNICIPAL UTILITY COMPANIES AS A BASIS FOR CHOOSING THEIR POLICY OF FINANCING

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.80

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціальної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Economy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Simon KuznetKharkiv National University of Economics, Kharkiv

AMERICAN EXPERIENCE IN PROVIDING SOCIAL PAYMENTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.87

І. В. Минчинська

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства,Університет державної фіскальної служби України

НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. Mynchynska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics,The University of the State Fiscal Service of Ukraine

PREVENTION PATHWAYS OF ENTERPRISES BANKRUPTCY IN THE ANTI-CRISIS STATE REGULATIONSYSTEM OF UKRAINE`S ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.94

О. М. Шаровара

к. т. н., доцент кафедри управління проєктами,Київський національний університет будівництва і архітектури

І. В. Калінько

к. т. н., доцент кафедри загальноекономічних дисциплін ПВНЗ "Фінансово-правовий коледж"

І. О. Гордєєва

к. т. н, доцент, експерт з акредитацій освітніх програм,Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

ТІСНОТА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ВІОЛЕНТНОЮ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ "ГОРДІ ЛЕВИ" ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

O. Sharovara

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Project Management,Kyiv National University of Construction and Architecture

I. Kalinko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Economic Disciplines, PVNZ "Financial and Legal College"

І. Hordieieva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in Accreditation of Educational Programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

CLOSENESS BETWEEN VIOLENT COMPETITIVESTRATEGY "PROUD LIONS" AND PHASES OF THE ORGANIZATION LIFE CYCLE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.100

С. В. Хлопяк

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

С. С. Кравцов

к. держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

В. В. Білик

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ

S. Khlopiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

S. Kravtsov

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. Bilyk

PhD in Economics, Associate Professorof the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION TOURISM POTENTIAL BY SPECIALIZED TOURISM MEANS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.107

Ю. П. Воржакова

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

О. І. Хлебинська

аспірант кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

СУТНІСТЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ З РІЗНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ ТА НАУКОВЦІВ

Yu. Vorzhakova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

O. Khlebynska

Postgraduate student of the Department of Enterprise Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE ESSENCE OF DIGITAL TRANSFORMATION FROM THE POSITIONOF ENTREPRENEURS AND SCIENTISTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.112

А. О. Литвиненко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

О. Ю. Тимошенко

студент 3 курсу, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Є. С. Шевченко

студент 3 курсу, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОТИВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАСЛОУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

A. Lytvynenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

O. Tymoshenko

Student of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Y. Shevchenko

Student of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

TRANSFORMATION OF MASLOW'S MOTIVATIONAL MODEL IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.119

О. А. Ярова

здобувач, Київський університет ринкових відносин

Я. В. Леонов

к. е. н., доцент

МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

O. Yarova

Сandidate for a degree, Kyiv University of Market Relations

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor

MECHANISM OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF ENERGY SECTOR DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"