Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9

Завантажити журнал №9, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.4

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

М. І. Міщенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

Н. С. Чернова

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА КОНЦЕСІЙНІЙ ОСНОВІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

M. Mishchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

N. Chernova

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

DETERMINATION OF THE FEASIBILITY OF ATTRACTING INVESTMENTS ON A CONCESSION BASIS IN RAILWAY TRANSPORT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.12

А. В. Базилюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

Н. В. Бойко

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

І. О. Карлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

ПРИСУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

A. Bazilyuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

N. Boiko

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

I. Karlova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

THE PRESENCE OF THE STATE IN THE BANKING MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.17

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

Н. В. Курбала

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський університет імені Олеся Гончара

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН У МАНДАТАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ОЗНАКИ ПЕРЕДОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ФОКУСІ ДОСЛІДЖЕННЯ

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

N. Kurbala

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and International Management, Oles Honchar Dnipro National University

IDENTIFIERS OF DEVELOPED COUNTRIES IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS' MANDATES: THE FEATURES OF AN ADVANCED ECONOMY IN THE RESEARCH FOCUS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.25

А. Ю. Якимчук

д. е. н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. Л. Кардаш

к. е. н, доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. П. Постельжук

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітраний університет, м. Рівне

О. Ф. Якимчук

к. держ. упр., керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія", м. Рівне,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ І ДОСЯГНЕННЯ БЕЗПЕКОВИХ ПОКАЗНИКІВ

A. Yakymchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of State Administration, Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

O. Kardash

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Technology and Economic Cybernetics, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

O. Postelzhuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

O. Yakymchuk

PhD in Public Administration, Head of the Group of Calculations of Business Systems Division of the Information Technologies and Telecommunications Department of PJSC "Rivneoblenergo",Rivne, Ukraine, Interregional Academy of Personal Management, Kyiv, Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF FUNDING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF QUALITY ASSURANCE OF EDUCATION AND ACHIEVING SECURITY INDICATORS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.33

І. О. Тарлопов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

І. Tarlopov

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ANALYSIS OF EFFICTIVENESS OF LABOR RESOURCES UTILIZATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.38

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ УКРАЇНИ

M. Styrskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

MACRO AND MICROECONOMIC EFFICIENCY OF UKRAINIAN STOCK EXCHANGES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.44

О. І. Решетняк

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ОЦІНКА ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯТА РОЗРОБКИ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. Reshetnyak

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine

EVALUATION OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.52

О. В. Озерчук

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи,Київський національний торговельно-економічний університет

К. В. Клименко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу міжнародних фінансівта фінансової безпеки, НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління"

ОКРЕМІ АСПЕКТИ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

O. Ozerchuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Banking Kyiv National University of Trade and Economics

K. Klymenko

PhD in Economics, SESE "The Academy of Financial Management"

CERTAIN ASPECTS OF BROKERAGE ACTIVITY IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.59

Т. Г. Турпак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

Я. Я. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

І. В. Горобінська

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Turpak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

Ya. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

I. Horobinska

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

TAX SECURITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.64

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

K. Utenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF DEVELOPMENT STRATEGY ECONOMIC SECURITY OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.70

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КЛЮЧОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПАРТНЕРИ УКРАЇНИ

R. Madyar

PhD in Economics, Associate Professor,, Associate Professor of the Department of economic theory, Uzhhorod National State University, Uzhhorod

RISKS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AND KEY TRADING PARTNERS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.74

Г. О. Соколюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет

СТРУКТУРУВАННЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" ЗА РІВНЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ І РОЛЬ МАШИНОБУДУВАННЯ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

G. Sokoliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, administration and hotel and restaurant business, Khmelnytskyi National University

STRUCTURING THE TASKS OF THE"SUSTAINABLE DEVELOPMENT" CONCEPT BY LEVELS OF ECONOMIC MANAGEMENT AND THE ROLE OF MACHINE-BUILDING IN THEIR IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.80

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ

Y. Biliak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MODERN CONCEPTS OF CONFLICT OF INTEREST RESEARCH

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.86

Ю. В. Єльнікова

к. е. н., старший науковий співробітник, Сумський державний університет

КЛАСТЕРИЗАЦІЇ КРАЇН СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЇХ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Yu. Yelnikovа

PhD in Economics, Senior Research Fellow, Sumy State University

COUNTRIES CLUSTERIZATIONS BY THE LEVEL OF THEIR ATTRACTIVENESS FOR RESPONSIBLE INVESTMENTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.91

О. І. Кепко

к. т. н., доцент,Уманський національний університет садівництва

В. О. Кепко

магістр права,юрист SDM Partners Law Firm

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

O. Kepko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

V. Kepko

Master of Law, Lawyer of SDM Partners Law Firm

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S INTERNATIONAL COMMITMENTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.95

З. Я. Шацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну

Ю. А. Ісаченко

магістрант кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КЕРІВНИКА ГРУПИ В АВТОБУСНИХ ТУРАХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Z. Shatska

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Business Economics and Tourism,Kyiv National University Technologies and Design

U. Isachenko

Master student of the Department of Business Economics and Tourism,Kyiv National University Technologies and Design

FEATURES OF THE ORGANIZATION WORK OF THE GROUP LEADER IN BUS TOURS IN THE CONDITIONS PANDEMIC COVID-19

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.99

М. М. Король

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

С. В. Парлаг

магістр факультету міжнародних економічних відносин,ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

М. Korol

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

S. Parlah

Master of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

THE EFFECT OF DIGITALIZATION ON BANKING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.105

А. В. Федоренко

аспірант, ДВНЗ "Університет банківської справи"

ЗВ'ЯЗОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ І МОДЕЛЕЙ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА: МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

A. Fedorenko

Postgraduate student, Banking University

THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATIVE BEHAVIOR OF STAFF AND MODELS OF THE WORKING ENVIRONMENT: INTERNATIONAL ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.112

К. С. Чимош

аспірант, ННЦ Інститут аграрної економіки

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

K. Chymosh

Postgraduate student, Institute of Agrarian Economics

ANALYSIS OF MODERN WORLD AND DOMESTIC TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.115

E. Mamedova

Postgraduate student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

DETERMINATION OF A LIFE-CYCLE STAGES OF INSURANCE COMPANIES ON THE TOURIST SERVICES MARKET IN MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS

Е. Р. Мамедова

аспірант кафедри банківської справи і фінансових послуг,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ПРИ УПРАВЛІННІ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"