Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9

Завантажити журнал №9, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.4

В. І. Кравченко

д. е. н., професор, Заслужений економіст України, президент, Міжнародний інститут фінансів

ВІЙСЬКОВА ЕКОНОМІКА ТА ВІЙСЬКОВІ ФІНАНСИ: НОВІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ

V. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences:, Professor, Honored economist in Ukraine, President, International Finance Institute

MILITARY ECONOMICS AND MILITARY FINANCE: NEW CHALLENGES IN THE FIRST HALF OF XXI CENTURY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.12

К. Г. Сердюков

д. е. н., доцент, директор, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ ТА ВИБІР ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

K. Serdyukov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, director, Kharkiv Institute of Finance of Kiev National Trade and Economic University

FORMATION AND CHOICE OF INNOVATIVE STRATEGY OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.17

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

Р. Л. Лупак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

О. В. Рудковський

д. е. н., професор, Варшавський університет сільського господарства, професор кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка

С. О. Бєлікова

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

T. Vasyltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Economic Development of the Regions, State Enterprise "Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine

R. Lupak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

O. Rudkovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Warsaw University of Life Science's, Warsaw, Poland, Professor of the Department of Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

S. Byelikova

postgraduate student, National Institute for Strategic Studies

STATUS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF TOURIST COMPLEX IN THE CONTEXT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.26

О. М. Зборовська

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ НА ВАРТІСТЬ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Zborovska

PhD in Economics, Professor of the Department of finance, bankingand insurance of National University in Zaporizhzhya

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro

EVALUATION OF INFLUENCING ON THE ENTERPRISE'S BRAND VALUE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.30

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Т. С. Чижова

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

T. Chyzhova

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION, ACCOUNTING AND AUDIT OWN CAPITAL OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.35

С. І. Василішин

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ, ПРОЯВІВ ТА СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

S. Vasylishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Vice-Rector on scientific and pedagogical and educational work,Associate Professor of the Accounting and Audit Chair, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE ESSENCE, MANIFESTATIONS AND COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AS AN ECONOMIC CATEGORY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.40

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ECONOMIC ESSENCE OF BUDGETARY RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.46

В. А. Вєдєнєєв

к. е. н., Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОВГОСТРОКОВИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

V. Viedienieiev

PhD in Economics, Kyiv national economic university named after V. Hetman, Kyiv

EFFECTIVENESS EVALUATION OF THE LONG-TERM FORECASTING MODELS OF THE AGRICULTURAL SECTOR PRODUCTS` SALES PRICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.52

В. В. Мартиненко

к. е. н., доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. Martynenko

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Accounting, Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

PREREQUISITES FOR ENSURING THE EFFECTIVENESS OF STATE FISCAL POLICY AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.57

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Є. І. Бровко

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. О. Крижановський

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

L. Brovko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

Ye. Brovko

second-level higher education applicant majoring in Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Kryzhanovskyi

second-level higher education applicant majoring in Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.64

З. М. Побережна

к. е. н., доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ АВІАКОМПАНІЇ

Z. Poberezhna

PhD in Economics, Associate Professor National Aviation University, Kyiv

METHODICAL BASES FOR FORMATION OF AIRCOMPANY CLIENT ORIENTED BUSINESS MODEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.69

М. В. Бодрецький

к. е. н., докторант, Київський національний університету імені Тараса Шевченка

ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Bodretskiy

PhD in Economics, Doctoral student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SENSE CHARACTERISTIC AND FEATURES OF ACTIVITIES OF BANK INSTITUTIONS OF UKRAINE AS ECONOMIC SUBJECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.73

О. В. Дмитрик

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

O. Dmytryk

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ROLE AND PLACE OF THE FARM HOUSEHOLD IN PROFIT GENERATION OF RURAL FAMILY UNITS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.78

Н. Бшарат

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Bsharat

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL PRINCIPLES OF THE CONCEPT OF COMPETITION STRATEGY OF MANAGING THE POTENTIAL OF COMPETITIVENESS OF A TRADE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.83

O. Volynets

postgraduate student of the State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of Kyiv

D. Bondarenko

postgraduate student of the State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of Kyiv

O. Hudenko

postgraduate student of the State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of Kyiv

B. Stakhov

postgraduate student of the National University of the State Fiscal Service of Ukraine

FISCAL REGULATION OF SUSTAINABLE WATER USE: NATURAL RESOURCE AND DECENTRALIZATION CONTEXT

О. Я. Волинець

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

Д. В. Бондаренко

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

О. Д. Гуденко

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

Б. В. Стахов

аспірант, Національний університет державної фіскальної служби України

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.95

Т. Л. Наливайко

аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

T. Nalyvaiko

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

IDENTIFICATION OF CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS ADAPTIVE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.103

А. С. Селютіна

старший викладач кафедри фінансів,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ТРАНЗИТИВНОСТІ ТА ФІНАНСОВІ РИНКИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

A. Seliutina

Senior Lecturer of Finance DepartmentKyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE MODERN CONCEPT OF TRANSITION AND FINANCIAL MARKETS: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.109

Н. В. Бугайчук

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. Buhaichuk

postgraduate student, The National Institute for Strategic Studies

MONITORING OF THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF EVALUATION OF THE LEVEL OF THE ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.115

А. М. Галайко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОЦІНКА ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. Halaiko

Postgraduate Student at the Department of finance, money and creditIvan Franko National University of Lviv

ESTIMATION OF INFLUENCE OF BUDGETARY SUPPORT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ON FINANCIAL INDICATORS OF ACTIVITY HIS ECONOMIC ENTITIES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"