EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9

Завантажити журнал №9, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.4

В. І. Кравченко

д. е. н., професор, Заслужений економіст України, президент, Міжнародний інститут фінансів

ВІЙСЬКОВА ЕКОНОМІКА ТА ВІЙСЬКОВІ ФІНАНСИ: НОВІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ

V. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences:, Professor, Honored economist in Ukraine, President, International Finance Institute

MILITARY ECONOMICS AND MILITARY FINANCE: NEW CHALLENGES IN THE FIRST HALF OF XXI CENTURY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.12

К. Г. Сердюков

д. е. н., доцент, директор, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ ТА ВИБІР ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

K. Serdyukov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, director, Kharkiv Institute of Finance of Kiev National Trade and Economic University

FORMATION AND CHOICE OF INNOVATIVE STRATEGY OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.17

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

Р. Л. Лупак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

О. В. Рудковський

д. е. н., професор, Варшавський університет сільського господарства, професор кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка

С. О. Бєлікова

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

T. Vasyltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Economic Development of the Regions, State Enterprise "Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine

R. Lupak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

O. Rudkovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Warsaw University of Life Science's, Warsaw, Poland, Professor of the Department of Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

S. Byelikova

postgraduate student, National Institute for Strategic Studies

STATUS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF TOURIST COMPLEX IN THE CONTEXT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.26

О. М. Зборовська

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ НА ВАРТІСТЬ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Zborovska

PhD in Economics, Professor of the Department of finance, bankingand insurance of National University in Zaporizhzhya

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro

EVALUATION OF INFLUENCING ON THE ENTERPRISE'S BRAND VALUE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.30

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Т. С. Чижова

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

T. Chyzhova

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION, ACCOUNTING AND AUDIT OWN CAPITAL OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.35

С. І. Василішин

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ, ПРОЯВІВ ТА СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

S. Vasylishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Vice-Rector on scientific and pedagogical and educational work,Associate Professor of the Accounting and Audit Chair, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE ESSENCE, MANIFESTATIONS AND COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AS AN ECONOMIC CATEGORY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.40

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ECONOMIC ESSENCE OF BUDGETARY RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.46

В. А. Вєдєнєєв

к. е. н., Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОВГОСТРОКОВИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

V. Viedienieiev

PhD in Economics, Kyiv national economic university named after V. Hetman, Kyiv

EFFECTIVENESS EVALUATION OF THE LONG-TERM FORECASTING MODELS OF THE AGRICULTURAL SECTOR PRODUCTS` SALES PRICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.52

В. В. Мартиненко

к. е. н., доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. Martynenko

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Accounting, Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

PREREQUISITES FOR ENSURING THE EFFECTIVENESS OF STATE FISCAL POLICY AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.57

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Є. І. Бровко

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. О. Крижановський

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

L. Brovko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

Ye. Brovko

second-level higher education applicant majoring in Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Kryzhanovskyi

second-level higher education applicant majoring in Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.64

З. М. Побережна

к. е. н., доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ АВІАКОМПАНІЇ

Z. Poberezhna

PhD in Economics, Associate Professor National Aviation University, Kyiv

METHODICAL BASES FOR FORMATION OF AIRCOMPANY CLIENT ORIENTED BUSINESS MODEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.69

М. В. Бодрецький

к. е. н., докторант, Київський національний університету імені Тараса Шевченка

ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Bodretskiy

PhD in Economics, Doctoral student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SENSE CHARACTERISTIC AND FEATURES OF ACTIVITIES OF BANK INSTITUTIONS OF UKRAINE AS ECONOMIC SUBJECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.73

О. В. Дмитрик

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

O. Dmytryk

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ROLE AND PLACE OF THE FARM HOUSEHOLD IN PROFIT GENERATION OF RURAL FAMILY UNITS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.78

Н. Бшарат

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Bsharat

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL PRINCIPLES OF THE CONCEPT OF COMPETITION STRATEGY OF MANAGING THE POTENTIAL OF COMPETITIVENESS OF A TRADE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.83

O. Volynets

postgraduate student of the State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of Kyiv

D. Bondarenko

postgraduate student of the State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of Kyiv

O. Hudenko

postgraduate student of the State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of Kyiv

B. Stakhov

postgraduate student of the National University of the State Fiscal Service of Ukraine

FISCAL REGULATION OF SUSTAINABLE WATER USE: NATURAL RESOURCE AND DECENTRALIZATION CONTEXT

О. Я. Волинець

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

Д. В. Бондаренко

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

О. Д. Гуденко

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

Б. В. Стахов

аспірант, Національний університет державної фіскальної служби України

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.95

Т. Л. Наливайко

аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

T. Nalyvaiko

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

IDENTIFICATION OF CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS ADAPTIVE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.103

А. С. Селютіна

старший викладач кафедри фінансів,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ТРАНЗИТИВНОСТІ ТА ФІНАНСОВІ РИНКИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

A. Seliutina

Senior Lecturer of Finance DepartmentKyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE MODERN CONCEPT OF TRANSITION AND FINANCIAL MARKETS: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.109

Н. В. Бугайчук

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. Buhaichuk

postgraduate student, The National Institute for Strategic Studies

MONITORING OF THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF EVALUATION OF THE LEVEL OF THE ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.115

А. М. Галайко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОЦІНКА ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. Halaiko

Postgraduate Student at the Department of finance, money and creditIvan Franko National University of Lviv

ESTIMATION OF INFLUENCE OF BUDGETARY SUPPORT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ON FINANCIAL INDICATORS OF ACTIVITY HIS ECONOMIC ENTITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця