Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9

Завантажити журнал №9, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.4

С. М. Голубка

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Київ

П. А. Овчар

к. н. з держ. упр., заслужений працівник транспорту України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

S. Holubka

Doctor of Economics, Professor, Professor in the Department of Finance, Banking and Insurance, University of Banking, Kyiv

P. Ovchar

Candidate of Sciences in Public Administration, Honored Worker of Transport of Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

MECHANISMS OF REGULATION OF MOTOR TRANSPORT IN THE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.11

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

T. Myklush

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR INTEGRATED NATURE MANAGEMENT AT THE MUNICIPAL LEVEL: INVESTMENT AND FISCAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.19

А. М. Сундук

д. е. н., Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

І. І. Андрощук

к. е. н., викладач, Луцький національний технічний університет

В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

АГРАРНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ, ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

A. Sunduk

Doctor of Economic Sciences, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

I. Androshchuk

PhD (Economics), Lecturer of the Lutsk National Technical University

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN UKRAINE: INSTITUTIONAL BASIS, MAIN TRENDS AND FINANCIAL-ECONOMIC MECHANISMS OF RATIONALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.30

О. В. Тимошенко

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

А. А. Олешко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

O. Tymoshenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Economic, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

A. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Financial Markets, National University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

STATE POLICY OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBAL INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.34

О. М. Кудирко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

O. Kudirko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

COMPUTERIZATION OF AUDIT IN UKRAINE: ACTUAL PROBLEMS AND REAL PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.39

В. І. Савенко

к. т. н., доктор будівництва, доцент КНУБА, м. Київ, Україна

С. І. Доценко

д. т. н., академік, АБУ Харківський державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, Академік академії будівництва України

С. С. Савенко

магістр, студент, КНТУ КПІ, м. Київ, Україна

ШЛЯХИ І ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

V. Savenko

Ph.D., Doctor of Construction, Associate Professor KNUBA, Kyiv, Ukraine

S. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Academician, Corresponding Member of Academy of Building of Ukraine Kharkiv State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine

S. Fedorenko

PhD in Engineering sciences, docent, Academician of academy of building of Ukraine

S. Savenko

magistr student of KNTU KPI, Kyiv, Ukraine

WAYS AND EFFECTIVE METHODS OF RATIONAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF BUILDING ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.44

Д. М. Гриджук

к. е. н., доцент, кафедра банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ БАНКУ

D. Grydzhuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Banking, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MANAGEMENT STRUCTURE OF THE MODERN BANK BUSINESS MODEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.49

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СТАТИСТИЧНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ В СИСТЕМІ E-HEALTH В УКРАЇНІ

Iu. Lazebnyk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

PRINCIPLES OF THE INTERACTION OF STATISTICAL CLASSIFICATIONS IN THE E-HEALTH SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.55

В. І. Кравець

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

V. Kravets

post-graduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE MAIN DIRECTIONS OF FINANCIAL POLICY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.61

Дамиров Яшар Рафаель оглу

докторант, преподаватель русской экономической школы, Азербайджанский Государственный экономический Университет

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛГАМИ В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН

Damirov Yashar Rafael

doctoral candidate, Azerbaijani State Economic University

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF EXTERNAL BORROWING AND MANAGING PUBLIC DEBTS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.66

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

В. О. Сітало

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПДВ

L. Ocheretko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University

V. Sitalo

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL OF PAYMENTS FOR VALUE ADDED TAX

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.71

O. М. Гaйдaржийськa

к. e. н., дoцeнт кaфeдри фiнaнсiв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвeрситeт, м. Київ

O. В. Кoстюнiк

к. e. н., дoцeнт кaфeдри фiнaнсiв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвeрситeт, м. Київ

В. С. Вишнeвськa

студeнткa кaфeдри фiнaнсiв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйнoгo унiвeрситeту

OБЛIК КAСOВИХ OПEРAЦIЙ ТA ШЛЯХИ ПOЛIПШEННЯ ЇХ OРГAНIЗAЦIЇ НA ПIДПРИЄМСТВI

O. Haydarzhiyska

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit National aviation university

O. Kostyunik

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit National aviation university

V. Vyshnevska

student, National aviation university

ACCOUNTING CASH TRANSACTIONS AND WAYS TO IMPROVE IT ORGANISATION IN THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.75

В. Ю. Халіна

к. е. н., доцент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

Т. С. Васильєва

аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ЯК НОВА ПАРАДИГМА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

V. Khalina

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of Economics Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

T. Vasil'eva

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

CUSTOMER-RELATIVITY AS A NEW PARADIGM OF BUSINESS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.79

Hafiz Eldеniz oglu Guliyev

Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan, Chief state tax inspecto

FISCAL POLICY CHALLENGES: THE CASE OF AZERBAIJAN

Хафиз Эльдениз оглу Гулиев

Министерство налогов Азербайджанской республики, старший налоговый инспектор

ВЫЗОВЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ: СИТУАЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.87

О. Ю. Ніколаєць

здобувач освітнього ступеня "бакалавр" спеціальність "Міжнародні економічні відносини", Київський національний торговельно-економічний університет

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Nikolaiets

Bachelor degree in Field of Science of "International economic relation" of Kyiv National University of Trade and Economics

THE INFLUENCE OF THE LABOR MIGRATION ON UKRAINIAN ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.91

Ю. О. Пустовіт

магістр кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет

АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Yu. Pustovit

Master of the International Economic Relations Department in Kyiv National University of Trade and Economics

ROAD TRANSPORT IN INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"