EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2017

Завантажити журнал №9, 2017

В. І. Приймак

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. Р. Голубник

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Є. М. Борщук

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

V. Pryimak

Doctor of Economics, professor, head of the department of information systems in management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

O. Holybnyk

PhD in Economics, associate professor of the department of information systems in management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Yе. Borshchuk

Doctor of Economics, professor of the department of economics, The Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Lviv

THE INFLUENCE OF THE SHADOW ECONOMY ON THE POPULATION WELFARE OF UKRAINE

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса

Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

S. Kozlovskyi

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics Donetsk National University named after Vasiliy Stus

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

MODELING AND FORECASTING OF THE STATE LEVEL STIMULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE BASED ON THE THEORY OF FUZZY LOGIC

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

С. М. Белінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of accounting and audit Petro Mohyla Black Sea National University

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of accounting and audit Zaporozhye National Technical University

S. Belinskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit Petro Mohyla Black Sea National University

IMPROVEMENT OF SYSTEMS OF MANAGEMENT AND ACCOUNTING OF PROCESSES REPRODUCING THE MAIN ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AS A COMPLEX STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF ACTIVITY

Н. С. Миколайчук

д. е. н., професор, директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. Mykolaichuk

doctor of economic sciences, professor, director of the center for retraining and skills upgrading Kherson national technical university, Kherson

WAYS OF RECURRENCE OF COMPETITIVENESS OF TEXTILE ENTERPRISES OF UKRAINE

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік Академії будівництва України

О. О. Савенко

к. п. н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Л. Й. Літвінчук

старший науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ІНСТРУМЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ

V. Fedorenko

Doctor of Economics, Professor, academician of Academy of building of Ukraine

O. Savenko

candidate of pedagogical sciences, associate professor, leading scientific fellow of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

L. Litvinchuk

senior scientific fellow of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

TOOLKITS OF PROFESSIONAL SELECTION OF APPLICANTS FOR VACANT POSITIONS

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. О. Краснюк

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

В. С. Кавецька

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ІНДИКАТОР РІВНЯ ЖИТТЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

A. Krasniuk

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

V. Kavetska

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

HOUSEHOLD INCOMES AS THE MAIN INDICATOR OF LIVING STANDARDS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Л. В. Барда

магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

O. Polyova

Doctor of Economics , Associate professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

L. Barda

Student, Vinnitsa National Agrarian University

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

Д. М. Гладких

к. е. н., доцент, завідувач сектору грошово-кредитної політики відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

РИЗИКИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ "ПРИВАТБАНКУ" ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

D. Hladkykh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the monetary policy sector of the financial security department, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

RISKS OF NATIONALIZATION OF "PRIVATBANK" AND THE MAIN DIRECTIONS OF THEIR MINIMIZATION

E. Kirieieva

Candidate of Economics Sciences, Head of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University

THE INFLUENCE OF THE INFORMATISATION ON THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Е. А. Кірєєва

к. е. н., завідувач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

А. О. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

A. Timoshenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, PHEE "European University", Kiev

EVOLUTION OF UKRAINE'S FISCAL POLICY

В. Г. Панченко

к. і. н., директор "Агентства розвитку Дніпра"

ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗМІН У ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ КРАЇН

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

THE IMPACT OF EVOLUTIONARY CHANGE IN THE THEORY OF INTERNATIONAL TRADE ON THE ECONOMIC POLICY OF COUNTRIES

Н. О. Рязанова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

N. Riazanova

Candidate of Economic Sciences, (Ph. D.), Docent, Head of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University

ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF REFURBISHABLE ENERGY

Н. М. Ступень

к. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

N. Stupen

PhD Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of Territories Cadastre, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv city

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE EFFICIENCY OF THE RESORT AND RECREATION INDUSTRY

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

В. С. Найдюк

Генеральний директор, ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг", м. Київ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

G. Piatnytska

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. Naidiuk

General Director, Kyivenergoholding, PJSC, Kyiv

MODERN TRENDS OF THE CATERING TRADE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

А. А. Красножон

магістр факультету землевпорядкування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЖ МІСТА-КУРОРТУ МИРГОРОД ТА ЙОГО САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН

N. Medynska

Ph.D., assistant professor of land management

A. Krasnojon

master 2 years of study

SPATIAL MODELING OF LIMITS OF CITY RESORT MYRHOROD AND IT'S SANITARY PROTECTION ZONES

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

М. Є. Гармаш

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Garmash

Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL CREDIT SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON OPTIMIZATION OF BANK ASSETS

Ю. В. Пікалов

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ І МІСЦЯ ЗНАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Y. Pikalov

Graduate student, Cherkasy State Technological University

THEORETICAL APPROACHES OF THE ESSENCE AND PLACE OF KNOWLEDGE IN THE ENTERPRISE

М. В. Рябоконь

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФОРМ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ

M. Ryabokon

Graduate student, Cherkasy State Technological University

FORMS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL BUSINESS IN MODERN CONDITIONS

С. В. Куйбіда

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська Політехніка"

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

S. Kuibida

post-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

FORMATION OF NEW APPROACHES TO REALIZATION STRUCTURAL EXAMINATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

І. Ю. Мельников

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. Melnykov

Postgraduate, DNNU "Academy of Financial Management"

INSTITUTIONAL PROVIDED TRANSFORMATION OF THE STATE REGULATION OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

А. Б. Бойчук

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТИПОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. Boychuk

Ph.D. student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

METHODIC ASPECTS OF DEVELOPING A TYPICAL INNOVATION PROGRAM FOR THE NEEDS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ENTERPRISES

М. В. Ляшенко

молодший науковий співробітник, Інститут стратегічних оцінок

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦТВА НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

M. Liashenko

unior researcher, Institute of Strategic Assessments

TO THE QUESTION OF ASSESSING THE IMPACT OF ANIMAL HUSBANDRY ON ATMOSPHERIC POLLUTION

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст, аналітично-організаційний відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

ТРАНСПОРТНЕ ЗАПІЗНЮВАННЯ РЕАКЦІЇ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

TRANSPORT DELAY OF THE REACTION OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES MARKETS TO CHANGES IN THE ECONOMICS INDICATORS OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця