Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2017

Завантажити журнал №9, 2017

В. І. Приймак

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. Р. Голубник

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Є. М. Борщук

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

V. Pryimak

Doctor of Economics, professor, head of the department of information systems in management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

O. Holybnyk

PhD in Economics, associate professor of the department of information systems in management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Yе. Borshchuk

Doctor of Economics, professor of the department of economics, The Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Lviv

THE INFLUENCE OF THE SHADOW ECONOMY ON THE POPULATION WELFARE OF UKRAINE

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса

Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

S. Kozlovskyi

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics Donetsk National University named after Vasiliy Stus

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

MODELING AND FORECASTING OF THE STATE LEVEL STIMULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE BASED ON THE THEORY OF FUZZY LOGIC

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

С. М. Белінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of accounting and audit Petro Mohyla Black Sea National University

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of accounting and audit Zaporozhye National Technical University

S. Belinskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit Petro Mohyla Black Sea National University

IMPROVEMENT OF SYSTEMS OF MANAGEMENT AND ACCOUNTING OF PROCESSES REPRODUCING THE MAIN ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AS A COMPLEX STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF ACTIVITY

Н. С. Миколайчук

д. е. н., професор, директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. Mykolaichuk

doctor of economic sciences, professor, director of the center for retraining and skills upgrading Kherson national technical university, Kherson

WAYS OF RECURRENCE OF COMPETITIVENESS OF TEXTILE ENTERPRISES OF UKRAINE

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік Академії будівництва України

О. О. Савенко

к. п. н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Л. Й. Літвінчук

старший науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ІНСТРУМЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ

V. Fedorenko

Doctor of Economics, Professor, academician of Academy of building of Ukraine

O. Savenko

candidate of pedagogical sciences, associate professor, leading scientific fellow of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

L. Litvinchuk

senior scientific fellow of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

TOOLKITS OF PROFESSIONAL SELECTION OF APPLICANTS FOR VACANT POSITIONS

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. О. Краснюк

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

В. С. Кавецька

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ІНДИКАТОР РІВНЯ ЖИТТЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

A. Krasniuk

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

V. Kavetska

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

HOUSEHOLD INCOMES AS THE MAIN INDICATOR OF LIVING STANDARDS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Л. В. Барда

магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

O. Polyova

Doctor of Economics , Associate professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

L. Barda

Student, Vinnitsa National Agrarian University

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

Д. М. Гладких

к. е. н., доцент, завідувач сектору грошово-кредитної політики відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

РИЗИКИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ "ПРИВАТБАНКУ" ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

D. Hladkykh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the monetary policy sector of the financial security department, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

RISKS OF NATIONALIZATION OF "PRIVATBANK" AND THE MAIN DIRECTIONS OF THEIR MINIMIZATION

E. Kirieieva

Candidate of Economics Sciences, Head of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University

THE INFLUENCE OF THE INFORMATISATION ON THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Е. А. Кірєєва

к. е. н., завідувач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

А. О. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

A. Timoshenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, PHEE "European University", Kiev

EVOLUTION OF UKRAINE'S FISCAL POLICY

В. Г. Панченко

к. і. н., директор "Агентства розвитку Дніпра"

ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗМІН У ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ КРАЇН

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

THE IMPACT OF EVOLUTIONARY CHANGE IN THE THEORY OF INTERNATIONAL TRADE ON THE ECONOMIC POLICY OF COUNTRIES

Н. О. Рязанова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

N. Riazanova

Candidate of Economic Sciences, (Ph. D.), Docent, Head of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University

ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF REFURBISHABLE ENERGY

Н. М. Ступень

к. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

N. Stupen

PhD Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of Territories Cadastre, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv city

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE EFFICIENCY OF THE RESORT AND RECREATION INDUSTRY

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

В. С. Найдюк

Генеральний директор, ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг", м. Київ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

G. Piatnytska

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. Naidiuk

General Director, Kyivenergoholding, PJSC, Kyiv

MODERN TRENDS OF THE CATERING TRADE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

А. А. Красножон

магістр факультету землевпорядкування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЖ МІСТА-КУРОРТУ МИРГОРОД ТА ЙОГО САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН

N. Medynska

Ph.D., assistant professor of land management

A. Krasnojon

master 2 years of study

SPATIAL MODELING OF LIMITS OF CITY RESORT MYRHOROD AND IT'S SANITARY PROTECTION ZONES

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

М. Є. Гармаш

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Garmash

Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL CREDIT SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON OPTIMIZATION OF BANK ASSETS

Ю. В. Пікалов

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ І МІСЦЯ ЗНАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Y. Pikalov

Graduate student, Cherkasy State Technological University

THEORETICAL APPROACHES OF THE ESSENCE AND PLACE OF KNOWLEDGE IN THE ENTERPRISE

М. В. Рябоконь

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФОРМ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ

M. Ryabokon

Graduate student, Cherkasy State Technological University

FORMS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL BUSINESS IN MODERN CONDITIONS

С. В. Куйбіда

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська Політехніка"

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

S. Kuibida

post-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

FORMATION OF NEW APPROACHES TO REALIZATION STRUCTURAL EXAMINATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

І. Ю. Мельников

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. Melnykov

Postgraduate, DNNU "Academy of Financial Management"

INSTITUTIONAL PROVIDED TRANSFORMATION OF THE STATE REGULATION OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

А. Б. Бойчук

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТИПОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. Boychuk

Ph.D. student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

METHODIC ASPECTS OF DEVELOPING A TYPICAL INNOVATION PROGRAM FOR THE NEEDS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ENTERPRISES

М. В. Ляшенко

молодший науковий співробітник, Інститут стратегічних оцінок

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦТВА НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

M. Liashenko

unior researcher, Institute of Strategic Assessments

TO THE QUESTION OF ASSESSING THE IMPACT OF ANIMAL HUSBANDRY ON ATMOSPHERIC POLLUTION

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст, аналітично-організаційний відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

ТРАНСПОРТНЕ ЗАПІЗНЮВАННЯ РЕАКЦІЇ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

TRANSPORT DELAY OF THE REACTION OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES MARKETS TO CHANGES IN THE ECONOMICS INDICATORS OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"