Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2016

Завантажити журнал №9, 2016

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"

РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

K. Andriushchenko

Professor of the Enterprise Economic Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

DEVELOPMENT COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISES IN THE PROCESS APPROACH

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету

О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету

С. М. Хомовий

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Professor of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University

O. Gavrik

assistant of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University

S. Homovyy

C. E. S., associate Professor of the Department of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University

METHODICAL PRINCIPLES OF COST MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. Л. Правдюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПІДГАЛУЗІ

N. Pravdyuk

doctor of economics, professor, head of department of accounting Vinnitsa National Agrarian University

BUDGETING AS A TOOL FOR COST ACCOUNTING TO IMPROVE THE QUALITY OF PRODUCTS OF THE ALCOHOLIC BEVERAGE SUB-SECTOR

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

І. І. Коць

аспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

I. Kots

Postgraduate Student of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF REALIZATION OF TOLLING OPERATIONS AT ENTERPRISES

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту, ФММ НТУУ "КПІ"

ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

PRIORITIES FOR SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT IN UKRAINE

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ДЕСТАБІЛІЗУЮЧІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

L. Furdychko

C.E.N., associate Professor of Finance Nacional University "Lviv Polytechnic"

DESTABILIZING FACTORS OF INFLUENCE ARE ON THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE IN THE MODERN TERMS OF DEVELOPMENT OF THE STATE

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Н. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

N. Savchenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

PROCEDURES OF THE MANAGEMENT CONTROL

Н. А. Карасьова

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

N. Karasova

ph. d., National Science Center "The institute of agricultural economics"

STATE AGRICULTURE POLICY OF EXPORT STIMULATION

В. Г. Саенко

к. физ. восп., доцент, и. о. заведующего кафедры единоборств, Харьковская государственная академия физической культуры, г. Харьков

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛУГ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ СФЕРЫ

V. Saienko

PhD in physical education and sport, Associate Professor, performing duties department of martial arts, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv

PRAGMATIC EVALUATION OF SERVICES OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS SECTOR

Г. О. Шамборовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ З МЕТОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ

G. Shamborovskyi

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

CRISIS MANAGEMENT APPLICATION FOR STABILITY AND INCOME GROWTH IN THE TRANSITION ECONOMIES

К. І. Сєрєбряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ

K. Sieriebriak

PhD in economics , the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine

METHODICAL APPROACH TO CARRY OUT THE COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF THE REGIONS ECONOMIC COOPERATION

Н. І. Ісаєва

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Харків, Україна

О. В. Дегтярьова

аспірант кафедри "Фінанси", Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Харків, Україна

ФОРСАЙТ РОЗВИТКУ МІСТ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

N. Isayeva

Ph.D., associate professor at the department of finance in Zukovsky national aerospace university "KhAI", Kharkiv, Ukraine

O. Degtiarova

Postgaraduate, at the department of finance in Zukovsky national aerospace university "KhAI", Kharkiv, Ukraine

FORESIGHT OF URBAN DEVELOPMENT AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT TOOLKIT OF ECONOMIC STRATEGIC VISION

В. А. Чижов

аспірант, Київський національний економічний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ІТ-КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ

V. Chyzhov

postgraduate student, Kyiv National Economic University, Kyiv

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF IT COMPANIES MANAGEMENT UNDER THE SOCIO-ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE

Р. Л. Синоверський

здобувач, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

R. Synoversky

PhD Student, Ternopil National Economic University

LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES: PROBLEMS AND SOLUTIONS

В. Л. Коломієць

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

V. Kolomiets

postgraduate Department of Finance SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

DISCUSSION ISSUES OF THE ESSENCE OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE

Т. В. Вакар

здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

T. Vakar

Researcher of the Department of of management and modeling in economy, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF BRANDING OF RURAL AREAS

П. В. Пірникоза

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ФІСКАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

P. Pirnykoza

postgraduate student of Taxes and Fiscal Policy Department of Ternopil National Economic University

FISCAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF SHADOW ECONOMY

М. В. Балицька

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

M. Balytska

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

THE ROLE OF THE FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANIES TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF THE ECONOMY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"