Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2015

Завантажити журнал №9, 2015

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ЦЕНТРІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities The national Academy of statistics , accounting and audit

THE PROSPECTS OF UKRAINE'S TRADE RELATIONS' TRANSFORMATION IN CONTEXT OF GROWING ECONOMIC POWER OF DEVELOPING COUNTRIES AS NEW CENTERS OF STRATEGIC PARTNERSHIP

В. Є. Скоцик

к. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет

Л. М. Сатир

д. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. Skotsyk

candidate of agricultural sciences

L. Satyr

Ph. D, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS OF TECHNOLOGY RENEWAL IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN KYIV REGION

В. В. Папп

д. е. н., доцент, професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

V. Papp

doctor of economic sciences, associate professor, professor of department of tourism and recreation, Mukachevo state university

DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE AS AN IMPORTANT FACTOR IN ACTIVATING TOURISM IN THE REGION (ON MATERIALS OF TRANSCARPATHIAN REGION)

Л. С. Селіверстова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту сфери послуг, КНУТД

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

L. Seliverstova

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management service, Kyiv National University of Technologies and Design

CASH MANAGEMENT ENTERPRISES

К. Г. Бриль

к. е. н., доцент кафедри туризму, Чернігівській національний технологічний університет, м. Чернігів

ЕКОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНІ ВИДИ ТУРИЗМУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

K. Bryl

PhD in Economics Associate Professor, Chernihiv National Technological University

ECOLOGICALLY ORIENTED KINDS OF TOURISM AS THE STRATEGIC DIRECTION OF THE BRANCH'S DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY CONDITIONS

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджмену, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СПАДЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

L. Martsenyuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

PRESERVATION OF HISTORICAL HERITAGE IN THE CONTEXT RAILWAY PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS OF UKRAINE

І. М. Паска

д. е. н., Білоцерківський національний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛЕЙ КООПЕРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Paska

Dr of Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES COOPERATION MODELS

В. О. Шаповалова

к. е. н., викладач, Запорізький національний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ З УРАХУВАННЯМ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЛОВИХ ЦИКЛІВ

V. Shapovalova

PhD in Economics, the Teacher, Zaporizhzhya National University

PREDICTION REAL ESTATE PRICE TRENDS WITH BUSINESS CYCLES

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

В. І. Роєнко

к. і. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Efremova

Ph. D., associate Professor, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

O. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

V. Roenko

Ph.D., associate Professor, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

MOTIVATIONAL COMPONENT IN THE SYSTEM FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Я. В. Бережний

к. держ. упр., головний консультант відділу економічної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ І РОЗГОРТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Ya. Berezhnyi

PhD, Chief Consultant, Department of Economic Security, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

INSTITUTES "LOCK-IN" AND INSTITUTIONAL CRISIS IN UKRAINE

С. А. Бугаєнко

к. е. н, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

О. М. Рехтета

викладач кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Bugaenko

PhD, assistant professor of management and logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

A. Rehteta

lecturer of the Department of Finance and credit of the V.A. Sukhomlinsky, Nikolaev national University

INTEGRATING ECONOMIC TRANSFORMATION OF REGIONAL ECONOMY

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF ADVERTISING ON CONSUMER TRAVEL PRODUCT

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан Миколаївського факультету Морського та річкового транспорту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В УМОВАХ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

A. Kornietskiy

candidate of economical science, the dean of the department of sea and river transport, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich-Sagaydachnyi, Mykolaiv

FORMATION INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN CONDITIONS INTERREGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

A. Zhigir

k. e. n., associate professor of department of economic cybernetics and finances of the Berdyansk state pedagogical university, c. Berdyansk

OPTIMIZATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES FINANCIAL PLANNING

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Н. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВИДИ ТА СТАДІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

N. Savchenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

TYPES AND STAGE MANAGEMENT CONTROL

М. М. Ігнатенко

к. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. Ignatenko

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Uman National University of Horticulture

THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF ECONOMIC SUBJECTS OF AGRARIAN SPHERE OF ECONOMY ON THE BASIS OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ВІД ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД ГІРНИЧОРУДНІ РОЗРОБКИ

T. Galagan

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of economic theory and the economics of agriculture Department, Dnepropetrovsk state agrarian- economic university, Dnepropetrovsk

DETERMINATION OF LOSSES FROM LAND FOR MINING

Г. А. Жовтяк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

РОЗРОБКА ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

H. Zhovtiak

Kandidat in Economics, Principal lecturer of the Chair of Municipal Economy, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov, Kharkov

ELABORATION OF AN APPROACH TO DEFINE TRANSPORT INTEGRATION CONNECTIONS IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE

С. В. Каламбет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Г. В. Остимчук

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. Kalambet

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of finance and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

H. Ostymchuk

master's degree, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

ESSENCE OF EFFICIENCY FINANCIAL PLANNING ON THE ENTERPRISE

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

І. Ю. Семенюк

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

РОЛЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

N. Makhnachova

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of department of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnytsia

I. Semenyuk

Postgraduate student, foreign economic relations department, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN THE ADAPTATION PROCESS OF ENTERPRISES TO THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

В. Г. Гончар

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

V. Gonchar

ASSESSMENT THE STATE OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE WITH THE INTEGRAL INDEX OF FINANCIAL SECURITY

А. А. Гуменний

аспірант кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України

ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

A. Gymenniy

PhD student financial market department of National university of state tax service of Ukraine

THE ASSESSMENT OF THE SECURITIES MARKET TAX POTENTIAL IN UKRAINE

С. П. Карпенко

аспірант, Національний університет ДПС України

АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ У СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОПИТУ

S. Karpenko

PhD student of National University of state tax service of Ukraine

THE EXCISE DUTY TAXATION IN THE SIMULATIVE SYSTEM OF CONSUMER AND INVESTMENT DEMAND

М. В. Петрюк

аспірант кафедри "Фінансів і кредиту", Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ АПК УКРАЇНИ

M. Petryuk

Postgraduate Department "Finance and Credit", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

VENTURE FINANCING OF AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Н. М. Комарницька

аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. Komarnytska

Postgraduate of department environmental policy and management of environmental activities, National university "Lviv polytechnic", Lviv

MONITORING PARAMETERS CHARACTERIZING SYSTEM INNOVATION MANAGEMENT ENTERPRISES

Ю. М. Конюхов

науковий співробітник Науково-дослідного центру Збройних Сил України "Державний океанаріум"

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Y. Konyuhov

researcher of the Research Center of the Armed Forces of Ukraine "State Oceanarium"

ASSESSMENT REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DIFFERENTIATION

В. М. Романюк

аспірант кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДП "АНТОНОВ"

V. Romaniuk

Postgraduate Student of Economic of an Enterprise Department of Taras Shevchenko Kyiv National University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A CONDITION TO INCREASE THE GOVERNANCE EFFECTIVENESS OF STATE ENTERPRISE "ANTONOV"

О. В. Богер

аспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ПРІОРИТЕТИ ЗМІН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У СТАНОВЛЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

PRIORITIES OF TAX SYSTEM CHANGES IN UKRAINE INNOVATIVE ECONOMY FORMATION

В. О. Семенюк

аспірант, асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

V. Semenyuk

graduate student, assistant of finance and credit department Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

FINANCIAL ARCHITECTURE AS A MECHANISM OF PROVIDING EFFECTIVENESS CORPORATION'S FINANCIAL ACTIVITY

С. С. Голіков

аспірант економічного факультету, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ

S. Golikov

graduate economic faculty of Kyiv national Taras Shevchenko University

THE ESSENCE OF TAX SECURITY

Т. І. Шутько

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВИТРАТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ

T. Shutko

graduate student, Dnepropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THE COST IN ECONOMIC THEORY OF SCIENTIFIC SCHOOLS

А. А. Гальчук

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

A. Galchuk

Graduate student, Kiev national economic university named after V. Hetman, Kyiv

INNOVATIONS, AS A FACTOR INCREASE COMPETITIVENESS OF ECONOMY

І. Ф. Гнибіденко

д. е. н. професор кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

О. М. Могильний

д. е. н., професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

В. Г. Федоренко

д. е. н., академік УАН, професор кафедри менеджменту Київського національного університету будівництва і архітектури

РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ РОБОТУ "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І НАУКОВИЙ СУПРОВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПЕРІОД 1990—2014 РОКІВ" ВИСУНУТОЇ НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2015 РОКУ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"