EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2014

Завантажити журнал №9, 2014

С. М. Фролов

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Державний вищій навчальній заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

О. І. Чоботар

аспірант кафедри фінансів, Державний вищій навчальній заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. Frolov

Doctor of Economics,Professor, Head of the Department of Finance, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

O. Chobotar

PhD Student, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

ESSENCE OF FINANCIAL SECURITY AND ITS PLACE IN INTERNATIONAL BUSINESS

О. М. Головінов

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Л. А. Дмитриченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

O. Golovinov

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and management of innovation activities, Donetsk Nationel University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky, Donetsk

L. Dmitrichenko

Candidate of Economics, Associate Professor, associate Professor of the department of economic theory, Donetsk

FACTORS OF FORMATION OF THE INSTITUTE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

В. С. Заяць

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

СОЦІАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ПРОБЛЕМИ НЕРІВНОСТІ

V. Zayats

candidate of economic sciences, senior researcher at the Institute of Demography and Social Studies M.V. Ptuhy National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

SOCIAL RELATIONS AND PROBLEMS OF INEQUALITY

О. Л. Богашко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, ПВНЗ "Європейський університет", Уманська філія

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Bogashko

Ph.D., associate professor, assistant professor of Management and social and human sciences, PHEI "European University", Uman Branch

SOCIO-ECONOMIC NATURE OF INTELLECTUAL CAPITAL AND ITS ROLE TO PROVIDE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

О. Ю. Коваленко

к. е. н., вчитель економіки, Миколаївський економічний ліцей №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області, Миколаїв, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, the teacher of economics at the Nikolayev economic lyceum №2 of the Nikolayev city council of the Nikolayev area, Nikolayev, Ukraine

MODERN LINES AND PROSPECTS OF A MONETARY POLICY IN UKRAINE

M. В. Гронська

к. е. н., старшиій викладач кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

М. Gronska

PhD, lecturer, Department of Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

FEATURES OF THE MARKETING WORK IN THE BUILDING ENTERPRISE

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу економічних досліджень, Інститут продовольчих ресурсів, м. Київ

ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources

INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT OF THE FISHING INDUSTRY MARKET SECTOR IN TERMS OF ACTIVATION OF EXTERNAL INFLUENCES

В. М. Опанасенко

к. е. н., доцент кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТІНЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

V. Opanasenko

k. e. s., assistant professor history and theory of economy, DVNZ "Kyiv National Economic University V. Hetmana"

HISTORICAL ANALYSIS OF THE SOURCES OF SHADOW PROCESSES IN INDEPENDENT UKRAINE

О. Л. Пластун

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

В. Л. Пластун

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

O. Plastun

Candidate of economics, associated professor, Chair of accounting and audit, Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, Sumy

V. Plastun

Candidate of economics, associated professor, Chair of finance Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, Sumy

THE ROLE OF THE TECHNICAL ANALYSIS IN FINANCIAL MARKETS FORECASTING

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Ю. Б. Кашубіна

к. е. н, в. о. декана фінансово-кредитного факультету , Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Д. В. Колосовський

магістр, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

СУТНІСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЦІОНУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КОРПОРАЦІЇ

М. Adamenko

CSc. (Economics), associate professor, Department of business entities finance and innovation development of Economic Institute of SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Yu. Kashubina

CSc. (Economics), Acting Dean of the Faculty of Finance and Credit of Economic Institute of SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

D. Kolosovskyi

Master of Economic Institute of SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

THE ESSENTIAL-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE OPTION AND ITS APPLICATION TO MOTIVATE EMPLOYEES OF THE CORPORATION

С. Т. Пілецька

к. е. н., доцент, докторант, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

S. Piletska

PhD in Economics, Аssociate Professor, Candidate of economics ciences, National Aviation University, Kyiv

THEORETICAL IS METHODOLOGICAL APPROACH TO FORMING OF LOCAL MECHANISMS OF ANTICRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE ECONOMIC FIRMNESS

М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА І ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОБГРУНТУВАННЯ

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

FINANCIAL STRATEGY OF STEADY DEVELOPMENT ENTERPRISE AND GOING ARE NEAR HER GROUND

Є. В. Коноплястий

доктор філософії в галузі ділового адміністрування

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)

Y. Konopliastyi

Doctor of philosophy in Business Administration

INNOVATIVE REGIONAL ECOLOGY SYSTEMS MANAGEMENT STRATEGY (THE EXAMPLE OF KIEV)

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, директор Інституту економіки та управління, РВНЗ Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

ФАКТОРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

K. Malyshenko

Ph.D, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

FACTORS OF INFORMATION EFFICIENCY OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

К. В. Покотило

студентка 5го курсу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Y. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Banking, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

K. Pokotylo

fifth-year student, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

THEORETICAL ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN BANKS AND INSURANCE COMPANIES

А. М. Вергун

старший викладач кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

A. Vergun

Senior Lecturer, Department of Finance, Kyiv National University of Technologies and Design

THE MECHANISM OF A COMPANY'S FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

THE FORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF MANAGEMENT BY THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

О. В. Білоущенко

аспірант, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, Україна

МІСЦЕ І РОЛЬ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СТРУКТУРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Biloushchenko

post graduate student, National Academy of Culture and Arts, Kiev, Ukraine

THE PLACE AND ROLE OF TOURIST COMPLEX IN THE STRUCTURE OF REGIONAL ECONOMY

М. В. Башкатова

магістрант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ МБРР В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ ЧЕХІЇ

M. Bashkatova

Graduate Student of the International Finance Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

ECONOMIC EFFECTS OF IBRD PROJECT IMPLEMENTATION IN CZECH ENERGY SECTOR

О. В. Ксьонова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

МІСЦЕ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

O. Ksonova

PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

PLACE THE INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION

С. В. Чередніченко

аспірант, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

ОПОДАТКУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

S. Cherednichenko

postgraduate, Classic Private University, (Zaporizhzhya)

TAXATION OF STEEL INDUSTRY: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES

А. П. Лелеченко

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України (м.Київ)

В. В. Мещеряков

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

УЗГОДЖЕННЯ ТА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СФЕРИ ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ НА РІВНІ РЕГІОНУ

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, associate professor, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

V. Mescheryakov

gradute student, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

COORDINATION AND BALANCE FINANCIAL AND INVESTMENT MEASURES TO ENSURE THE SPHERE PROTECTION IN HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE AND ARCHITECTURAL MONUMENTS AT THE REGIONAL LEVEL

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management, National academy of public administration the President of Ukraine

THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF THE MODEL OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION OF POSTGRADUATE EDUCATION

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF STATE MILITARY-TECHNICAL POLICY

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

РЕЦЕНЗУВАННЯ ВИСНОВКІВ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ — МЕТОД ВНУТРІВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

REVIEWING THE CONCLUSIONS OF THE FORENSIC EXPERTS — THE METHOD OF INTERNAL CONTROL EXPERT ASSURING PRAVOSUDJA UKRAINE

С. В. Левцов

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СТОЛИЧНОМУ РЕГІОНІ

S. Levtsov

gradute student, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS TO PROVIDING RECREATIONAL SERVICES TO LOCAL SELF-GOVERNMENTS IN THE CAPITAL REGION

С. М. Сітарський

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

S. Sitarskiy

Postgraduate Department of National Security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONALIZATION OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC POWER IN THE CONTEXT OF THE POLITICAL CONFLICT

Д. М. Овчаренко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

D. Ovcharenko

postgraduate student, Sumy State University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STATE REGULATION OF ENERGY CONSERVATION

І. В. Шевчук

помічник ректора Хмельницького університету управління та права

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В РЕГІОНАХ

I. Shevchuk

assistant of rector of Khmelnitsky university of management and law

STRATEGIC PLANNING AND TARGET-ORIENTED APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE REGIONS

О. І. Ушакова

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З ПОДОЛАННЯ НЕРІВНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

O. Ushakova

postgraduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PUBLIC POLICY OF REDUCING HEALTH INEQUALITIES: INTERNATIONAL EXPERIENCE

О. С. Биков

здобувач, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Bykov

bread-winner, chief, educational-methodical center of civil defence and safety of vital functions of the Tcherkasy area

AN ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCHES IS FROM THE PROBLEMS OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF CIVIL DEFENCE: ACTUAL DIRECTIONS OF RESEARCH

Ю. А. Олександренко

м. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Yu. Oleksandrenko

junior researcher, State Institution "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences ", Kyiv

DISTINCTIVE FEATURES OF THE SYSTEM MODELS DEVELOPMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION APPLICATION APPROACHES

Н. А. Сіцінський

магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

АНАЛІЗ МІЖДЕРЖАВНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

N. Sitsinskiy

master of Law, University of Opole, Opole, Poland

ANALYSIS OF INTER-STATE NORMATIVE LEGAL BASE ON ISSUES OF LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця