Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2013

Завантажити журнал №9, 2013

О. Є. Кузьмін

д. е. н, професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Р. С. Косцик

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

ВИБІР МЕТОДІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kuzmin

Sc.D., Prof., Head of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

R. Kostsyk

Ph.D. student, National University "Lviv Polytechnic"

THE CHOICE OF COMMERCIALIZATION METHODS OF ENTERPRISES INNOVATIVE PRODUCTS

Я. М. Кашуба

к. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Ya Kashuba

Ph.D., Professor of Theoretical and Applied Economics, Institute of Economics and Management, National University "Lviv Polytechnic"

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A CONDITION FOR THE TRANSITION TO THE KNOWLEDGE ECONOMY

О. В. Євтушевська

к. е. н., асистент, асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СПОЖИВЧІ ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. Yevtushevska

candidate of economic science, assistant, assistant of the Department of Enterprise, Kyiv National University by Taras Shevchenko

CONSUMER NEEDS AS A BASE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

О. Я. Маліновська

к. е. н, доцент кафедри економіки підприємництва, Львівська державна фінансова академія

О. В. Матвіїв

аспірант, Львівська державна фінансова академія

РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ПОБУДОВІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

O. Malinovska

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Economics Entrepreneurship, Lviv state academy of finance

O. Matviiv

postgraduate student of Economics , Entrepreneurship, Lviv state academy of finance

THE DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN BUILDING A COMPETITIVE NATIONAL INNOVATION SYSTEM

О. І. Маслак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. В. Остроградського

О. О. Безручко

аспірант кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. В. Остроградського

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

O. Maslak

doctor of economics, professor, head of department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

O. Bezruchko

postgraduate of department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

PREDICTION OF LEVEL OF ENTERPRISE'S ECONOMIC POTENTIAL USING THE METHOD OF SINGULAR SPECTRAL ANALYSIS (METHOD "CATERPILLAR")

І. А. Брайловський

к. е. н., директор, ДП "Наукова спілка Донбасу", м. Донецьк

ЗАСОБИ ЗНИЖЕННЯ НАСЛІДКІВ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

I. Brailovskiy

candidat of economic sciences, SE "Scientific Union of Donbass", Donetsk

THE MEANS OF REDUCING THE EFFECTS OF RISKS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

БАЗЕЛЬСЬКІ УГОДИ: ПРОТИРІЧЧЯ РЕГУЛЮВАННЯ

S. Onikiienko

candidate of economic sciences, doctoral candidate at the chair of banks' investments, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

BASEL ACCORDS: CONTRADICTIONS OF REGULATION

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: КОРОТКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

T. Kutsenko

Candidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of the department of Macroeconomics and State Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

BUDGET FINANCING OF SOCIAL SPHERE IN UKRAINE: SHORT ANALYTICAL REVIEW

С. Ф. Горбань

к. т. н., доцент кафедри управління персоналом і економіка праці, Запорізький національний технічний університет

О. В. Чумак

старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

S. Gorban

candidate of technical Sciences, associate Professor of the Department of personnel management and labour Economics, Zaporizhzhya national technical University

О. Chumak

senior teacher of Department of economic theory and business, Zaporizhzhya national technical University

CURRENT STATE AND THE WAYS OF IMPROVING OF THE NATIONAL HUMAN CAPITAL IN UKRAINE

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

УМОВИ ТА ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

V. Kloba

PhD student, University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

R. Kloba

PhD student, University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

TERMS AND FACTORS OF BANKING REGULATION

Є. В. Коноплястий

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ПРИРОДНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Y. Konopliastyi

candidate for a higher doctor's degree, Interregional Academy of management a personnel

NATURAL AND SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF UKRAINE

Н. С. Маркова

к. э. н., доцент, доцент кафедры управления персоналом и экономики труда, Харьковский национальный экономический университет

С. А. Тимченко

аспирант кафедры публичного администрирования и региональной экономики, Харьковский национальный экономический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

N. Markova

PhD in Economics, Personnel Management and Labor Economics Department, Kharkiv National University of Economics

S. Timchenko

postgraduate of Public Administration and Regional Economy Department, Kharkiv National University of Economics

USING OF ANTI-CRISIS PERSONNEL MANAGEMENT TOOLS AT UKRAINIAN ENTERPRISES

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ БАЗИС КРИЗОВИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ В ЛАТЕНТНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

A. Shapurov

PhD, Zaporizhzhya National University

CATEGORICAL BASIS CRISES AND PROCESSES OF ENTERPRISES IN TERMS OF LATENT

О. О. Шапурова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

E. Shapurova

PhD Zaporizhzhya National University

FORMATION FORECAST OF ECONOMIC TRENDS AND PROCESSES BY USING THE METHOD OF FUZZY SETS

А. М. Яншина

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Київський університет ринкових відносин

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ У КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ І ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ

A. Ianshyna

Ph.D. in Economics, Docent at the Chair of Banking and Finance, Kyiv University of Market Relations

INTEGRATION UNITS' ENVIRONMENTAL INITIATIVES' DEVELOPMENT AND FINANCING PECULIARITIES

В. М. Пердейчук

старший викладач кафедри фінансів, ПВНЗ "Буковинського Університету" м. Чернівці

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

V. Perdeychuk

Senior Lecturer, Department of Finance, PVNZ "Bukovina University" Chernivtsi

DIRECTIONS IMPROVING STATE REGULATION OF INFORMATION AND INSTITUTIONAL SUPPORT FOR FINANCIAL MARKETS

К. М. Дідур

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ГОЛОВНИЙ СТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

K. Didur

assistant, Dnepropetrovsk state agrarian university

A SALARY AS MAIN STIMULANT FACTOR IS IN AGRICULTURE

К. В. Беда

аспірант, ХНУ імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

E. Beda

PhD student, V.N. Karazin KNU

FUNCTIONING AND FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMOF THE STATE IN ECONOMIC TRANSFORMATION

О. О. Малецька

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

O. Maletska

postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

FACTORS ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE PENSION FUND OF UKRAINE

Г. О. Козинець

аспірант, Кіровоградський національний технічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

G. Kozinets

graduate student, Kirovograd National Technical University

THE THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL

О. П. Коржевська

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНОЇ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА

O. Korzhevska

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVESTIGATION OF THE STATIC LEONTIEF-FORD MODEL

О. В. Мажула

аспірант, Академія митної служби України, Київська регіональна митниця

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Mazhula

Postgraduate, Customs Academy of Ukraine, Kyiv Regional Customs

THE INSTITUTIONALIZATION OF THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Г. С. Трофименко

аспірант, Національна металургійна академія України

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

A. Trofimenko

USING THE OPTIMAL PARTITION OF TO ADDRESS THE OPTIMAL LOCATION OF MEDICAL INSTITUTIONS

О. О. Федяєва

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АЕРОПОРТІВ

O. Fediaieva

post-graduate student of finance, accounting and auditing of National Aviation University, Kyiv

WAYS TO ATTRACT INVESTMENTS ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AIRPORTS

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. у., професор, професор кафедри охорони суспільного здоров'я, Національна Академія державного управління при Президентові України

О. В. Клименко

к. ю. н., доцент,доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Y. Radish

doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of Public Health Department, The National Academy of Public Administration the President of Ukraine

O. Klimenko

Doctor of Law, Assistant Professor, Associate Professor of Theory and History of State and Law and Constitutional Law , The Academy of Municipal Management

REGULATION OF MEDICAL ACTIVITY IN THE UKRAINE

Я. М. Казюк

к. держ. упр, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет

УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІМІЗАЦІЄЮ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ В УКРАЇНІ

Y. Kazyuk

PhD in Public Administration, associate professor of department of state administration and local self-government, Kherson national technical university

INTRODUCTION OF MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION MINIMIZATION OF TAX PRESSURE IS IN UKRAINE

Є. Г. Карташов

Народний депутат України, кандидат філософських наук

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

E. Cartashov

People's Deputy of Ukraine, PhD

PERFORMANCE ANALYSIS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

О. С. Нагорічна

к. п. н, заступник директора з наукової та організаційної роботи, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОДАТКОВО-МИТНІЙ СФЕРІ

O. Nagorichna

PhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs Service

THEORETICAL BASICS OF SCIENTIFIC SUPPORT IN THE AREA OF TAXATION AND CUSTOMS

В. І. Андріяш

к. політ. н., доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ В ЕТНОПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

V. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

FEATURES APPLICATION PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY IN ETNOPOLITYTSI UKRAINE

О. П. Ковалевська

к. ю. н., доцент, докторант, Академія муніципального управління

РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

O. Kovalevskaya

Ph.D., Assoc., Ph.D, Academy of Municipal Management

DEVELOPMENT AND REALIZATION MODEL THE ACCESSIBLE HABITATION OF MARKET

О. С. Мельников

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ДЕЯКІ ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

O. Melnikov

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing Management, National Technical University "Kharkiv Politechnic Institute", Kharkiv

SOME WAYS OF OPTIMIZING E-PROCUREMENT PROCEDURES IN UKRAINE

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

D. Mishchenko

PhD, associate professor, assistant professor of finance and public administration, Dnipropetrovsk State Finance Academy

ROLE OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION DURING THE REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"