EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2013

Завантажити журнал №9, 2013

О. Є. Кузьмін

д. е. н, професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Р. С. Косцик

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

ВИБІР МЕТОДІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kuzmin

Sc.D., Prof., Head of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

R. Kostsyk

Ph.D. student, National University "Lviv Polytechnic"

THE CHOICE OF COMMERCIALIZATION METHODS OF ENTERPRISES INNOVATIVE PRODUCTS

Я. М. Кашуба

к. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Ya Kashuba

Ph.D., Professor of Theoretical and Applied Economics, Institute of Economics and Management, National University "Lviv Polytechnic"

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A CONDITION FOR THE TRANSITION TO THE KNOWLEDGE ECONOMY

О. В. Євтушевська

к. е. н., асистент, асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СПОЖИВЧІ ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. Yevtushevska

candidate of economic science, assistant, assistant of the Department of Enterprise, Kyiv National University by Taras Shevchenko

CONSUMER NEEDS AS A BASE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

О. Я. Маліновська

к. е. н, доцент кафедри економіки підприємництва, Львівська державна фінансова академія

О. В. Матвіїв

аспірант, Львівська державна фінансова академія

РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ПОБУДОВІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

O. Malinovska

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Economics Entrepreneurship, Lviv state academy of finance

O. Matviiv

postgraduate student of Economics , Entrepreneurship, Lviv state academy of finance

THE DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN BUILDING A COMPETITIVE NATIONAL INNOVATION SYSTEM

О. І. Маслак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. В. Остроградського

О. О. Безручко

аспірант кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. В. Остроградського

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

O. Maslak

doctor of economics, professor, head of department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

O. Bezruchko

postgraduate of department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

PREDICTION OF LEVEL OF ENTERPRISE'S ECONOMIC POTENTIAL USING THE METHOD OF SINGULAR SPECTRAL ANALYSIS (METHOD "CATERPILLAR")

І. А. Брайловський

к. е. н., директор, ДП "Наукова спілка Донбасу", м. Донецьк

ЗАСОБИ ЗНИЖЕННЯ НАСЛІДКІВ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

I. Brailovskiy

candidat of economic sciences, SE "Scientific Union of Donbass", Donetsk

THE MEANS OF REDUCING THE EFFECTS OF RISKS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

БАЗЕЛЬСЬКІ УГОДИ: ПРОТИРІЧЧЯ РЕГУЛЮВАННЯ

S. Onikiienko

candidate of economic sciences, doctoral candidate at the chair of banks' investments, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

BASEL ACCORDS: CONTRADICTIONS OF REGULATION

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: КОРОТКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

T. Kutsenko

Candidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of the department of Macroeconomics and State Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

BUDGET FINANCING OF SOCIAL SPHERE IN UKRAINE: SHORT ANALYTICAL REVIEW

С. Ф. Горбань

к. т. н., доцент кафедри управління персоналом і економіка праці, Запорізький національний технічний університет

О. В. Чумак

старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

S. Gorban

candidate of technical Sciences, associate Professor of the Department of personnel management and labour Economics, Zaporizhzhya national technical University

О. Chumak

senior teacher of Department of economic theory and business, Zaporizhzhya national technical University

CURRENT STATE AND THE WAYS OF IMPROVING OF THE NATIONAL HUMAN CAPITAL IN UKRAINE

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

УМОВИ ТА ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

V. Kloba

PhD student, University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

R. Kloba

PhD student, University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

TERMS AND FACTORS OF BANKING REGULATION

Є. В. Коноплястий

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ПРИРОДНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Y. Konopliastyi

candidate for a higher doctor's degree, Interregional Academy of management a personnel

NATURAL AND SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF UKRAINE

Н. С. Маркова

к. э. н., доцент, доцент кафедры управления персоналом и экономики труда, Харьковский национальный экономический университет

С. А. Тимченко

аспирант кафедры публичного администрирования и региональной экономики, Харьковский национальный экономический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

N. Markova

PhD in Economics, Personnel Management and Labor Economics Department, Kharkiv National University of Economics

S. Timchenko

postgraduate of Public Administration and Regional Economy Department, Kharkiv National University of Economics

USING OF ANTI-CRISIS PERSONNEL MANAGEMENT TOOLS AT UKRAINIAN ENTERPRISES

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ БАЗИС КРИЗОВИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ В ЛАТЕНТНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

A. Shapurov

PhD, Zaporizhzhya National University

CATEGORICAL BASIS CRISES AND PROCESSES OF ENTERPRISES IN TERMS OF LATENT

О. О. Шапурова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

E. Shapurova

PhD Zaporizhzhya National University

FORMATION FORECAST OF ECONOMIC TRENDS AND PROCESSES BY USING THE METHOD OF FUZZY SETS

А. М. Яншина

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Київський університет ринкових відносин

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ У КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ І ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ

A. Ianshyna

Ph.D. in Economics, Docent at the Chair of Banking and Finance, Kyiv University of Market Relations

INTEGRATION UNITS' ENVIRONMENTAL INITIATIVES' DEVELOPMENT AND FINANCING PECULIARITIES

В. М. Пердейчук

старший викладач кафедри фінансів, ПВНЗ "Буковинського Університету" м. Чернівці

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

V. Perdeychuk

Senior Lecturer, Department of Finance, PVNZ "Bukovina University" Chernivtsi

DIRECTIONS IMPROVING STATE REGULATION OF INFORMATION AND INSTITUTIONAL SUPPORT FOR FINANCIAL MARKETS

К. М. Дідур

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ГОЛОВНИЙ СТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

K. Didur

assistant, Dnepropetrovsk state agrarian university

A SALARY AS MAIN STIMULANT FACTOR IS IN AGRICULTURE

К. В. Беда

аспірант, ХНУ імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

E. Beda

PhD student, V.N. Karazin KNU

FUNCTIONING AND FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMOF THE STATE IN ECONOMIC TRANSFORMATION

О. О. Малецька

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

O. Maletska

postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

FACTORS ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE PENSION FUND OF UKRAINE

Г. О. Козинець

аспірант, Кіровоградський національний технічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

G. Kozinets

graduate student, Kirovograd National Technical University

THE THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL

О. П. Коржевська

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНОЇ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА

O. Korzhevska

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVESTIGATION OF THE STATIC LEONTIEF-FORD MODEL

О. В. Мажула

аспірант, Академія митної служби України, Київська регіональна митниця

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Mazhula

Postgraduate, Customs Academy of Ukraine, Kyiv Regional Customs

THE INSTITUTIONALIZATION OF THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Г. С. Трофименко

аспірант, Національна металургійна академія України

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

A. Trofimenko

USING THE OPTIMAL PARTITION OF TO ADDRESS THE OPTIMAL LOCATION OF MEDICAL INSTITUTIONS

О. О. Федяєва

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АЕРОПОРТІВ

O. Fediaieva

post-graduate student of finance, accounting and auditing of National Aviation University, Kyiv

WAYS TO ATTRACT INVESTMENTS ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AIRPORTS

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. у., професор, професор кафедри охорони суспільного здоров'я, Національна Академія державного управління при Президентові України

О. В. Клименко

к. ю. н., доцент,доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Y. Radish

doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of Public Health Department, The National Academy of Public Administration the President of Ukraine

O. Klimenko

Doctor of Law, Assistant Professor, Associate Professor of Theory and History of State and Law and Constitutional Law , The Academy of Municipal Management

REGULATION OF MEDICAL ACTIVITY IN THE UKRAINE

Я. М. Казюк

к. держ. упр, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет

УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІМІЗАЦІЄЮ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ В УКРАЇНІ

Y. Kazyuk

PhD in Public Administration, associate professor of department of state administration and local self-government, Kherson national technical university

INTRODUCTION OF MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION MINIMIZATION OF TAX PRESSURE IS IN UKRAINE

Є. Г. Карташов

Народний депутат України, кандидат філософських наук

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

E. Cartashov

People's Deputy of Ukraine, PhD

PERFORMANCE ANALYSIS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

О. С. Нагорічна

к. п. н, заступник директора з наукової та організаційної роботи, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОДАТКОВО-МИТНІЙ СФЕРІ

O. Nagorichna

PhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs Service

THEORETICAL BASICS OF SCIENTIFIC SUPPORT IN THE AREA OF TAXATION AND CUSTOMS

В. І. Андріяш

к. політ. н., доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ В ЕТНОПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

V. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

FEATURES APPLICATION PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY IN ETNOPOLITYTSI UKRAINE

О. П. Ковалевська

к. ю. н., доцент, докторант, Академія муніципального управління

РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

O. Kovalevskaya

Ph.D., Assoc., Ph.D, Academy of Municipal Management

DEVELOPMENT AND REALIZATION MODEL THE ACCESSIBLE HABITATION OF MARKET

О. С. Мельников

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ДЕЯКІ ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

O. Melnikov

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing Management, National Technical University "Kharkiv Politechnic Institute", Kharkiv

SOME WAYS OF OPTIMIZING E-PROCUREMENT PROCEDURES IN UKRAINE

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

D. Mishchenko

PhD, associate professor, assistant professor of finance and public administration, Dnipropetrovsk State Finance Academy

ROLE OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION DURING THE REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця