Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2012

Завантажити журнал №9, 2012

А. А. Олешко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Резнікова

к. е. н, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ДІАЛЕКТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ГЛОБАЛЬНОГО В УМОВАХ МІЖКРАЇННОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ І ПАРАМЕТР РЕГУЛЮВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

О. В. Луняков

к. э. н., доцент, кафедра учета и аудита, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины

СИНХРОННОСТЬ КОЛЕБАНИЙ СЕГМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ

І. В. Височин

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємництва, докторант кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЕРВІСНО-ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Л. І. Бабій

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

М. П. Гриценко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Бердянський державний педагогічний університет

ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Г. В. Ситник

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки і фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Куклін

д. е. н., доцент, директор, Черкаський державний бізнес-коледж

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

А. Г. Мокроносов

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории, ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", г. Екатеринбург

Е. В. Долженкова

к. э. н., доцент кафедры антикризисного управления, ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", г. Екатеринбург

И. Н. Маврина

аспирант кафедры экономической теории, ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", г. Екатеринбург

СТРУКТУРА И ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління

БАНКІВСЬКІ ІПОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

А. І. Крисак

к. е. н., Ліга оцінювачів земель

А. Б. Поліщук

аспірант, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука

Д. С. Нірода

аспірант, Луцький національний технічний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

В. Г. Потапенко

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, головний консультант, Національний інститут стратегічних досліджень

ФОРМУВАННЯ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СЦЕНАРІЙ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

О. М. Тимощук

к. е. н, доцент, завідувач кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту

Т. О. Войченко

к. е. н, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту

Л. В. Синько

аспірант кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ НА ВОДНОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. О. Бредіхін

здобувач, КП "Київський інститут земельних відносин"

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Н. В. Колодрубська

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КОНЦЕНТРАЦІЯ І ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛУ ТА ВИРОБНИЦТВА В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

К. І. Маліношевська

аспірант, НАУ

РОЛЬ КОМУНІКАЦІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ АЕРОПОРТІВ

О. С. Новосьолова

магістр, Херсонський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

Є. С. Супрунова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ХОЛІСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ

С. Г. Саєнко

аспірант, Запорізький національний університет

ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЖЖЯ

А. М. Харитонова

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

В. Л. Міненко

д. держ. упр., доц., проф. каф. управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцен, заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

К. І. Жилка

науковий співробітник, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

П. С. Кризина

д. мед. н., професор кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, Медичний університет Української асоціації народної медицини (м. Київ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

М. В. Паладій

кандидат економічних наук, доцент, Голова Державної служби інтелектуальної власності України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ВІДБІР МЕТОДІВ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ЄС ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

АСПЕКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В. В. Саратов

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, заслужений економіст України

О. Ю. Корчміт

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

М. В. Грузд

к. е. н., доцент кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ

Д. О. Демченко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЙОГО РОЗВИТКУ

А. І. Клуб

Академія муніципального управління

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"