EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2012

Завантажити журнал №9, 2012

А. А. Олешко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Резнікова

к. е. н, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ДІАЛЕКТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ГЛОБАЛЬНОГО В УМОВАХ МІЖКРАЇННОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ І ПАРАМЕТР РЕГУЛЮВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

О. В. Луняков

к. э. н., доцент, кафедра учета и аудита, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины

СИНХРОННОСТЬ КОЛЕБАНИЙ СЕГМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ

І. В. Височин

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємництва, докторант кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЕРВІСНО-ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Л. І. Бабій

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

М. П. Гриценко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Бердянський державний педагогічний університет

ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Г. В. Ситник

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки і фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Куклін

д. е. н., доцент, директор, Черкаський державний бізнес-коледж

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

А. Г. Мокроносов

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории, ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", г. Екатеринбург

Е. В. Долженкова

к. э. н., доцент кафедры антикризисного управления, ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", г. Екатеринбург

И. Н. Маврина

аспирант кафедры экономической теории, ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", г. Екатеринбург

СТРУКТУРА И ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління

БАНКІВСЬКІ ІПОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

А. І. Крисак

к. е. н., Ліга оцінювачів земель

А. Б. Поліщук

аспірант, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука

Д. С. Нірода

аспірант, Луцький національний технічний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

В. Г. Потапенко

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, головний консультант, Національний інститут стратегічних досліджень

ФОРМУВАННЯ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СЦЕНАРІЙ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

О. М. Тимощук

к. е. н, доцент, завідувач кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту

Т. О. Войченко

к. е. н, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту

Л. В. Синько

аспірант кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ НА ВОДНОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. О. Бредіхін

здобувач, КП "Київський інститут земельних відносин"

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Н. В. Колодрубська

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КОНЦЕНТРАЦІЯ І ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛУ ТА ВИРОБНИЦТВА В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

К. І. Маліношевська

аспірант, НАУ

РОЛЬ КОМУНІКАЦІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ АЕРОПОРТІВ

О. С. Новосьолова

магістр, Херсонський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

Є. С. Супрунова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ХОЛІСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ

С. Г. Саєнко

аспірант, Запорізький національний університет

ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЖЖЯ

А. М. Харитонова

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

В. Л. Міненко

д. держ. упр., доц., проф. каф. управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцен, заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

К. І. Жилка

науковий співробітник, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

П. С. Кризина

д. мед. н., професор кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, Медичний університет Української асоціації народної медицини (м. Київ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

М. В. Паладій

кандидат економічних наук, доцент, Голова Державної служби інтелектуальної власності України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ВІДБІР МЕТОДІВ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ЄС ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

АСПЕКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В. В. Саратов

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, заслужений економіст України

О. Ю. Корчміт

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

М. В. Грузд

к. е. н., доцент кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ

Д. О. Демченко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЙОГО РОЗВИТКУ

А. І. Клуб

Академія муніципального управління

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця