EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2011

Л. П. Сідельникова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

БОРГОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. І. Римарська

к. е. н., доц. кафедри обліку та аналізу, НУ "Львівська політехніка"

М. В. Корягін

к. е. н., доц. кафедри бухгалтерського обліку, Львівська комерційна академія

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В. К. Хлівний

к. е. н, професор кафедри фінансів, декан фінансово-економічного факультету, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Г. М. Котіна

асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕАЛІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ

Я. М. Кашуба

к. е. н., доцент, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ВИБІР МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА

В. М. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Херсонський державний університет

ВПЛИВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ ЛАНЦЮЖКІВ ПОСТАВОК НА РИНКОВУ ВЛАДУ ГАЛУЗІ

Н. В. Шевченко

к. е. н, доцент кафедри фінансів та обліку, Львівська філія Європейського університету

РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Н. В. Фарафонова

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій

ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

О. Б. Ватченко

к. е. н., професор, Дніпропетровська державна фінансова академія

К. О. Свистун

Дніпропетровська державна фінансова академія

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Л. Г. Миронова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. М. Майсюра

старший викладач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії, Київський університет туризму, економіки і права

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Д. Ю. Нестеров

заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, аспірант, Дніпропетровський університет економіки та права

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Ж. М. Балабанюк

докторант кафедри управління персоналом, Міжрегіональна Академія управління персоналом

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З РУХУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

М. Д. Пасічний

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕФІЦИТОМ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

В. І. Виноградчий

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Проректор з міжнародних зв’язків, Міжнародний університет бізнесу і права

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Н. П. Самохвал

аспірант кафедри аудиту обліково-економічного факультету, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

МІСЦЕ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

Є. В. Афоніна

аспірант кафедри фінансових ринків, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РИНОК ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Б. В. Дергалюк

аспірант, НТУУ "КПІ"

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. О. Базь

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Т. М. Барбаріч

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. Бичков

аспірант кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. Б. Василиця

аспірант, асистент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У РОЗВИТКУ НДІДКР У ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ

М. О. Зеленська

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

А. Є. Литвин

aспірант, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О. А. Пурденко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

АНАЛІЗ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ У УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

І. В. Кононова

аспірант, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. В. Бурбела

асистент кафедри ЕПОВ, аспірант Інституту Менеджменту, Вінницький національний технічний університет

Ю. О. Шалагай

студентка Інституту Менеджменту, Вінницький національний технічний університет

УПРАВЛІННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ CИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ТА АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

М. В. Ковтун

аспірант кафедри економічної теорії, КНУ ім. Т. Шевченка

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ЖИТЛА РОЗВИНУТИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

А. О. Малай

студент, Інституту міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ КОНКОРДАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

Г. В. Дмитренко

д.держ.упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління При Президентові України

ПРОБЛЕМИ РЕАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО СТАНУ УКРАЇНИ

В. О. Гусєв

к. е. н., доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

О. О. Мужилко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПАРАДИГМА СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ю. О. Царьов

к. психол. наук, с. н .с., професор кафедри, Національна Академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ КОРДОНУ МІЖ СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ ТА КАНАДОЮ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Н. В. Подобєд

аспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЕНЕЗИС АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Р. І. Міщенко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПИТАННЯ ФАХОВОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Т. В. Івачевська

аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

А. Л. Левітан

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ І ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця