Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2011

Л. П. Сідельникова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

БОРГОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. І. Римарська

к. е. н., доц. кафедри обліку та аналізу, НУ "Львівська політехніка"

М. В. Корягін

к. е. н., доц. кафедри бухгалтерського обліку, Львівська комерційна академія

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В. К. Хлівний

к. е. н, професор кафедри фінансів, декан фінансово-економічного факультету, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Г. М. Котіна

асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕАЛІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ

Я. М. Кашуба

к. е. н., доцент, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ВИБІР МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА

В. М. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Херсонський державний університет

ВПЛИВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ ЛАНЦЮЖКІВ ПОСТАВОК НА РИНКОВУ ВЛАДУ ГАЛУЗІ

Н. В. Шевченко

к. е. н, доцент кафедри фінансів та обліку, Львівська філія Європейського університету

РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Н. В. Фарафонова

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій

ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

О. Б. Ватченко

к. е. н., професор, Дніпропетровська державна фінансова академія

К. О. Свистун

Дніпропетровська державна фінансова академія

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Л. Г. Миронова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. М. Майсюра

старший викладач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії, Київський університет туризму, економіки і права

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Д. Ю. Нестеров

заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, аспірант, Дніпропетровський університет економіки та права

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Ж. М. Балабанюк

докторант кафедри управління персоналом, Міжрегіональна Академія управління персоналом

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З РУХУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

М. Д. Пасічний

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕФІЦИТОМ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

В. І. Виноградчий

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Проректор з міжнародних зв’язків, Міжнародний університет бізнесу і права

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Н. П. Самохвал

аспірант кафедри аудиту обліково-економічного факультету, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

МІСЦЕ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

Є. В. Афоніна

аспірант кафедри фінансових ринків, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РИНОК ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Б. В. Дергалюк

аспірант, НТУУ "КПІ"

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. О. Базь

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Т. М. Барбаріч

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. Бичков

аспірант кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. Б. Василиця

аспірант, асистент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У РОЗВИТКУ НДІДКР У ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ

М. О. Зеленська

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

А. Є. Литвин

aспірант, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О. А. Пурденко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

АНАЛІЗ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ У УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

І. В. Кононова

аспірант, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. В. Бурбела

асистент кафедри ЕПОВ, аспірант Інституту Менеджменту, Вінницький національний технічний університет

Ю. О. Шалагай

студентка Інституту Менеджменту, Вінницький національний технічний університет

УПРАВЛІННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ CИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ТА АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

М. В. Ковтун

аспірант кафедри економічної теорії, КНУ ім. Т. Шевченка

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ЖИТЛА РОЗВИНУТИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

А. О. Малай

студент, Інституту міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ КОНКОРДАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

Г. В. Дмитренко

д.держ.упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління При Президентові України

ПРОБЛЕМИ РЕАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО СТАНУ УКРАЇНИ

В. О. Гусєв

к. е. н., доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

О. О. Мужилко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПАРАДИГМА СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ю. О. Царьов

к. психол. наук, с. н .с., професор кафедри, Національна Академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ КОРДОНУ МІЖ СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ ТА КАНАДОЮ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Н. В. Подобєд

аспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЕНЕЗИС АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Р. І. Міщенко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПИТАННЯ ФАХОВОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Т. В. Івачевська

аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

А. Л. Левітан

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ І ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"