Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2010

О. М. Головінов

д. е. н., доцент

Л. А. Дмитриченко

к. е. н., доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавстваВерховної Ради України

ВЕКТОР РИНКОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ ІНДИКАТОРІВ

І. Л. Парасюк

Проект USAID "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (ЛІНК), Кімонікс Інт. Інк., Головний радник з питань стратегічного планування та економічного розвитку

ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТЬ "АГЛОМЕРАЦІЯ" ТА "МІСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ" В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

О. А. Стретович

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ

Л. Є. Довгань

к. е. н., профессор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України, "Київський політехнічний інститут"

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Т. В. Семко

к. е. н., Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

ВІДКРИТА СТАЦІОНАРНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

А. В. Большаков

кандидат экономических наук, член-корреспондент Крымской АН доцент кафедры "Менеджмент", СЭГИ ТНУ им. В.И. Вернадского

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

И. А. Федоренко

к. э. н., Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СУБЪЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Р. І. Заворотній

к. е. н., асистент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЩОДО ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

В. В. Лаврук

к. е. н., докторант, Подільський державний аграрно-технічний університет

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК З’ЄДНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ МІЖ НАУКОЮ І ВИРОБНИЦТВОМ

В. Г. Федоренко

доктор економічних наук, професор

О. Г. Чувардинський

доктор політ. наук, професор

С. В. Палиця

доктор наук в економіці , професор

С. В. Федоренко

кандидат технічних наук, доцент

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ

Б. Є. Грабовецький

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

О. В. Антонюк

заступник голови правління, КС "Либідь

РАНЖУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЕЛЬФІ

І. П. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОНІТОРИНГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ЕМІТЕНТА

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДЕФІЦИТ ЖИТЛА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Н. М. Горобець

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

С. М. Лемішко

старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ

С. Є. Погодаєв

старший викладач кафедри менеджменту організацій, Інститут економіки та права

ОСОБЛИВОСТІ ВЕКТОРНОЇ ТЕОРІЇ ОБ’ЄДНАНОГО МАРКЕТИНГУ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ

А. В. Хомутенко

викладач кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ І РИЗИКУ НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ЛІКВІДНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

В. П. Чайковська

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Вінницька філія ПВНЗ "Європейський Університет"

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО КОНСАЛТИНГУ ПИТАНЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЛИПОВЕЦЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ

В. М. Янишівський

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Н. Ю. Алексєєва

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

С. М. Юрійчук

аспірант, ДонУЕП

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У СИСТЕМІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академіїядержавного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

ІДЕЯ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Білюк

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки підприємства, Енергодарський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ І РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

А. П. Савков

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. В. Мазур

к. мед. н., Клінічна лікарня "Феофанія" Державне управління справами Президента України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Є. М. Гришко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

С. П. Потеряйко

кандидат військових наук, науковий співробітник відділу з організації науково-дослідної роботи, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного Університету цивільного захисту

В. О. Тищенко

учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного Університету цивільного захисту України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

О. Л. Тарасенко

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

МОВНА ПОЛІТИКА У БАГАТОМОВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В США

М. В. Ярошук

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

С. М. Козир

аспірант, Національна академія державного управління при президенті України

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

О. М. Сторчеус

аспірант, РВПС України НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ НАПРЯМІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

М. І. Сьомич

здобувач, Академія муніципального управління

РОЗБУДОВА РАЦІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"