EnglishНа русском

Зміст журналу № 9, 2010

О. М. Головінов

д. е. н., доцент

Л. А. Дмитриченко

к. е. н., доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавстваВерховної Ради України

ВЕКТОР РИНКОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ ІНДИКАТОРІВ

І. Л. Парасюк

Проект USAID "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (ЛІНК), Кімонікс Інт. Інк., Головний радник з питань стратегічного планування та економічного розвитку

ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТЬ "АГЛОМЕРАЦІЯ" ТА "МІСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ" В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

О. А. Стретович

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ

Л. Є. Довгань

к. е. н., профессор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України, "Київський політехнічний інститут"

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Т. В. Семко

к. е. н., Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

ВІДКРИТА СТАЦІОНАРНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

А. В. Большаков

кандидат экономических наук, член-корреспондент Крымской АН доцент кафедры "Менеджмент", СЭГИ ТНУ им. В.И. Вернадского

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

И. А. Федоренко

к. э. н., Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СУБЪЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Р. І. Заворотній

к. е. н., асистент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЩОДО ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

В. В. Лаврук

к. е. н., докторант, Подільський державний аграрно-технічний університет

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК З’ЄДНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ МІЖ НАУКОЮ І ВИРОБНИЦТВОМ

В. Г. Федоренко

доктор економічних наук, професор

О. Г. Чувардинський

доктор політ. наук, професор

С. В. Палиця

доктор наук в економіці , професор

С. В. Федоренко

кандидат технічних наук, доцент

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ

Б. Є. Грабовецький

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

О. В. Антонюк

заступник голови правління, КС "Либідь

РАНЖУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЕЛЬФІ

І. П. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОНІТОРИНГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ЕМІТЕНТА

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДЕФІЦИТ ЖИТЛА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Н. М. Горобець

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

С. М. Лемішко

старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ

С. Є. Погодаєв

старший викладач кафедри менеджменту організацій, Інститут економіки та права

ОСОБЛИВОСТІ ВЕКТОРНОЇ ТЕОРІЇ ОБ’ЄДНАНОГО МАРКЕТИНГУ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ

А. В. Хомутенко

викладач кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ І РИЗИКУ НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ЛІКВІДНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

В. П. Чайковська

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Вінницька філія ПВНЗ "Європейський Університет"

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО КОНСАЛТИНГУ ПИТАНЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЛИПОВЕЦЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ

В. М. Янишівський

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Н. Ю. Алексєєва

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

С. М. Юрійчук

аспірант, ДонУЕП

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У СИСТЕМІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академіїядержавного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

ІДЕЯ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Білюк

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки підприємства, Енергодарський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ І РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

А. П. Савков

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. В. Мазур

к. мед. н., Клінічна лікарня "Феофанія" Державне управління справами Президента України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Є. М. Гришко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

С. П. Потеряйко

кандидат військових наук, науковий співробітник відділу з організації науково-дослідної роботи, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного Університету цивільного захисту

В. О. Тищенко

учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного Університету цивільного захисту України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

О. Л. Тарасенко

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

МОВНА ПОЛІТИКА У БАГАТОМОВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В США

М. В. Ярошук

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

С. М. Козир

аспірант, Національна академія державного управління при президенті України

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

О. М. Сторчеус

аспірант, РВПС України НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ НАПРЯМІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

М. І. Сьомич

здобувач, Академія муніципального управління

РОЗБУДОВА РАЦІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12