EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2010

О. М. Головінов

д. е. н., доцент

Л. А. Дмитриченко

к. е. н., доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавстваВерховної Ради України

ВЕКТОР РИНКОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ ІНДИКАТОРІВ

І. Л. Парасюк

Проект USAID "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (ЛІНК), Кімонікс Інт. Інк., Головний радник з питань стратегічного планування та економічного розвитку

ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТЬ "АГЛОМЕРАЦІЯ" ТА "МІСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ" В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

О. А. Стретович

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ

Л. Є. Довгань

к. е. н., профессор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України, "Київський політехнічний інститут"

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Т. В. Семко

к. е. н., Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

ВІДКРИТА СТАЦІОНАРНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

А. В. Большаков

кандидат экономических наук, член-корреспондент Крымской АН доцент кафедры "Менеджмент", СЭГИ ТНУ им. В.И. Вернадского

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

И. А. Федоренко

к. э. н., Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СУБЪЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Р. І. Заворотній

к. е. н., асистент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЩОДО ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

В. В. Лаврук

к. е. н., докторант, Подільський державний аграрно-технічний університет

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК З’ЄДНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ МІЖ НАУКОЮ І ВИРОБНИЦТВОМ

В. Г. Федоренко

доктор економічних наук, професор

О. Г. Чувардинський

доктор політ. наук, професор

С. В. Палиця

доктор наук в економіці , професор

С. В. Федоренко

кандидат технічних наук, доцент

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ

Б. Є. Грабовецький

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

О. В. Антонюк

заступник голови правління, КС "Либідь

РАНЖУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЕЛЬФІ

І. П. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОНІТОРИНГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ЕМІТЕНТА

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДЕФІЦИТ ЖИТЛА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Н. М. Горобець

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

С. М. Лемішко

старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ

С. Є. Погодаєв

старший викладач кафедри менеджменту організацій, Інститут економіки та права

ОСОБЛИВОСТІ ВЕКТОРНОЇ ТЕОРІЇ ОБ’ЄДНАНОГО МАРКЕТИНГУ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ

А. В. Хомутенко

викладач кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ І РИЗИКУ НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ЛІКВІДНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

В. П. Чайковська

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Вінницька філія ПВНЗ "Європейський Університет"

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО КОНСАЛТИНГУ ПИТАНЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЛИПОВЕЦЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ

В. М. Янишівський

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Н. Ю. Алексєєва

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

С. М. Юрійчук

аспірант, ДонУЕП

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У СИСТЕМІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академіїядержавного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

ІДЕЯ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Білюк

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки підприємства, Енергодарський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ І РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

А. П. Савков

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. В. Мазур

к. мед. н., Клінічна лікарня "Феофанія" Державне управління справами Президента України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Є. М. Гришко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

С. П. Потеряйко

кандидат військових наук, науковий співробітник відділу з організації науково-дослідної роботи, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного Університету цивільного захисту

В. О. Тищенко

учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного Університету цивільного захисту України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

О. Л. Тарасенко

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

МОВНА ПОЛІТИКА У БАГАТОМОВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В США

М. В. Ярошук

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

С. М. Козир

аспірант, Національна академія державного управління при президенті України

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

О. М. Сторчеус

аспірант, РВПС України НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ НАПРЯМІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

М. І. Сьомич

здобувач, Академія муніципального управління

РОЗБУДОВА РАЦІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця