Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2009

Б. В. Погріщук

к. е. н., доцент, Вінницький інститут економіки Тернопільського Національного економічного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПІДТРИМКА ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: РИНКОВІ АСПЕКТИ

Н. С. Прокопенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

ПОДАТКИ І ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ — КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

І. М. Крейдич

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОЦІНКА ПОТРЕБ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ

К. В. Кутрань

аспірант, Донецький національний університет

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

М. Ю. Порвін

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Атаманчук

аспірант, Національний університет ДПС України

ОЦІНКА РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПОДАТКІВ НА ДИНАМІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В АР КРИМ

К. В. Кравченко

аспірант кафедри фінансів підприємств, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ КРИВОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО БАСЕЙНУ

О. А. Прокопенко

перший заступник начальника Державної податкової інспекції Будьонівського району м. Донецька

ФІСКАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. В. Соломка

аспірант кафедри економічної кібернетики, Полтавський університет споживчої кооперації України

МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Шост

к. е. н., доцент кафедри статистики, Тернопільський національний економічний університет

М. М. Жибак

к. е. н., доцент кафедри "Бухгалтерського обліку і аудиту ", ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут"

Ю. І. Бойко

стажист-дослідник кафедри статистики, Тернопільський національний економічний університет

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

О. І. Піжук

ст. викладач кафедри економіки і підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

ПРОГНОЗУВАННЯ РОСТУ ЖІНОЧОГО БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВО —ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Н. В. Куряч

старший викладач, кафедра фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. В. Гашков

аспірант, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

ВИКОРИСТАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

О. В. Кубатко

асистент кафедри економіки, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РЕГІОНІВ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Т. В. Кондратьєва

аспірант, Донецький національний технічний університет

ГНУЧКІСТЬ ПОВЕДІНКИ ФІРМИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Д. Ф. Іткін

аспірант кафедри економіки, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

О. О. Шапуров

аспірант, Класичний приватний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ТА АДАПТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

І. Г. Химич

аспірант кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІМІДЖ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Н. О. Рибалко

аспірант, Європейський університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

І. М. Рижий

аспірант, Національний університет ДПС України

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант НАДУ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

В. В. Сиченко

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРАДИГМИ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ У ВНЗ В УКРАЇНІ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ НА ЕТАПІ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

О. С. Качний

Перший заступник Голови Київської обласної ради

ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СИСТЕМИ У РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Т. А. Комашенко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

С. О. Шосталь

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЖЕРЕЛА ТА НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

О. В. Половцев

к. т. н., докторант, Донецький державний університет управління

ПІДХІД ДО ВРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. О. Васюк

магістр державного управління, головний спеціаліст, НАДУ при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Л. Я. Самойленко

аспірант кафедри політичних наук, культурології і державного управління, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

К. В. Синкова

аспірант, Донецький державний університет управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МОНІТОРИНГУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"