EnglishНа русском

Зміст журналу № 9, 2009

Б. В. Погріщук

к. е. н., доцент, Вінницький інститут економіки Тернопільського Національного економічного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПІДТРИМКА ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: РИНКОВІ АСПЕКТИ

Н. С. Прокопенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

ПОДАТКИ І ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ — КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

І. М. Крейдич

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОЦІНКА ПОТРЕБ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ

К. В. Кутрань

аспірант, Донецький національний університет

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

М. Ю. Порвін

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Атаманчук

аспірант, Національний університет ДПС України

ОЦІНКА РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПОДАТКІВ НА ДИНАМІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В АР КРИМ

К. В. Кравченко

аспірант кафедри фінансів підприємств, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ КРИВОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО БАСЕЙНУ

О. А. Прокопенко

перший заступник начальника Державної податкової інспекції Будьонівського району м. Донецька

ФІСКАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. В. Соломка

аспірант кафедри економічної кібернетики, Полтавський університет споживчої кооперації України

МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Шост

к. е. н., доцент кафедри статистики, Тернопільський національний економічний університет

М. М. Жибак

к. е. н., доцент кафедри "Бухгалтерського обліку і аудиту ", ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут"

Ю. І. Бойко

стажист-дослідник кафедри статистики, Тернопільський національний економічний університет

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

О. І. Піжук

ст. викладач кафедри економіки і підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

ПРОГНОЗУВАННЯ РОСТУ ЖІНОЧОГО БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВО —ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Н. В. Куряч

старший викладач, кафедра фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. В. Гашков

аспірант, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

ВИКОРИСТАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

О. В. Кубатко

асистент кафедри економіки, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РЕГІОНІВ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Т. В. Кондратьєва

аспірант, Донецький національний технічний університет

ГНУЧКІСТЬ ПОВЕДІНКИ ФІРМИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Д. Ф. Іткін

аспірант кафедри економіки, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

О. О. Шапуров

аспірант, Класичний приватний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ТА АДАПТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

І. Г. Химич

аспірант кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІМІДЖ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Н. О. Рибалко

аспірант, Європейський університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

І. М. Рижий

аспірант, Національний університет ДПС України

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант НАДУ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

В. В. Сиченко

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРАДИГМИ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ У ВНЗ В УКРАЇНІ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ НА ЕТАПІ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

О. С. Качний

Перший заступник Голови Київської обласної ради

ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СИСТЕМИ У РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Т. А. Комашенко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

С. О. Шосталь

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЖЕРЕЛА ТА НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

О. В. Половцев

к. т. н., докторант, Донецький державний університет управління

ПІДХІД ДО ВРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. О. Васюк

магістр державного управління, головний спеціаліст, НАДУ при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Л. Я. Самойленко

аспірант кафедри політичних наук, культурології і державного управління, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

К. В. Синкова

аспірант, Донецький державний університет управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МОНІТОРИНГУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12