EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2009

Б. В. Погріщук

к. е. н., доцент, Вінницький інститут економіки Тернопільського Національного економічного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПІДТРИМКА ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: РИНКОВІ АСПЕКТИ

Н. С. Прокопенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

ПОДАТКИ І ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ — КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

І. М. Крейдич

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОЦІНКА ПОТРЕБ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ

К. В. Кутрань

аспірант, Донецький національний університет

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

М. Ю. Порвін

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Атаманчук

аспірант, Національний університет ДПС України

ОЦІНКА РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПОДАТКІВ НА ДИНАМІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В АР КРИМ

К. В. Кравченко

аспірант кафедри фінансів підприємств, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ КРИВОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО БАСЕЙНУ

О. А. Прокопенко

перший заступник начальника Державної податкової інспекції Будьонівського району м. Донецька

ФІСКАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. В. Соломка

аспірант кафедри економічної кібернетики, Полтавський університет споживчої кооперації України

МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Шост

к. е. н., доцент кафедри статистики, Тернопільський національний економічний університет

М. М. Жибак

к. е. н., доцент кафедри "Бухгалтерського обліку і аудиту ", ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут"

Ю. І. Бойко

стажист-дослідник кафедри статистики, Тернопільський національний економічний університет

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

О. І. Піжук

ст. викладач кафедри економіки і підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

ПРОГНОЗУВАННЯ РОСТУ ЖІНОЧОГО БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВО —ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Н. В. Куряч

старший викладач, кафедра фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. В. Гашков

аспірант, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

ВИКОРИСТАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

О. В. Кубатко

асистент кафедри економіки, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РЕГІОНІВ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Т. В. Кондратьєва

аспірант, Донецький національний технічний університет

ГНУЧКІСТЬ ПОВЕДІНКИ ФІРМИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Д. Ф. Іткін

аспірант кафедри економіки, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

О. О. Шапуров

аспірант, Класичний приватний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ТА АДАПТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

І. Г. Химич

аспірант кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІМІДЖ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Н. О. Рибалко

аспірант, Європейський університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

І. М. Рижий

аспірант, Національний університет ДПС України

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант НАДУ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

В. В. Сиченко

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРАДИГМИ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ У ВНЗ В УКРАЇНІ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ НА ЕТАПІ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

О. С. Качний

Перший заступник Голови Київської обласної ради

ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СИСТЕМИ У РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Т. А. Комашенко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

С. О. Шосталь

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЖЕРЕЛА ТА НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

О. В. Половцев

к. т. н., докторант, Донецький державний університет управління

ПІДХІД ДО ВРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. О. Васюк

магістр державного управління, головний спеціаліст, НАДУ при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Л. Я. Самойленко

аспірант кафедри політичних наук, культурології і державного управління, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

К. В. Синкова

аспірант, Донецький державний університет управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МОНІТОРИНГУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця